Tuftepark, klatretårn, hinderløye, flerbruksbane og skravlehytte
Ballbinge og naturområde med stier
Utendørsamfi inntil skolen og småkupert asfaltert område for skateboard og sykkel
Oversiktsbilde over skolen og aktivitetsparken

Valnesfjord aktivitetspark

Innovativ og variert møteplass med mange aktivitetsmuligheter

Valnesfjord aktivitetspark ble etablert i sammenheng med flerbrukshall og skole med 1.-10. trinn, i Valnesfjord i Fauske kommune. Aktivitetsparken skiller seg ut fra tradisjonelle idrettsparker og -anlegg gjennom et innhold og en utforming som representerer innovative og nytenkende ideer innen stedsutvikling, helsefremming og flerbruk. Variasjon mellom mange aktiviteter i et opparbeidet område og flere aktiviteter i naturområdet gir stor variasjon i aktivitetsmuligheter, og fri lek og fantasi. Anlegget mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

En videreføring av stedsutviklingsprosesser

Valnesfjord Aktivitetspark ble anlagt i forbindelse med bygging av flerbrukshall og ny skole med 1.-10. trinn i Valnesfjord i Fauske kommune. Planleggingsarbeidet knyttet til ny skole og uteanlegg begynte i 2012. Underveis i prosessen ble prosjektet også utvidet til å omfatte flerbrukshall, et prosjekt som bygdefolket hadde jobbet med å realisere gjennom flere tiår. Prosjektet «Valnesfjord nye skole og flerbrukshall med tilhørende aktivitetspark» ble det store satsingsområdet i etterkant av at Nærmiljøutvalget og Fauske kommune i 2012 vant fram i kampen om statlige midler fra Bolystprogrammet. Dette satte fortgang i stedsutviklingsprosessene i Valnesfjord.​​​​​​

Nyskapende karakter og funksjon

Det har vært en bevisst og helhetlig tenkning bak prosjektet, og dette har bidratt til å gi parken et innhold og en utforming som representerer innovative og nytenkende ideer for slike anleggstyper. Aktivitetsparken er et stedsutviklingstiltak og skal bidra til å styrke det kulturelle mangfoldet og forsterke opplevelsen av Valnesfjord som et attraktivt og framtidsrettet bosted. Parken er et viktig ledd i Fauske kommunes satsning som folkehelsekommune, og skal fungere som en naturlig møteplass i Valnesfjord. Her skal man kunne leke, trene, klatre, sykle, skate, jobbe, vandre, hvile, møte, samtale og sanse.

Et viktig særtrekk ved aktivitetsparken er allsidigheten og mangfoldet når det kommer til aktivitetsmuligheter. Et variert innhold gir tilbud om rekreasjon, turgåing og andre friluftsaktiviteter, så vel som mer fysisk krevende aktivitetstilbud innen idrett, trening og kroppsøving av ulike slag. Dessuten er det naturlig å benytte parken til konserter, festivaler, utstillinger, messer, eleveavslutninger, ungdomsarrangementer, utegudstjenester og møter. Utformingen av parken fremhever og understreker tanken om flerbruk og variasjon.​​​

Anlegget

Parkens innhold og aktiviteter

Den aktuelle tomten eies av Fauske kommune, ligger i nærheten av eksisterende idrettsplass og var regulert til formålet. Valnesfjord aktivitetspark skal være et samlende utendørs nærmiljøanlegg, park, samlingssted og lekeplass for hele bygda. Fauske kommune ønsket å skape en aktivitetspark som la til rette for gode opplevelser og som kunne tilby et mangfold av aktiviteter og bruksmuligheter. I tillegg til å være en skolegård og læringsarena for skolens spesielle satsing innen friluftspedagogikk skal parken være en kilde til fysisk aktivitet, felles opplevelser og individuell utfoldelse for barn, ungdom, voksne og eldre i bygda. Parken er derfor tilrettelagt for mange formål og ulike brukere. Det er spesielt lagt vekt på at aktivitetsparken skal være et tilbud til det brede lag av befolkningen i Valnesfjord og for kommunens øvrige innbyggere. Et overordnet mål har vært at parken skal inneholde ulike og varierte aktivitetsarenaer.

Aktivitetsparkens utforming

Skoleanlegget har en unik plassering i et flott landskap. Opprinnelig var tomten delt i tre soner; gressbakke/dyrket mark, bjørkeskogsområde og strandsone. Den nye skolen med tilhørende trafikkareal og den mest opparbeidede delen av tomten er i størst mulig grad plassert i gressbakken/på dyrket mark slik at det er mulighet til å ta vare på større deler av skogsområdene på skoletomten og bevare strandsonen i sin helhet.

I de opparbeidede lekearealene er det funksjoner som ballek, hinderløyper, husker, klatrestativ, bordtennis, treningsapparater, skateområder, basketball, sykkel- og skateløype, rolig lek ved trinninngangene og lek i gummierte lekebakker. De opparbeidede lekearealene ligger solvendt i helling ned mot sjøen. I skogen er det lagt til rette for aktiviteter som klatring, sandlek, sanselek og balanselek, samt lavvo, gapahuk og jogge-/skiløype.

Nærmere om parkens ulike områder og elementer

Flerbruksområde

Asfaltert flate på omtrent 900 kvm tenkt til ulike ballaktiviteter, friidrett og skøyter. Banen er utstyr med håndballmål og har et 4,0 m høyt fangnett mot vest. Banen har tilknytning til vannuttak for islegging av banen på vinterstid. Banen er belyst med ledbelysning på 5,0 m master.

Baskethjørne

Asfaltert flate med en utendørs basketballkurv.

Skateboard-/sykkelområde

Terreng i hauger tiltenkt sykkel, skateboard og rulleskøyter. To rails til triksing. Topplag i finkornet asfalt.

Utendørsamfi

Som en forlengelse av amfi inne i skolebygningen anlegges et stort utendørs amfi utenfor skolens hjerterom og samlingsarena. Amfiet har 120 sitteplasser. Området foran amfiet er godt skjermet for vær og vind, og vil fungere som bygdas felles utestue. Amfiet fremstår som særdeles attraktivt og byr på nydelig utsikt utover fjorden og fjellene rundt Valnesfjord. I tillegg til å være et godt sted for ro, hvile og avkobling er utestuen tiltenkt allsidig bruk. Her legges det til rette for kulturelle aktiviteter og arrangementer av ulike slag. Området er utstyrt for tilkobling av lyd- og lysutstyr.

Uterom

I uterommet mellom de to skolefløyene er det laget et skjermet lekeareal tilpasset de minste barna. Her finnes vippe, turnstang, karusell, trampoline, sandkasse og bord, benker og annet utendørsmøblement.

Disseland

Femkanthuske og to fugleredehusker. Fallunderlag i gummi.

Hinderløype og parkourområde

Hinderløype laget i solide byggematerialer i rundstokk og malmfuru. Fallunderlag i gummi.

Trimpark, treningsområde, klatretårn og tuftepark

Denne delen av parken er spesielt tilrettelagt for egenorganisert trening og fysisk utfoldelse. Her finnes et 7,5 m høyt klatretårn «Eiffeltårn», samt 8 ulike treningsstasjoner med treningsapparater fra Tufteparken. Treningsapparatene har høy kvalitet og hele treningsområdet har støtsand som fallunderlag. Utstyr inkluderer ribbvegg, pull-up bar, monkeybar, dipsstativ høy/lav, trippel høy/lav og slakk line.

Bordtennisbord

To solide utendørs bordtennisbord.

Naturområde

Et stort naturområde med skog og nærhet ned mot sjøen er bevart mest mulig slik det er fra naturens side. Her er det laget tursti/joggeløype inn i skogen og rundt hele området. Langs turstien er det bygget gapahuk/utendørs klasserom med bålplass til bruk både for skolen og for folk som besøker området. Inne i skogen finner man også en stor lavvo som gir ly for vær og vind på dager med dårlig vær. I naturområdet er det ellers lagt inn steder for lek og opplevelser av ulike slag. Her nevnes stokker og stubber for balanseøvelse, samt klatrested med buldresteiner. Spesielt her må også nevnes musikkrommet, en artig konstruksjon som består av stående malmfurustokker med innfestede stålrør av ulik størrelse til å lage lyd og musikk av. I naturområdet finner en også en av de to «skravlehyttene» som er spesialkonstruert for parken.

Sykkelhus og utendørs sykkelverksted

I tilknytning til aktivitetsparken er det laget overbygde sykkelhus med plass til 120 sykler. Økt sykkelbruk er ett av flere tiltak som Fauske kommune har som folkehelsekommune. I tilknytning til sykkelparkeringen er det også laget selvbetjent sykkelverksted der barn og ungdom kan lære å reparere, mekke og vedlikeholde syklene sine selv.

Ballbinge

Den gamle ballbingen ved skolen er erstattet av en ny ballbinge med kunstgressdekke nærmere flerbrukshallen.

Belysningsanlegg

Pullerter lyser opp ganglinjer ved skolen, og lysmaster lyser opp lekeareal og gangsoner. Forbindelsen på nordsiden av bygget mot kunstgressbanen er også godt belyst med doble lysmaster. For å få variasjon i arealene er det ikke belysning i skogsarealene. Dette gir fine kontraster vinterstid, hvor man kan gå i skogen, tenne bål ved gapahuken og ha fine stunder ute i naturen.

Prosessen

Engasjement og interesse blant innbyggerne

Planleggingsarbeidet førte med seg stort engasjement blant innbyggerne, og særlig ble det stor interesse knyttet til aktivitetsparken og hvilke funksjoner og lokasjon denne skulle ha. Et bredt sammensatt brukerutvalg/planleggingsgruppe ble nedsatt med deltakere fra Nærmiljøutvalget, en rekke frivillige lag og foreninger (herunder kor, korps og idrettslag), Valnesfjord skole med elever, foreldre, tillitsvalgte og ledelse, Valnesfjord Helsesportssenter, Folkehelseavdelingen Nordland, fylkeskommunen og Salten friluftsråd. Arbeidsgruppen arrangerte workshops, planleggingsmøter og gjennomførte undersøkelser for behov og ønsker blant brukerne.

Resultatet fra brukerutvalgets og planleggingsgruppens arbeid dannet grunnlaget for program og anbudsbeskrivelsen som ble utformet i forbindelse med gjennomføring av konkurranse for kontrahering, arkitekt og prosjekteringsgruppe. Aktivitetsparken ble videre prosjektert av landskapsarkitekt, og også i prosjekteringsfasen ble det gjennomført brukermedvirkningsprosess og aktiv deltakelse fra brukerne.

Økonomi og finansiering

De totale kostnadene for bygging av anleggsparken ble beregnet til kr 12.585.000 ekskl. mva. Budsjettsummene er basert på anbudssummene fra entreprenør spesifikt for utstyr og anleggskostnader unntatt rigg/drift og VA. Opparbeidelse av parkeringsplass og tilkomst til aktivitetsparken er ikke medtatt ettersom dette er kostnader også knyttet til skole og flerbrukshall. Kostnader i forbindelse med prosjektering og administrasjon er ikke med i kostnadsoversikten.

Kostnadsoverslag

 • Amfi: kr 550 000
 • Skravlehytter: kr 460 000
 • Gapahuk: kr 230 000
 • Musikkrom: kr 85 000
 • Buldrested: kr 52 000
 • Balanselek: kr 51 000
 • Lavvo: kr 87 000
 • Diverse stålkonstruksjoner/lek: kr 280 000
 • Utendørs konstruksjoner: kr 3 000 000
 • Utendørs belysning: kr 750 000
 • Grusveier/stier/turveier: kr 400 000
 • Lysninger på turvei: kr 40 000
 • Lekeutstyr: kr 2 000 000
 • Park og hage: kr 4 650 000
 • Kostnader ekskl. MVA: kr 12 585 000
 • MVA: kr 3 146 250
 • Budskjett ink. MVA: kr 15 731 250

Finansiering

 • Lån/investeringsmidler Fauske kommune: kr 8 585 000
 • Refusjon MVA: kr 3 146 250
 • Tilskudd KUD: kr 4 000 000
 • Sum investering: kr 15 731 250

Drift

Aktivitetsparken driftes og tilsyn føres av Fauske kommune ved Fauske kommunale eiendommer. Daglig leder/vaktmester/banemester er Fauske kommune ved Fauske kommunale eiendommer.

Nøkkelpunkter

Universell utforming

Anlegget ble planlagt og bygget i tråd med krav og anbefalinger i Kulturdepartementets veileder "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg". Parkens utforming er åpen og tilgjengelig for ulike aldersgrupper og for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse. Dette inkluderer:

 • Naturlige ledelinjer i form av kontraster i dekker, bruk av murer, kanter og vegger.

 • Gummidekke under store deler av lekearealene, som gjør at rullestolbrukere kan delta i leken.

 • Helningsgrader på maksimalt 1:20 i ganglinjer mellom det opparbeidede lekearealet og til innganger.

 • Taktil markering av trapper.

 • God belysning av ganglinjer og lekeareal.

 • Mange steder å sette seg ned på benker i ulike deler av parken. En del av benkene er utført med armlene og ryggstø.

 • Allergifremkallende vekster unngås. I tillegg skal det i skolemiljø ikke plantes vekster med giftige plantedeler.

Terrenget fra skolebygningen/flerbrukshallen og ned mot sjøen er terrassert og koblingen mellom terrassene består av universelt utformede ramper, amfitrinn og bakker i plasstøpt gummidekke.​​​​