Oversiktsbilde over skolen og aktivitetsparken. Skolen ligger i midten av bildet, mens man foran i bildet kan se aktivitetsparken.

Stangaland aktivitets- og forskerpark

Langt mer enn bare en skole!

Da Karmøy kommune skulle slå sammen to barneskoler til én, ble det bestemt at den nye storstuen skulle være noe langt mer enn en alminnelig skole. Resultatet ble Stangaland aktivitets- og forskerpark, et sted der aktivitet og kreativitet får blomstre fritt – akkurat som i naturen rundt.

Artikkelen om Stangaland aktivitets- og forskerpark er skrevet gjennom et samarbeid mellom Tverga og Gode idrettsanlegg, der Tverga har henta inn informasjonen fra Karmøy kommune. Anlegget ble først presentert av Tverga. Artikkelen deres kan du lese på Tvergas nettsider: 

Stangaland aktivitets- og forskerpark – Tverga.no 

Bakgrunn

Det hele startet i 2017, da Karmøy kommune vedtok at to av kommunens barneskoler skulle erstattes av et nytt, stort skolebygg, samt en idrettshall. Nybygget ble plassert i Kopervik, som er administrasjonssenteret i Karmøy kommune. Allerede i prosjekteringsfasen utrykte skoleeier et ønske om å satse på et allsidig og spennende uteområde til bruk i skoletiden. Ønsket var at uteområdet også skulle brukes på fritida til elevene: En slags møteplass for Karmøys unge lovende.

Det ble tidlig konstatert at aktivitetsparken skulle bringe noe nytt til kommunen, aller helst et sted der behovet for regler og restriksjoner bortfaller, og kreativitet og aktivitet får blomstre fritt. Aktivitetsparken ble derfor utformet slik at de fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller forestillingene om hva man kan gjøre i parken. Her får barn og unge opplevelsen av å bli stimulert på en ny måte, både motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt. 

Anlegget skulle i tillegg oppfordre til aktivitet, og gi opplevelser som forsterker lysten til å utfordre egne grenser. Det skulle være variert og ta hensyn til ulik alder og varierende funksjons- og ferdighetsnivå. Resultatet er praktfullt.

Bilde av gymsalen, der denne er fylt til randen av blide barn og voksne.
TIL STOR GLEDE: Stangaland barneskole har også en stor gymsal, til glede for både barn og voksne. Foto: 3RW Arkitekter

 «Den store vennlige skolen»

Skolen er utformet av arkitektfirmaene 3RW Arkitekter og HML Arkitektur og har fått navnet «Den store vennlige skolen». Det er lagt vekt på at skolen og uteområdet skal oppleves oversiktlig og trygt, samt at det hele skal gi et vennlig utrykk. Dette er blant annet forsøkt oppnådd gjennom bruk av trevirke i fasaden. Skolen og idrettshallen er plassert sentralt på tomten, mellom fire koller. Det småkuperte landskapet brukes som romskiller mellom aktiviteter, og som eventyrlige erfaringsområder for elevene. 

Mellom blokkene skolen består av, har man lagd ulike aktivitetsrom. På dette bildet vises passasjen mellom to blokker, med asfalt malt i ulike farger i mellom.
FARGERIK PASSASJE: Arkitektenes fokus har hele tiden vært å skape rom for aktivitet – også mellom bygningsmassen. Her har ellers kjedelig asfalt fått et nytt uttrykk, og vips blomstrer aktiviteten. Foto: HML Arkitektur

Tilgjengelighet i fokus

Universell utforming er vektlagt i hele prosjektet, der man hele veien har fulgt veilederen "Veileder for universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg". I tillegg har kommunal veileder for planlegging av universell utforming også blitt benyttet. Planen er kvalitetssikret av landskapsarkitekt og sektor for park og utemiljø i Karmøy kommune. En representant fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har også kommet med innspill i prosessen.

Det er planlagt god tilkomst for ulike brukergrupper og for ulikt alder- og funksjonsnivå. Stier, veier, underlag o.l. blir ivaretatt på en god måte. Aktivitetsarenaene har ulik vanskelighetsgrad og kan brukes på ulike måter. I kuperte naturområder vil ikke tilgjengeligheten være så god som på tilrettelagte områder, men det legges til rette for at alle skal kunne delta så langt som mulig. Multiballbanene har fast banedekke som sportsunderlag og det er asfaltert tilgang rundt hele skolen. Dette gjør lett å komme fram for rullestolbrukere. Det er tanken at utstyr som nett og basketballkorger kan tilpasses ulik høyde.

I 2022 ble prosjektet tildelt tilgjengelighetsprisen fra Rogaland fylkeskommune for arbeidet med å gjøre parken og uteområdet tilgjengelig for alle. Skolen ble i 2023 også kåret til årets skolebygg i Nohrcon sin årlige konkurranse, mye grunnet skolens vennlige natur og miljøprofil.

LES MER: Stangaland skole i Kopervik er Årets skolebygg 2023 – den store vennlige skolen med natur- og miljøprofil - Nohrcon.no (publisert 20. april 2023)

Bilde av ett av byggene, der man ser rullestolramper og lekne detaljer
TREVIRKE: Skolens fasade er kledd i trevirke, noe som i følge arkitekten skal være med på å gi et mykt og innbydende uttrykk. Foto: 3RW Arkitekter

Anlegget

Skolen og aktivitetsparken ligger tett inntil Karmøymarka, og er sentralt plassert med tanke på boligområder, barnehager, skoler, naturområder og aktivitetsområder. Innenfor en radius på 500 meter finner vi blant annet to barnehager, en ungdomsskole, idrettsanlegg, paintballbane, turområder med lysløype, flere frisbeegolf-baner og flere strender. Ungdomsskolen ligger i en avstand på 200 meter, og der finner vi skateanlegg og storjungel for henge-, slenge- og klatreaktivitet.

Skolen er tenkt som en aktivitets- og møteplass for ulike grupper, lag og foreninger utenom skoletiden. Idrettshallen er en integrert del av skolen som benyttes av skole og SFO i skoletiden og av idrettslag og nærmiljø på ettermiddag og kveldstid. Aktivitet i hallen generer samtidig aktivitet i området rundt skolebygget.

Nyskapende aktivitetsarena

Aktivitets- og forskerparken har fått status som nyskapende aktivitetsarena og har fått tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Departementet finner koblingen mellom aktivitetspark, miljøintegrering og praktisk-pedagogisk læringsarena som interessant. Det påpekes at et slikt multibruksområde vil kunne bidra til at parken blir en møteplass for lokalbefolkningen, som igjen vil kunne føre til økt fysisk aktivitet.

Det innovative handler i denne sammenheng om det forskende, søkende og kreative elementet. Skolen er planlagt med en tydelig miljøprofil som også preger aktivitetsparken. Et viktig element har vært å utnytte skoletomtens naturlige kvaliteter og skape arenaer for utforsking, eksperimentering og undring. Det er lagt til rette for eksperimentering med vann, vind og energi gjennom blant annet vindskulpturer, solskive, vannpumpe og vann- og sandaktiviteter. 

Det er også anlagt en kunstig bekk som starter i skoleområdet og fører ut i den naturlige bekken Ånå. Bekken er steinsatt med en variert geologisk samling av steiner for å skape interesse for bergarter og geologiske prosesser. Et ovalt utformet amfi er anlagt i grenseoppgangen mellom det planerte uteområdet og skogen. Som scenegulv er det støpt en mindre oval hvor himmelretningene angis.

Oversiktsbilde av aktivtetsparken, med selve parken plassert midt i bildet.
GØYAL: Det har hele tiden vært et bevisst mål for både kommunen og arkitekter at anlegget skal innby til lek og undring. Farge, form og fasong har bevisst blitt brukt som virkemidler. Foto: 3RW Arkitekter

Anlegget er på totalt 37 300 kvadratmeter, hvilket inkludert skole, idrettshall og park. Skolen er prosjektert som passivhus, og det skal utelukkende benyttes fornybare energikilder ved driften av skolen.

Prosessen

Det nyskapende anlegget er planlagt og utarbeidet av landskapsarkitekt Nina Dybwad i samarbeid med økolog Christian Mong. Føringer for innhold og fokus er lagt av Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som har vært involvert i planleggingen av parken. Denne har bestått av rådgiver sektor skole, kommunens idrettskonsulent, rådgiver for prosjektet «trygge barn på skolevei» og utvikling- og driftssjef ved Oppvekst og kulturetaten.

Skolen ble bygget i perioden 2020–2022 og var klar til skolestart i 2022.

I prosessen ble det benyttet samspillsentreprise, noe som har bidratt til bred involvering og godt samarbeid mellom fagekspertise og brukergrupper gjennom hele prosessen. Det har blant annet vært fokus på å få personalet ved de to skolene til å komme med sine innspill til uteområdene, og ikke bare for skolebygget.

Elevene ved de to skolene, samt kommunens ungomdsråd har også være mye involvert. Dette har resultert i at det ble godt samsvar mellom de planlagte aktivitetsområdene og innspillene fra elevene og ungdomsrådet. Det ble også avholdt informasjons- og innspillsmøter for blant annet lag og foreninger, nabogrupper og velforeninger. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått uttale seg om planene, og en representant for rådet deltok også jevnlig i samspillsmøter med byggherre og arkitekt for å sikre gode løsninger for universell utforming.

Økonomi og finansiering

Aktivitetsparken har hatt en kostnad på om lag 22 millioner kroner, hvorav 4 millioner kroner var tilskuddsmidler fra ordningen "nyskapende aktivtetsarenaer". Utover det er kostnadene dekket av Karmøy kommune.

Referanser

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Tverga, der Tverga har stått for innhentingen av informasjonen fra Karmøy kommune. Vi takker for samarbeidet!