""
Tema

Støy

På denne siden finner informasjon om støy tilknyttet idretts- og nærmiljøanlegg, et utvalg av forbildeanlegg, og nyttige verktøy som kan benyttes for å identifisere støykilder og hensynta dette ved planlegging og bygging av nye, eller renovering av gamle, anlegg.

Hva er støy?

Støy defineres som uønsket lyd, og er i følge forurensningsloven å regne som forurensning. Lyden kan både være forstyrrende lyder, som veitrafikkstøy og industristøy, eller lyder vi opplever som positive. På arbeidstilsynet sin informasjonside om støy, deles støy fra omgivelsene inn i to hovedkategorier:

  • irriterende støy
  • skadelig støy

Skadelig støy avhenger ikke bare av lydnivået, men også varigheten og hyppigheten man blir utsatt for støyet.

Støy fra nærmiljøanlegg

Fra veilederen Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg av Helsedirektoratet (2009), vil nærmiljøanlegg føre til aktivitet som kan føre til støyplager. Årsaken til dette er at planleggingen av anlegget ikke har hatt god nok vurdering av eventuell støy som måtte oppstå på anlegget, som da har ført til en lite heldig plassering og/eller utforming av anlegget.

Støyet vil først og fremst komme fra stemmene til brukerne eller fra teknisk støy (eksempelvis ball som blir sparket eller dunket i bakke og vegg). I veilederen finner du blant annet informasjon om helseeffekter av støy, hva som kan skape støyplage og hvilke vurderinger og tiltak som kan gjøres.

Ballbinger

Ballbinger trekkes frem i veiledere som noe av det som kan skape støyplager. Fotballforbundet har skrevet veileder for bygging av ballbinger og balløkker, utgitt i 2020, for deg som skal bygge ballbinger og balløkker.

Regelverk

Det eksisterer ikke egne regler for støy for norske idrettsanlegg. For å regulere støy vil plan- og bygningsloven samt kommunehelsetjenesteloven være nyttig for å fastsette bestemmelser om støy. Dette kan leses mer om i Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg av Helsedirektoratet.

På Miljødirektoratets nettsider finnes en oversikt over forskjellige støykilder, deriblant skytebaner, motorsportbaner og den generelle kategorien områder/anlegg for idrett og fritidsaktiviteter. Ved å klikke på de forskjellige kategoriene vise gjeldende regelverk.

Støykilder - Miljødirektoratet.no

Forbildeanlegg

Under finner du et utvalg av forbildeanlegg som har gjort tiltak mot støy. Listen er ikke komplett, og du finner flere forbildeanlegg til inspirasjon ved å bruke søkefunksjonen her på godeidrettsanlegg.no.

Nye Gamlingen

Nye Gamlingen er et populært utendørs svømmeanlegg for helårsdrift, og er et svømmeanlegg anbefalt av Norges Svømmeforbund som i 2018 ble kåret til "Årets Idrettsanlegg 2018" av BAD, PARK og IDRETT. Ullandhaugveien, som ligger på sørsiden av tomten, er per dags dato ganske trafikkert og gir en del støy. Bygningskroppen er derfor lagt parallelt med veien for å gi maksimal støyskjerming av utendørsarealene.

Les mer om prosjektet på forbildeanleggsiden Nye Gamlingen.

Kirkenes aktivitetspark

Kirkenes aktivitetspark tilbyr et komplett idretts- og nærmiljøanlegg i sentrum av Kirkenes. Parken har benyttet seg av skilt med informasjon om åpningstid, regler og opplysninger om bruk av aktivitetsområdene. Disse kombineres med reklameskilt til fotballklubben, som henges på eksisterende gjerde for å være plassbesparende. Denne skiltingen på gjerder har også en ekstra funksjon som skjerming mot støy for naboer.

Les mer om anlegget på godeidrettsanlegg.no sin forbildeanleggside.

Nyttige sider

Her finner du nyttige sider som direkte og indirekte tar for seg støy og knyttet til idrett- og nærmiljøanlegg.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har utviklet en temaside om støy. Her finnes blant annet informasjon om hva støy er, hørselsskader, annen helserisiko støy utgjør, støygrenser og støymåling.

Se temaside om støy (Arbeidstilsynet.no)

Miljøstatus

På Miljøstatus sine sider om støy blir det gitt en tilstandsbeskrivelse av støy, påvirkning av støy, konsekvenser og tiltak.

Se temaside om støy (Miljostatus.no)

Folkehelseinstituttet

På folkehelseinstituttet blir hovedpunkter om status og utvikling av støyforurensning i Norge fremstilt, hørselskader og -plager som følge av støyforurensning, støy og hørseltap tatt for seg.

Se folkehelserapporten "Støy, helse og hørseltap i Norge" (FHI.no)

Veiledere, verktøy og publikasjoner

For veiledere, verktøy, nyheter og andre publikasjoner om støy tilknyttet spesifikke idretter eller anlegg anbefales det å utforske innholdet under.

​​​​​​