Solcellepanel, hus og batteri
Tema

Energi og energieffektivisering

Idrettsanlegg er en kompleks bygningskategori med mange forskjellige bygningstyper. Mangfoldet av idrettsanlegg er stort, fra utendørs kunstgressbaner til store innendørs svømmeanlegg. Energibruken i bygningskategorien varierer derfor veldig, men det er også veldig store variasjoner mellom bygningstypene. Idrettsanlegg er en av de bygningskategoriene som bruker aller mest energi ifølge Enovas bygningsstatistikk, der ishall og svømmehall er de som bruker desidert mest.

Hva er energieffektivisering?

Energieffektivisering

Energieffektivitet handler om å utnytte den energien vi bruker bedre [1]. Dette gjøres ved å velge løsninger og utstyr som krever mindre energi, uten at det skal gå på bekostning av ytelse eller komfort. Eksempler på dette kan være at et hus isoleres bedre, slik at det krever mindre energi til oppvarming, eller at en gammel glødelyspære blir byttet ut med en LED-lyspære som lyser like godt.

Vurdering av effektive løsninger

I vurderingen av hvor energieffektive ulike løsninger er, bør en også se på og sammenligne investeringskostnader og driftskostnader i utvelgelsen. Energieffektivitet kan gjerne ses i sammenheng med energiøkonomisering, som baserer seg på å i størst grad utnytte tilgjengelige energiressurser både energiteknisk og økonomisk. Dette vil være fordelaktig både for klimaet og driftsutgiftene til anlegget.  

Hvorfor energieffektivisere idrettsbygg?

Idrettsanlegg er ikke som andre bygg

Idrettsanlegg skiller seg fra andre bygningskategorier ved at mange har lange åpningstider, brukerne er gjerne ikke er eiere av bygget, de har et høyt aktivitetsnivå og med en bruk som gir større slitasje på bygningen enn andre. Ishall og svømmehall er to bygningstyper der det bør stille særlig høye krav til kvaliteten av planlegging, bygging og drift. Begge har tunge, tekniske installasjoner for å opprettholde aktivitetstilbudet de er tiltenkt. Mye energi er i omløp til enhver tid og uten at denne kvaliteten er ivaretatt vil det medføre unødvendige høye kostnader, særlig innen drift og vedlikehold.

Idrettens ambisjoner

Miljøhåndboka for norsk idrett, som ble publisert i 2018 av Norges idrettsforbund (NIF) dekker idrettens ambisjoner og satsninger innen klima og miljø. I den finnes et eget kapittel om økonomisk energibruk. Her oppfordres det til å øke bevisstheten omkring energibruk til drift av anlegg, og redusere strømforbruk der det lar seg gjøre. Dette vil hensynta klima- og miljø, og samtidig redusere driftskostnadene til anlegget. Det anmodes samtidig til anskaffelse av strøm med opprinnelsesgaranti fra fornybare kilder. Miljøhåndboka nevner også at ved nybygging av anlegg, er det viktig at det tas hensyn til miljø tidlig i planleggingsprosessen.

Norges ambisjoner og muligheter

Gjennom klimaloven [2] som tredde i kraft i 2018 har Norge forpliktet seg til et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Enova beskriver lavutslippssamfunnet som et samfunn hvor blant annet byggene har lavt energibehov og belaster energisystemet så lite som mulig [3].  

Utslipp

Energi står for 60% av CO₂-utslippene på verdensbasis [4]. Dette tallet kan reduseres, ved at den globale energibruken reduseres og at den fossile energien i større grad erstattes av fornybar energi. I Norge er brorparten av all kraftproduksjon fornybar [5], men selv om det meste av strøm her til lands er å regne som «ren», er dette mangelvare på verdensbasis.

Fornybar energi

Ikke alle land har både de nødvendige forutsetningene til sol, vassdrag og vind, i tillegg til de økonomiske ressursene som trengs for å etablere kraftverk som kan levere tilstrekkelig med fornybar energi. Norge og flere andre land, har muligheten til å eksportere fornybar energi til enkelte slike land, istedenfor at de skal trenge å produsere all sin egen energi fossilt. Dersom i tillegg nordmenn klarer å redusere energibehovet sitt, kan en større andel av den fossile energien på verdensbasis erstattes av fornybar energi. Å sette opp kraftverk i vassdrag og naturområder, krever også store inngrep i naturen, slik at ved å redusere mengden energi brukt, kan også denne type utbygging reduseres.  

(Fortsatt under utvikling: Om du vil lese mer om hvordan en kan energieffektivisere et idrettsanlegg, har GIA utviklet et eget verktøy for inspirasjon).

Erfaring og kunnskap

NTNU SIAT har gjennom årene opparbeidet god erfaring og kunnskap som er tilgjengelig her på GIA innenfor temaet energi og energieffektivisering. Under følger eksempler på prosjekter, artikler og verktøy som kan være til hjelp, inspirasjon og veiledning.

Fyret Flerbrukshus

Et nytt flerbruksanlegg som inneholder mange tilbud til innbyggerne på Jøa, en øy i Namsos kommune. Anlegget er svært energieffektivt, det fikk støtte fra Enova på grunn av de tekniske løsningene som ble valgt og har nå blitt bygda sitt nye samlingspunkt.

Les mer om anlegget:

Fyret flerbrukshus

Risenga og Atlanten idrettspark - konseptvalgsutredning

Prosjektet hadde som hovedformål å beskrive muligheter for samordning av effekt- og energibruk i utvalgte bygninger og idrettsanlegg i de to respektive idrettsparkene. Prosjektet besto av SIAT, idrettsparkenes kommuner og partnere med spesialkompetanse på de aktuelle fagfeltene. Dette prosjektet mottok støtte fra Enovas program for konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, eiendom og energisystem.

Prosjektrapporten kan du lese her:

Risenga og Atlanten idrettspark

Energiledelse i idrettsanlegg

Dette er en veileder laget for å hjelpe idrettslag og ansvarlige i idrettsanlegg å komme i gang med energiledelse og energisparetiltak. Bruk den som en veileder og en inspirasjon.

Veilederen finner du her:

Energiledelse i idrettsanlegg

Les mer om energi og energieffektivisering

Eksterne lenker

Under finner du kildene brukt i dette innlegget. Disse er nyttige for å skaffe seg mer og utfyllende informasjon om energi og energieffektivisering.

  1. Energieffektivisering (Store Norske Leksikon, 12.september 2019)
  2. Klimaloven (Lovdata.no)
  3. Innovative byggeprosjekter (Enova.no)
  4. FNs Bærekraftsmål - Ren energi til alle (FN.no)
  5. Energi i Norge (Store Norske Leksikon, 19.august 2021)​​​​​​

Mer innhold på godeidrettsanlegg.no

Ønsker du å lese mer om energi og energieffektivisering, direkte knyttet til idrett- og nærmiljøanlegg, anbefales det å undersøke de ulike veilederne, verktøyene, publikasjonene, nyhetene og forbildene i det relaterte innholdet under.