Logo USN

"Det kommer aldri noen bestilling om det ikke er noen som skriker"

En mulighetsstudie for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert aktivitet (Universitetet i Sør-Norge 2024)

"Viktigheten av gode arenaer for fysisk aktivitet og deltagelse kan ikke overvurderes." Slik runder forfatterne av denne mulighetsstudien. Er du interessert i innendørs flerbruksanlegg, vil denne publikasjonen garantert være av interesse.

Bakgrunn

Universitetet i Sørøst-Norge har på oppdrag fra våre gode venner i Tverga (ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge) utført en mulighetsstudie om flerbruksanlegg for innendørs egenorganisert fysisk aktivitet. I spillemideltilskuddene er det skjevfordeling av midler til egenorganisert fysisk aktivitet og konkurranseidrett. Derfor bestilte Tverga denne mulighetsstudien, med to formål:

  1. Beskrivelse av utfordringer, muligheter og behov i Norge for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.
  2. Anbefalinger for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Innhenting av informasjon

Emnet er undersøkt gjennom fem caser: GAME Arendal, Fysak-husene i Bergen, Motorikkhallen i Færder, Skur 13 i Oslo og en flerbrukshall i Sogndal. 

For casene er det utført både feltarbeid og kvalitative intervju av nøkkelpersoner for i etableringen av case-anleggene. Dette har blitt supplert med to samtaler med eksperter innen feltet. I tillegg bygger undersøkelsen på tidligere forskning, statistikk fra Ungdata-undersøkelsen og annen offentlig tilgjengelig statistikk. 

Hovedfunn

Kort oppsummert er hovedfunnene i rapporten:

  • Finansiering av slike prosjekter er komplisert, til dels fordi spillemiddelordningen ikke er tilpasset denne type anlegg.
  • Det er viktig med grundig kartlegging av behov og god bestillerkompetanse.
  • Det er viktig å presentere gode eksempler fra tilsvarende prosjekt for å skape politisk eierskap og vilje.
  • Ildsjeler, både private og kommunale, spiller en betydelig rolle.
  • Selv om prosjektet er igangsatt av private initiativtakere, er det avgjørende at kommunen tar eierskap til prosessen.
  • Private initiativtakere (og eiere) kan møte utfordringer ved søknader om spillemidler, da de muligens ikke vil bli ansett som kvalifiserte for støtte.

Basert på mulighetsstudien og tilhørende funn, kommer forfatterne avslutningsvis med noen forslag til tiltak. Her er det syv tiltaksforslag til norske kommuner, fire forslag for lokale initiativtakere (frivillige og ideelle organisasjoner), to forslag til fylkeskommuner, samt tre forslag til staten

Interessert?

Dersom du vil lese mer om funnene i mulighetsstudien, eller lese tiltaksforslagene i sin helhet, kan mulighetsstudien finnes via "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.