""
Tema

Miljø og idrett

På denne siden finner du idrettens miljømål, lover og forskrifter, et utvalg av forbildeanlegg med miljøfokus, og nyttige verktøy som kan benyttes for å ivareta miljøet, ved planlegging og bygging av idretts- eller nærmiljøanlegget.

Idrettens miljømål

Dokumentet, Idretten vil! Langtidsplaner for norsk idrett 2019-2023  fra Norges Idrettsforbund og dokumentet Idretten skal! Flere og bedre anlegg 2019-2023 fra NIF, beskriver at idretten skal ta et miljøansvar i både planlegging, bygging og drifting av idrettsanlegg.

Forsidebilde Idretten vil 2023-2027 og Idretten skal 2019-2023
Idretten vil! viser idrettens langtidsplaner (2023-2027) og Idretten skal! konkretiserer mål og strategier for planer gitt i Idretten vil! Foto: Erik Ruud, NIF, og NTB Scanpix, Maskot for Norges Idrettsforbund.


Ved bygging og utbedring av idrett- og nærmiljøanlegg er det viktig å tenke på hvilken miljø- og klimapåvirkningen man har. Miljøhåndboken for norsk idrett er et verktøy skapt av Norges Idrettsforbund og Greener events slik at særforbund, idrettskretser og idrettslag lettere kan bidra til å ivare ta miljøet. Flere veiledere, verktøy og lenker til nyttige sider finner du under.

Hva vil det si å være miljøvennlig?

Hva vil det si å være miljøvennlig? Når vi snakker om miljøvennlige tiltak ved bygging eller utbedring av nærmiljø- eller idrettsanlegg, så menes det tiltak som har som mål å redusere eller har liten eller ingen skade på natur og miljø. Det er viktig å tenke helhetlig når man diskuterer miljøvennlige tiltak!

Det er flere utfordringer knyttet til idrett og miljø. De siste årene har fotballen vært preget av en diskusjon om hvordan håndtere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, hvilket kan påvirke fremtidens idrettsanlegg. I 2021 ble det vedtatt regler som vil påvirke plastspredningen fra norske kunstgressbaner. Hos miljødirektoratet kan du lese mer om: spredning av plast og effekter av dette. Norges dykkerforbund jobber jevnlig med tiltak mot marin forsøpling og rydder stadig vekk havbunnen for spøkelsesredskaper og avfall.  Norges Golfforbund har laget et temaskriv om golfens miljøutfordringer. På NIH bloggen kan du lese innlegget «Idrett og miljø – hva vet vi?», som tar for seg flere aspekter rundt idrett og miljø.

Hvordan ivareta miljøet?

Kulturdepartementet sin veileder for idrettshaller - planlegging og bygging nevner fem elementer som er viktig for å ivareta miljøet, ved bygging av idrettshaller: 

  • Begrense inngrep i natur- og kulturlandskap ved bygging
  • Tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger
  • Gjøre miljøbevisste materialvalg
  • Benytte miljøvennlige energikilder
  • Implementere miljøbevisst avfallshåndtering. Se Norges Idrettsforbund sitt faktaark om avfalls- og gjenvinningsløsninger, ved de ulike fasene prosjektering, utførelse og drift.

Lover og forskrifter

Det eksisterer lover og forskrifter som må følges ved planlegging og bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. I veileder for idrettshaller - planlegging og bygging fra Kulturdepartementet, refereres det til aktuelle lover og forskrifter. Den mest oppdaterte, og gjeldende, utgaven av lover og forskrifter vil alltid finnes på lovdata.no.​​​​

Forbildeanlegg

Under finner du et utvalg av forbildeanlegg som har hatt et særlig fokus på å ivareta miljø ved bygging av anlegget. Listen er ikke komplett, og du finner flere forbildeanlegg til inspirasjon ved å bruke søkefunksjonen her på godeidrettsanlegg.no

Lislebyhallen

Forbildeanlegget Lislebyhallen ble i 2016 kåret til, Årets Idrettsanlegg 2016 av Bad, Park og Idrett. I begrunnelsen beskrev juryen at det var gjort gjennomtenkte materialvalg og miljøriktige løsninger. Anlegget viser hvordan et idrettsanlegg kan tilrettelegge for å møte miljøutfordringer både lokalt og globalt. Les hele innlegget om Lislebyhallen her på godeidrettsanlegg.no.

Oslo skatehall

Oslo skatehall ble i 2017 kåra til årets idrettsanlegg av Bad, Park og Idrett. For en grundig beskrivelse av miljøoppfølgingen i prosjektet, fokuset på bruk av miljøvennlige materialer samt klima- og energiløsninger prosjektet har brukt, kan du lese Gode idrettsanlegg sin forbildeartikkel om Oslo Skatehall.

Harestua Arena

Prosjektet Harestua Arena, er et av godeidrettsanlegg.no sine forbildeanlegg for bordtennisanlegg, som har en god miljøprofil. Bygget er oppført som et passivhus og har biovarmeanlegg. Idrettshallen er i hovedsak laget av treverk, med yttervegger også av tre. Prosjektet hadde også et sterkt søkelys på avfallssortering. Les mer om prosjektet Harestua Arena på forbildeartikkelen til Godeidrettsanlegg.no.

Skjermvegen aktivitetspark

Skjermvegen aktivitetspark, viser hvordan man kan oppgradere et grønt og frodig område i nærheten av boliger, skoler og barnehager, for at nærområdet skal bli mer attraktivt og brukervennlig. Interessert i mer informasjon? Les om forbildeanlegget Skjermvegen aktivitetspark på Godeidrettsanlegg.no.

Nyttige sider og verktøy

Idretten må også sørge for å ta vare på miljøet. I de vedlagte linkene finner du nyttig informasjon om ulike tiltak og verdier som fremmer natur og miljøvern. For idretten er det viktig å minimere miljøfotavtrykk og fremme natur- og miljøverdier. Et godt miljøarbeid med godt dokumenterte tiltak, viser de verdiene idretten består av, noe som vil gi et troverdig inntrykk både utad og innad i idretten.

Her finner du nyttige sider.

Miljøhåndbok for norsk idrett

Miljøhåndbok for norsk idrett er utgitt av Norges idrettsforbund og Greener Events. Håndboka skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet. Via nettsiden gronnidrett.no, kan du melde deg på et epostkurs for å lære mer.

Veileder til miljøinformasjonsloven

Klima- og miljødepartementet har publisert en veileder som skal gjøre det lettere for deg som organisasjon å få tak i miljøinformasjon. Du har rett til å både etterspørre og få svar på miljøspørsmål. Følg de ulike veilederne for å se hva du kan spørre om, og skal få svar på.

Veileder til miljøinformasjonsloven (regjeringen.no)

Miljøstatus

Nettstedet miljostatus.no viser miljøets tilstand og utvikling i Norge. Det er et samarbeid mellom flere statlige enheter, med miljødirektoratet som redaktør.

Miljødirektoratet

På miljødirektoratet sine nettsider miljodirektoratet.no kan du blant annet finne veiledere om støy, friluftsliv og avfall.

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Deres nettsider finner du her: holdnorgerent.no

Idébank

På Miljøfyrtårn sine nettsider www.miljofyrtarn.no/miljotips finner du en idébank som kan hjelpe idrettsanlegget å bli mer miljøvennlig. Velg bransjen "idrettsanlegg" og velg hvilken kategori du ønsker tips fra.

Handelens Miljøfond

Ønsker din klubb eller lag å rydde naturen for plast? Hos Handelens Miljøfond kan man årlig søke om støtte til frivillig rydding og forebyggende tiltak. Deres nettsider finner du her: https://handelensmiljofond.no/sok-stotte/redusere-plastforsopling

Har du tips til oss?

Har du flere tips på bra sider eller informasjon? Send oss en mail!