Tvergas logo

Samskaping - er det egentlig mulig?

Frokostseminar med Tverga og NMBU

2. november arrangerte Tverga et frokostseminar om skaping og brukerinvolvering av aktive møteplasser. Godeidrettsanlegg.no deltok, og gir deg i denne artikkelen høydepunktene.

Bakgrunn

Godeidrettsanlegg.no har deltatt på Tvergas frokostseminar om skaping og brukerinvolvering av aktive møteplasser. Seminaret introduserte forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser og Tvergas innovasjonsprosjekt En morsom omvei. Seminaret hadde også innlegg knyttet til forskning, erfaring og verktøy relevant for samskaping av aktive møteplasser. En kort oppsummering av seminaret finner du her. 

Samskaping av aktive møteplasser

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til inaktivitet og psykisk uhelse. Behovet for å skape attraktive møteplasser som stimulerer til både fysisk og sosial aktivitet i lokalsamfunn landet over, er stort. Men hvordan skaper man egentlig møteplasser som treffer behovene til innbyggerne? Og hvordan involverer man dem man ønsker å treffe – på en god måte? Det er dette prosjektet Samskaping av aktive møteplasser er utviklet for å undersøke.

Samskaping av aktive møteplasser (SAM) er et femårig forskningsprosjekt av og med NMBU, Folkehelseinstituttet, Tverga og Syddansk Universitet. Forskningsprosjektet skal frembringe kunnskap om betydningen av kommunale folkehelsetiltak ved å studere etablering og bruk av møteplasser for aktivitet i nærmiljøet.  

Forskningsprosjektet er delt inn i tre ulike fokusområder, som vil gli inn i og følge hverandre.

 1. Prosessene: Prosessen vil bli fulgt fra planlegging, behovsvurdering, medvirkning, samskaping og realisering til vedlikehold av møteplassen. Dette skal gjøres ved bruk av ulike metoder som dokumentanalyser, intervju av kommunalt ansatte og kommunenes innbyggere, og Concept-mapping. I tillegg skal prosjektet utvikle og teste et verktøy for kartlegging av innbyggernes behov ved etablering av møteplasser. Verktøyet skal bidra til å styrke kommunenes planlegging av møteplasser for aktivitet i fremtiden.
   
 2. Møteplassene: Det skal kartlegges hvem som bruker anleggene og hvordan de brukes. Videre vil SAM studere betydningen av møteplassenes utforming, design, samt hvilke nærmiljøfaktorer i områdene rundt som har betydning for innbyggernes bruk. I tillegg skal det gjøres observasjoner i ulike tidsrom og årstider, slik at en kan få kunnskap om brukergrupper, aktiviteter og når møteplassene blir mest og minst brukt. Det skal også utvikles en programvare som vil bli tilgjengelig for kommuner som ønsker å kartlegge bruk over tid.
   
 3. Nærmiljø og folkehelse: Innvirkningen møteplassen har på innbyggernes nabolagstilfredshet, tilhørighet, fysisk aktivitet, sosial kontakt, trivsel og livskvalitet vil bli kartlagt gjennom blant annet spørreundersøkelser før og etter åpning av møteplassene, for å undersøke mulige endringer. Denne kunnskapen skal også bidra til å utvikle nye metoder for hvordan kommuner kan evaluere og måle betydningen av nærmiljøtiltak for helse og livskvalitet.

Les mer om samskaping av aktive møteplasser på Tvergas nettsider. 

 

En morsom omvei

Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, jobber for å legge til rette for mer aktivitet innenfor de egenorganiserte rammene, blant annet gjennom prosjektet "En morsom omvei". En morsom omvei er et innovasjonsprosjekt som skal stimulere kommuner til lage aktivitetsområder og nyskapende arealer, særlig rettet mot barn, ungdom og unge voksne. Prosjektet kommer som en konsekvens av en stadig mer stillesittende befolkning, der aktiviteten blant barn og unge har blitt redusert de siste årene. 

Det er de seks kommunene som deltar i prosjektet som det forskes på. Her vil SAM følge utviklingen av møteplassene fra idé til ferdigstillelse, og videre i opptil to år etter etablering. Tverga har både utviklet en prosjektveileder og en veileder for prosessen med arbeidet, sistnevnte inneholder verktøy for å jobbe tverrfaglig og jobbe med brukerinvolvering gjennom prosjektene. Veilederne kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.

Pågående prosjekter

 • Gamingpark - Larvik kommune
 • Ein morosam omveg - Vinje kommune
 • Bruerparken - Vestby kommune
 • Trysilknuten - Trysil kommune
 • Naturlig aktivitet - Gjøvik kommune
 • Norges lille Venezia - Nordre Follo kommune
   

Les mer om En morsom omvei og prosjektene på godeidrettsanlegg.no eller på Tverga.no - En morsom omvei.

 

Seminarets innlegg

Ulike aktørers erfaringer med samskaping av aktive møteplasser

Ellinor Moe, stipendiat ved NMBU, fremla sitt forskningsprosjekt knyttet til ulike aktørers erfaringer med samskaping av aktive møteplasser. Gruppeintervjuer med aktører fra prosjektet En morsom omvei viser at arbeidsmåten med brukerinvolvering og samskaping mellom aktørene har gitt viktig lærdom og bedre planer for prosessen. Måten å jobbe på tar samtidig lengre tid og kan være vanskelig å gjennomføre. Det å gå flere runder og ha frister har vært viktig for å drive prosjektene fremover. Samtidig oppleves fleksibilitet som viktig når man arbeider på nye måter, med mange aktører og med et fokus på innovasjon. Prosjektet er foreløpig upublisert.

 

Medvirkning – en morsom omvei til en god prosess?

Studien belyser erfaringene til to prosjektgrupper der brukerinvolvering var en forutsetning for prosjektene. Resultatene viste at det var tre hovedtemaer som informantene diskuterte:

 1. Rammeverkets evige tilstedeværelse: Hvordan økonomi, regelverk og føringer både begrenser og skaper muligheter for deres arbeid.
 2. Planleggerens betydning for resultat: Hvordan ny kunnskap endrer arbeidsmetoder og planleggerrollen, samt viktigheten av å jobbe tverrfaglig i kommunal planlegging.
 3. Veien til et godt anlegg: Hvordan tid, sted og tilbakemeldinger fra innbyggerne er avgjørende for å utvikle et godt anlegg, og hvordan bruk av ulike verktøy har gitt dem bedre innsikt i målgruppens behov.

Studien viser at ved å skape gode rammer og legge til rette for brukerinvolvering, opplever informantene det som givende og effektivt å involvere beboerne i planleggingsprosessen. 

Masteroppgave: Medvirkning – en morsom omvei til en god prosess? (Tord Grønvold Øverland, NMBU)

 

Aktive møteplasser – hva mener ungdommer fra Østlandet er viktig for å skulle ta disse i bruk?

Masteroppgaven brukte metoden concept mapping, som innebærer fokusspørsmål og en idemyldring i grupper, hvor kommuneansatte skulle fullføre følgende setning på flest mulig måter: "I min kommune vil nærmiljøanlegget bli mye brukt hvis ...". Dette førte til 99 utsagn som ble kategorisert, og både de ansatte selv og ungdom skulle vurdere utsagnene på en skala fra 1 til 5.

Resultatene viste at tilgjengelighet til aktive møteplasser var den viktigste faktoren for mye bruk av aktive møteplasser, ifølge ungdom. Videre viste det seg at sosiale forhold var viktigere enn de fysiske aktivitetsmulighetene. Allikevel så fysiske aktivitetsmuligheter ut til å være av større betydning for ungdommene enn for planleggerne. Når det gjaldt tilgjengelighet, inkludering og sosiale forhold var begge gruppene samstemte i sine oppfatninger av at disse var sentrale. Det at planleggerne ikke bestandig reflekterte det ungdommene mente var viktig for bruk, understreker viktigheten av reell brukermedvirkning fra ungdom i slike planprosesser.

Masteroppgave: Aktive møteplasser - hva mener ungdommer fra Østlandet er viktig for å skulle ta disse i bruk? (May Linn Bokma Mørch, NMBU)

Ingeborg Pedersen, førsteamanuensis og prosjektleder for SAM v/NMBU presenterte begge masteroppgavene på seminaret.

 

Erfaring fra tidligere prosjekt - Curve Studios

Kenneth Waggestad-Stoa, prosessleder i Curve Studio fortalte om deres erfaringer med prosjektet knyttet til aktive møteplasser. Han påpekte at det er viktig å ta i bruk flere perspektiver i arbeidet, både erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap. Innenfor brukerkunnskap trakk han frem viktigheten av å se enkeltmennesket og hva enkeltmennesker trenger og ønsker. Spesielt de stille stemmene er viktige med tanke på inkludering og integrering. Det er også viktig å ha en stabil styringsgruppe fra start til realisering. Han påpeker også ulike fallgruver, som mangel på fagkompetanse, å ikke finne de stille stemmene og det å se alt fra innsiden og ut.

Les mer om Curve Studios prosjekter på Curve studios nettsider.

 

Verktøy for kartlegging av behov

Sigrid Engelstad fra Asplan Viak presenterte også et kartleggingsverktøy som skal lanseres i mars 2024. Verktøyet er utviklet for å skape bevissthet om ulike målgrupper ettersom ulike målgrupper har ulike behov for bruk av aktive møteplasser. Målet med verktøyet er å bygge bro mellom forskning og praksis. Dette skal gi et bedre grunnlag for å jobbe med brukermedvirkning. Målgruppen for verktøyet er planleggere og rådgivere i kommuner og fylkeskommuner, samt konsulenter som jobber med utvikling av møteplasser i praksis. Behovskarteggingsverktøyet skal gi retningslinjer og kompetanse knyttet til hvilke målgruppe man fokuserer på, hvilke omgivelser man ønsker og hvilke former for medvirkning som kan brukes. Verktøyet skal bli tilgjengelig og gratis for alle.

Les mer om andre bærekraftige verktøy på Asplan Viaks nettside.

 

Verktøy for måling av bruk

Til slutt presenterte SAM et aktivitets-monitoreringsverktøy som gjennom kamera og AI-teknologi kan kartlegge bruk av anlegget etter bygging. Dette har blant annet blitt tatt i bruk ved prosjektet «Ein morosam omveg» i Vinje kommune, et av prosjektene i En morsom omvei. Kontakt Tverga eller Asplan Viak for å høre mer om verktøyet.

 

Se hele seminaret

Du kan se hele seminaret på TVERGAs youtube-kanal: