Oversikt over fasene i prosjektveilederen
Tema

Prosjektveilederen

Prosjektveilederen er Gode idrettsanlegg sin gjennomføringsmodell og veileder for deg som skal etablere idretts- og nærmiljøanlegg. Veilederen er delt i fem hovedfaser: Idé, konseptutredning, prosjektering, utførelse og drift. Veilederen forsøker å sammenfatte prosjektledelse og idrettspolitikk, og geleider anleggsutbyggere steg for steg gjennom anleggsprosjektet.

Om veilederen

Prosjektveilederen er skrevet ved NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) for prosjektet Gode idrettsanlegg. Veilederens formål er å bidra til bygging av bedre idretts- og nærmiljøanlegg gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring i prosessen fra idé til drift.

Fem faser

Veilederen er delt i fem hovedfaser: Idé, konseptutredning, prosjektering, utførelse og drift, med hver sine delfaser. Den er bygget opp etter «stagegateprinsippet», hvilket innebærer at man etter hver delfase har en beslutningsport. Beslutningsporten har en sjekkliste som sørger for at nødvendige forutgående prosesser er gjennomført. Dermed får prosjektet en ekstra kvalitetssikring i overgangen mellom fasene. Veilederen er lagt opp slik at det i hver beslutningsport tas en avgjørelse om prosjektet skal videreføres, utsettes eller termineres.

Utover de fem fasene blir det innledningsvis gjort rede for hvilke administrative prosesser som bør ligge til grunn i prosjektet, og hvordan kontrahering bør foregå, det være seg kontrahering av totalentreprenør, rådgiver eller leverandør.

For deg som skal bygge

Prosjektveilederen er en gjennomføringsmodell og veileder for deg som skal etablere idretts- og nærmiljøanlegg. Målet er å gjøre realiseringen av slike anlegg enklere. 

Revisjon

Prosjektmodellen for idrettsanlegg ble først publisert 2016 og kan brukes til alle aktivitets-, nærmiljø- og idrettsanlegg. Modellen ble i 2021 og 2022 videreutviklet, og revidert for å samsvare med Norges idrettsforbund sin anleggsstrategi, Idretten Skal! Flere og bedre anlegg. I forbindelse med revideringen ble navnet endret fra Prosjektmodellen til Prosjektveilederen, og de største endringene er:

  • Idéfasen er delt opp i to faser: Idéfasen og konseptutredningsfasen.
  • Økt fokus på veiledning og tips til relevante verktøy.
  • Tydeligere språk med forklaringer av fagtermer.
  • Mer konkret veiledning.
  • Eget avsnitt om kontrahering.

I veilederen er idé- og konseptfase tyngst vektet. Dette skyldes at det er disse fasene en har størst mulighet til å påvirke endelige kostnader og endelig leveranse. I tillegg er det i disse fasene prosjekteier er mest aktiv når gjennomføringsmodellen beskrevet i veilederen benyttes.