""
Tema

Bruk og behov

Et anlegg for idrett og fysisk aktivitet må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Brukerinvolvering er viktig

I Kulturdepartementets bestemmelser for spillemiddeltilskudd står det at anlegg som tilfredsstiller barn og ungdoms behov for fysisk aktivitet prioriteres. Brukerinvolvering med relevante grupper er viktig for å komme fram til det reelle anleggsbehovet.

Veilederen "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" gir mange gode råd, blant annet om hvordan kommuner skal vurdere behov for nye idretts- og nærmiljøanlegg.

Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet - regjeringen.no

godeidrettsanlegg.no har publisert et verktøy for brukerinvolvering som svarer på hvordan brukerne kan bidra i prosessen og hvorfor:

Brukerinvolvering - Hvordan kan brukerne bidra i prosessen og hvorfor?

Sjekkliste for behov

I 2018-versjonen av spillemiddelbestemmelsene ("Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 for tildelinger i 2019") ble det lagt ved en behovsjekkliste, "Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen". Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurdering. Følgende er et utdrag fra denne sjekklisten.

Hele sjekklisten finner du her: 

Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen

Innspill

Er de ulike gruppene informert om mulighetene til å gi innspill? Er det tilrettelagt for at barn og unge har muligheten til å delta i planprosessen? Er de informert om muligheten til å gi innspill?

Følgende er eksempel på grupper som kan kontaktes:

 • Barn i spesielle områder
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med fremmedkulturell bakgrunn
 • Personer eller grupper med særskilte behov
 • Idrettsråd
 • Friluftsorganisasjoner
 • Egenorganiserte grupper
 • Andre frivillige organisasjoner

Arenaer for medvirkning, dialog og medbestemmelse

Deltar representanter for de viktigste interessegruppene i plan- eller arbeidsgruppen?

 • Barne- og ungdomsråd, barnas/ ungdommenes kommunestyre, ungdomsrepresentanter i idretten
 • Kontaktutvalg mellom barn/ ungdom og politikere
 • Kommunale elevråd
 • Skole og undervisning (ved å knytte planprosesser og medvirkning til ulike fag som samfunnsfag, naturfag, historie osv.)
 • Idrettsråd
 • Friluftsråd
 • Egenorganiserte grupper

Kartlegging av bruk

Det eksisterer ulike metoder for å kartlegge bruken av eksisterende anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Blant annet kan man installere sensorer, gjøre stikkprøvekontroller eller bruke opplysninger fra bookingsystem og idrettslag for å estimere hvor mange som bruker anlegget, og til hvilke tider.

Lokale og Anlægsfonden i Danmark har lagt ut opptak av to webinar som vi mener er nyttige angående kartlegging av anleggsbruk:

Gense webinar 1 og 2 om erfaringer med aktivitetsregistreringer i naturen - loa-fonden.dk
 

Relatert innhold om bruk og behov

Fysisk læringsmiljø

På webportalen Universell utforming av barnehage- og skolebygg ​​​finner du informasjon om medvirkning, som kan være verdifullt også for andre typer idrettsanlegg enn skoleanlegg.

Tverga

Tverga beskriver medvirkning på sine nettsider, delt opp i

 1. Research og relasjoner
 2. Sjekkliste for medvirkningsarbeidet
 3. Praktiske metoder

og gir også tips til relevante lenker og ressurser.

Har du tips på bruk og behov for idrettsanlegg og aktivitetsanlegg? Eller eksempler på metoder som ga gode resultatet i ditt prosjekt? Tips oss gjerne!