Forside veileder Idrettens basishall

Idrettens Basishall

Planlegging, bygging og drift

Veilederen er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Kulturdepartementet i 2017. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen, kan veien til å realisere halldrømmen bli enklere.

Forord

Gymnastikk og turn har opplevd en kraftig vekst de senere år – spesielt blant barn og unge. I flere fylker er gymnastikk og turn den største innendørsidretten. Stadig flere oppfatter gymnastikk og turn som en viktig grunnlagsidrett. Basistrening som gir grunnleggende motoriske ferdigheter er viktig uansett idrett, det være seg håndball, ski, fotball eller friidrett. Basishallen legger til rette for å trene opp disse ferdighetene.

Den sterke veksten gir behov for bygging av nye og attraktive anlegg. Ved å bygge basishaller enten vegg i vegg med eksisterende idrettshaller eller som selvstendige bygg, frigjøres kapasitet i eksisterende idrettshaller. Dette skaper derfor økt kapasitet og en vinn-vinn-situasjon for alle.

Behovet er stort for å spre informasjon og kunnskap om hva en basishall er. En av de viktigste målgrupper for veilederen er offentlige myndigheter. Kommuner og fylkeskommuner er sentrale aktører i de fleste basishallprosjekter. Skolen er i mange tilfeller en viktig bruker og leietaker på dagtid. Nye skolebygg åpner ofte muligheter for nye idrettsbygg, deriblant basishall.

Vi håper at veilederen vil gjøre det enklere for lagene som har planer om å bygge basishall. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen, kan veien til å realisere halldrømmen bli enklere.

Veilederen er ikke uttømmende for alle forhold i prosessen med å realisere basishall, men den gir et overordnet innblikk i momenter som må ivaretas. God kontakt og dialog lokalt står sentralt. Det er de lokale behovene i foreningen(e) som vil være styrende for hvilke aktiviteter som skal tilbys - og som dermed også vil ha betydning for hvordan hallflaten vil se ut. Og ikke minst er tidlig kontakt med kommunen avgjørende for at man starter riktig i tilløpet og lander fjellstøtt den dagen anlegget skal tas i bruk.

Mange har vært involvert i arbeidet med veilederen. Vi vil spesielt takke utstyr- og anleggskomitéen og anleggskonsulenten i Norges Gymnastikk- og Turnforbund. I tillegg vil vi takke de tekniske komiteer for nyttige innspill underveis i arbeidet. Vi håper at denne veilederen vil virke som en motivasjon for å få realisert enda flere basishaller i årene som kommer.

Lykke til med realiseringen av nye basishaller!