Tema

Universell utforming og tilrettelegging

På denne siden finner du oversikt over alt innhold på godeidrettsanlegg.no om universell utforming og om tilrettelegging.

Det er et krav fra Byggteknisk forskrift at alle nye idrettsanlegg skal være universell utformet, slik at de kan brukes av flest mulig. Men universell utforming i seg er ikke en garanti for at anlegget legger til rette for paraidrett, da paraidretten ofte har behov for enda bedre tilgjengelighetsløsninger.

Universell utforming

Hva er universell utforming?

Følgende er et utdrag fra veilederen "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg":

Universell utforming er et sett premisser som legger til rette for at produkter og omgivelser utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker. Ved å følge noen fastsatte retningslinjer vil man med universell utforming kunne skape produkter eller omgivelser som kan brukes i så stor utstrekning som mulig, uten behov for videre tilpasning eller en spesiell utforming.

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Virkemidlene er fysiske løsninger som kan brukes av alle, ved at alle behov har blitt tenkt på under planleggingsprosessen. Et samfunn uten barrierer er en forutsetning for å kunne delta i utdanning, arbeidsliv, kultur, idrett og sosialt liv. Gjennom sju prinsipper bidrar universell utforming til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og hindre diskriminering.

7 prinsipper om universell utforming

  1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.
  3. Enkel og intuitiv i bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
  4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.
  5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
  6. Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

Tilrettelegging for paraidrett

Ulike grener og idretter stiller svært forskjellige krav og behov til anlegg for å kunne trene og konkurrere, samt bli så gode som mulig. Dette gjelder også paraidrettene. Likevel har paraidretten i lang tid blitt bortprioritert sammenliknet med idrett for funksjonsfriske, selv om paraidrettens behov ofte er enda viktigere at er oppnådd for å kunne skape så gode rammevilkår som mulig. Et vanlig behov er lagerplass til hjelpemidler og utstyr, slik at utøverne ikke må transportere disse til og fra trening hver gang.

Én idrett - like muligheter: Parastrategi for norsk idrett 2022 - 2027

Norges idrettsforbund lanserte i 2022 en samlet parastrategi for norsk idrett, deriblant anlegg. Følgende målsettinger er listet opp:

  1. Idretten skal bedre anleggsfinansieringen, blant annet gjennom spillemiddelordningen og økte statlige og kommunale tilskudd. Dette gjelder både nye anlegg og gamle anlegg som rehabiliteres for å ta hensyn til paraidrettens behov, utover dagens krav til universell utforming.
  2. Idretten skal forankre paraidrettens behov i anleggspolitiske dokumenter internt i idrettsorganisasjonen og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Les hele strategien på idrettsforbundet.no