Kommunevåpen Fredrikstad kommune

Ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2023)

Fredrikstad kommune har kartlagt ferdselshindringer i strandonen langs kysten fra Elingårdkilen til Skjærviken. Pilotprosjektet (2022) og hovedkartleggingen i 2023 viste ferdselshindringer hver 127. meter langs kommunens strandsone. Hva som anses som ferdselshindringer og hvordan de kartlegges kan du lese mer om i rapporten!

Om rapporten og bakgrunn

For å undersøke om kommunens strandsoner er tilgjengelig for allmennheten igangsatte Fredrikstad kommune kartlegging av ferdselshindringer. Kartleggingens mål var å få innsikt i hvordan det er å bruke strandsonen, samt skape bevissthet blant hytteeiere og turgåere om hvor det er lov og ikke lov å ferdes i strandsonen. 

I rapporten skiller Fredrikstad kommune mellom fysiske stengsler og private avvisere. Fysiske stengsler er gjerder og murer, flaggstenger, terrasser, plener, grillplasser, blomsteroppsatser og hagestoler. Private avvisere er andre utlagte rekvisitter som ikke hindrer den fysiske ferdselen i utmark, men gjør det ubehagelig å passere.

Før kartleggingen ble publikum og grunneiere orientert om prosjektet og det ble gjort en grovkartlegging gjennom flyfoto. Grovkartleggingen bidro til inndeling av ulike strandsoner, som ga utgangspunkt for selve kartleggingen. Denne ble gjennomført fysisk i felt. Digitale verktøy ble benyttet for å samle inn tips, og en ArcGIS-kartløsning ble benyttet i felt til registrering av ferdselshindringer. I etterkant av kartleggingen ble funnene gjennomgått og prioritert etter behov for oppfølging. 

Hovedfunn

  • Det ble totalt registrert 1385 ferdselshindringer i strandsonen i Fredrikstad, inkludert ferdselshindringene i pilotprosjektet (152 ferdselshindre).
  • Gjennomsnittlig møtte kartleggerne på en ferdselshindring hver 127. meter under arbeidet.
  • Tilgjengeligheten i Fredrikstad varierer stort i de ulike kommunedelene.
  • Det ble registrert flest ferdselshindre i kategorien «Løse gjenstander», slik som sittegrupper, blomsterpotter, småbåter og lignende.
  • Kommunen mottok 107 tips om ferdselshindringer i registreringsløsingen, hvorav 98 av tipsene var sendt inn anonymt.
  • Oppsummert framstår Hankø og deler av Onsøy som de mest privatiserte områdene. Onsøy er også preget av kupert terreng som gjør deler av området utilgjengelig. Kråkerøy, Kjøkøy og Torsnes har stort sett god framkommelighet for allmenheten, og et lettere terreng å ta seg fram i.

Les mer

Ønsker du å lese mer om hvordan man kartlegger strandsonen? Godeidrettsanlegg har i samarbeid med Fredrikstad kommune utviklet et verktøy for kartlegging av ferdselshindringer. Verktøyet finner du i snarveien under.

Hele publikasjonen kan leses ved å laste den ned fra boksen til høyre.