Tre bilder av aktivitetspark, med baner og apparater
Anleggstype

Aktivitetspark

En aktivitetspark eller aktivitetsarena er et nærmiljøanlegg med mange forskjellige delanlegg, primært for egenorganisert aktivitet, gjerne i kombinasjon med sosiale møteplasser.

Om aktivitetspark/aktivitetsarena

En aktivitetspark er et utendørs anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anleggene er fler- og sambruksområder, og kan bestå av mange ulike aktiviteter og fasiliteter. Aktivitetsparker kan bygges i byrom, i parker eller i friluftsporter, og er ofte tilpasset ulike terreng og brukergrupper etter behov og funksjonsnivå.

Begrepet aktivitetsarena ble aktualisert da Kulturdepartementet innførte en tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer våren 2017. Et av formålene med denne ordningen var å stimulere kommuner til nyskaping ved bygging av aktivitetsanlegg, og gjennom dette å stimulere til mer egenorganisert fysisk aktivitet.

Det er ingen generelle krav til elementer i en aktivitetspark eller en aktivitetsarena. Aktivitetsparker kan utformes på flere ulike måter, med flere ulike sammensetninger av anleggstyper. Det er vanlig at det primært er et anlegg for egenorganisert aktivitet og ikke-organisert trening, men dette varierer fra plass til plass. På våre forbildeanleggsider kan man finne flere eksempler på hvordan aktivitetsparker kan utformes.

Søknad om tilskudd til aktivitetspark

I spillemiddel-bestemmelsene kan man søke om tilskudd for aktivitetspark enten som nærmiljøanlegg, eller som ordinært idrettsanlegg.

Ved søknad om aktivitetspark som nærmiljøanlegg kan det søkes om midler per anleggselement.

Ved søknad om aktivitetspark som ordinært idrettsanlegg skilles det mellom liten, stor og større aktivitetspark. Liten aktivitetspark er aktivitetsparker med minimum fire enkeltstående anleggstyper. Stor aktivitetspark er aktivitetsparker med minimum seks enkeltstående anleggstyper. Større aktivitetspark har ingen definerte krav til antall anleggselementer og mottar tilskudd etter særskilt vurdering.

Amfi, scener, samt alminnelige lekeplasser og tilhørende lekeplassutstyr, som definert i NS EN 1176-serien (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.), faller utenfor ordningen.

Den nyeste versjonen av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" ligger alltid tilgjengelig på idrettsanlegg.no.

Se også anleggstypen nærmiljøanlegg, og inspirerende forbildeanlegg.

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Senteret ble opprettet i 2018. Kulturdepartementet ga Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening i oppdrag  å opprette senteret.

Dette skrev Kulturdepartementet i sin pressemelding:

"Ressurssenteret skal støtte opp om idrett og fysisk aktivitet utenfor den organiserte idretten i Norge. Senteret skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom egenorganiserte miljøer og kommunene. Det skal fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter, og det skal bistå med råd og praktisk veiledning til dem som driver egenorganisert aktivitet. Målet er at ressurssenteret skal skape økt aktivitet i hele landet." (Kulturdepartementet, 29.03.2018 "Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet")

Dersom du har spørsmål om egenorganisert aktivitet og anlegg for dette, kan du kontakte Tverga via deres nettside: Tverga.no.