""
Tema

Finansiering og spillemidler

Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene. For de fleste typer av idretts- og nærmiljøanlegg kan man søke om tilskudd fra spillemidlene.

Finansiering av idretts- og nærmiljøanleggsprosjekter

Ofte vil man i et prosjekt utarbeide en finansieringsplan. Dette er et dokument hvor kapitalbehovet og hvordan det er tenkt å finansiere kapitalbehovet kommer frem. Dersom man søker om spillemidler, er det et krav om finansieringsplan.

De ulike dokumentene som skal inngå og redegjøres for i en finansieringsplan for et idretts- eller nærmiljøanlegg som søker om spillemidler er:

  • Egenkapital og aksjekapital
  • Vedtak om tilskudd fra kommune og/eller fylkeskommune
  • Andre offentlige tilskudd
  • Private tilskudd og gaver (sponsorer)
  • Kostnadsoverslag av verdi på dugnadsarbeid
  • Lånetilsagn med eventuelle lånevilkår
  • Andre tilskudd

Les mer i aktuell versjon av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet", samt på anleggsregisteret.no.

Det er lurt å gjøre seg kjent med de ulike finansieringsmulighetene man har:

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Kommunene setter egne frister for innsending av søknader for anlegg i sin kommune. Les mer om ulike frister i kapittel 1.2 i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknadene sendes inn via www.anleggsregisteret.no. På denne siden finner du også veiledning til spillemiddelsøknader, blant annet:

Om tilskuddsordningen

Søknadsprosess spillemidler

Kontaktinformasjon

Hvem kan søke?

Idrettsanlegg - ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no, og her på godeidrettsanlegg.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Under punkt 2.3 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg (se over), kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. Sjekk ut bestemmelsene!

Hva må jeg gjøre som søker?

Bli kjent med bestemmelsene for tilskudd

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Hovedformålet med bestemmelsene er å sikre at tilskuddet, og idretts- og nærmiljøanleggene, kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

Dokumentet kan oppleves som krevende å sette seg inn i, men det er viktig å se hva som gjelder for deg og den anleggstype du skal søke om spillemidler til.

Kontakt kommunen

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg, for å gjennomføre en god søknadsprosess for spillemidler. Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i Anleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan (gjelder de fleste, men ikke alle, anleggstyper - sjekk "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Starte arbeidet med dokumentasjonen som skal følge søknaden

Det må følge flere vedlegg til søknaden for at denne kan godkjennes. Noen av vedleggene vil kommunen måtte inkluderes i, mens andre må søker utarbeide på egen hånd.

Sjekk ut Hva slags dokumentasjon må forberedes? på anleggsregisteret.no.

Under beskriver vi noen av dokumentasjonskravene.

Lage kostnadsoverslag og finansieringsplan

Her skal søker i hovedsak vise at prosjektet har kostnader som en kan få tilskudd for, beløp på kostnad og utgifter som det skal beregnes tilskudd fra, og at prosjektet har finansiering på plass slik at tiltaket kan gjennomføres.

Kostnadsoverslag og finansieringsplan fylles ut i søknadsskjemaet. Overslaget skal være detaljert, og opplysningene skal kunne kontrolleres. Dette er viktig for å kunne beregne søknadssummen, som er en del av saksbehandlingen. Dugnadsarbeider skal også inngå her.

Dugnadsarbeider skal dokumenteres ved at det innhentes en verdivurdering av kvalifisert fagperson for det arbeidet som skal gjøres på dugnad. For eksempel ved et anbud fra et firma på arbeidene, eller kostnadsvurdering av kommune. NB! En må skille mellom kostnader en kan beregne tilskudd på, og kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i beregningen for tilskudd – såkalte "tilskuddsberettigede" og "ikke tilskuddsberettigede" kostnader. Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår aktivitetsanlegget direkte. Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for eksempel tribuneanlegg, parkeringsplasser og veier, diverse avgifter, mv. Dette står utfyllende i bestemmelsene for ordningen.

For å få tildelt midler må prosjektet være gjennomførbart både i investerings- og driftsfasen. Derfor er det et vilkår for tilskudd at en kan dokumentere at prosjektet er fullfinansiert – inkludert spillemidler.

Dokumentere eiendomsrett/bruksrett til grunn

Som hovedregel skal leie-/festeavtaler tinglyses. Dersom man eier eiendommen selv er denne retten også tinglyst. For tinglyste forhold trenger en ikke å vedlegge dokumentasjon. Saksbehandlere kan slå opp i grunnboken for å kontrollere mot matrikkeladressen som søker oppgir i skjemaet.

For leieavtaler med kommunen så vil kommunal saksbehandler sette merknad om dette i søknaden ved kontroll.

Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må legges ved.

Sende inn søknad, og veien videre

Ovenstående danner et godt grunnlag for tilskuddssøknaden. Komplette søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, innen den fristen som kommunen har satt. Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 15. januar hvert år. Underveis vil man kunne få veiledning av kommunen, og eventuelt fylkeskommunen. Disse kan, og bør, kontaktes dersom man er usikker på deler av søknaden eller for generell veiledning.

Organisering av prosjekt- og anleggseierskap

I spillemiddelordningen for idrettsanlegg er det forhåndsdefinert hvilke aktører og organisasjoner som kan søke om midler. Hvem disse er går fram av spillemiddelbestemmelsene. Bestemmelsene revideres hvert år, og en må sette seg inn i gjeldende regelverk for det året en ønsker å søke midler. Hvem som gis adgang til å søke, kan endre seg. I hovedsak gjelder allikevel at de aktørene som er, og har vært gitt søkeadgang tidligere, også vil vedvare.

Bestemmelsene finnes på www.idrettsanlegg.no i en publikasjon som heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Den som søker må også eie anlegget

Spillemiddelordningen har som vilkår at det er eier av anlegget som kan søke midler. Altså må søker og eier av anlegget være den samme (Kulturdepartementet kan i helt spesielle tilfeller kan gi dispensasjon).

Dette innebærer at dersom et idrettslag skulle ønske å etablere et selskap for gjennomføring av et anleggstiltak, og søke midler gjennom dette, må også selskapet eie anlegget, både ved oppføring og i fortsettelsen. Idrettslaget kan velge å bygge, eie og søke om midler til anlegget selv – og de kan eventuelt velge å kun sette ut driften til et eget selskap. Under vil kun det som angår eierskap og muligheter for å søke spillemidler omtales.

Om organisering av eierskap for anlegg i selskap, foretak mv.

Det skjer en utvikling i retning av at flere anlegg, og anleggsprosjekter, eies av selskaper, eller foretak, slik som aksjeselskaper. Felles for alle slike organiseringer og organisasjonsformer, det være seg aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller annet, er at sammenslutningen må ha vedtekter som er i tråd med kriterier som fremgår av spillemiddelbestemmelsene. Se punkt 2.3 for de grunnleggende krav som stilles til vedtektene og oversikt over hvem som kan søke.

Vedlegg 1-4 til spillemiddelbestemmelsene (2021) er eksempler på standardvedtekter for ulike organisasjonsformer, hvis innhold må implementeres i virksomhetens vedtekter for å oppfylle kriteriene i pkt. 2.3 flg. Søkere underlagt organisasjonsformene som fremgår av pkt. 2.3.1. skal sende med vedtektene som vedlegg til tilskuddssøknaden. I hovedsak legger kravene føringer på at idretten, eller det offentlige, skal ha kontroll med eierforhold og drift av anlegget. Videre skal det ikke foretas økonomiske utdelinger til eierne. Overskudd og formuefordeling ved eventuell oppløsning skal komme anlegget til gode. I krav til vedtekter for forskjellige sammenslutninger vil dette framgå i form av krav til majoritetseierskap, til styrets sammensetning, mv.

Økonomiske og lovmessige forhold

Det kan være flere årsaker til at en ønsker å skille ut anleggseierskap og –prosjekter i egne juridiske enheter. Det kan være at en ikke ønsker å legge risikoen og ansvaret i selve idrettslaget, det kan være for å åpne for sameierskap med andre aktører, for å kunne skille ut forvaltning av større anlegg i mer spesialiserte enheter, og så videre.

Forskjellige organisasjonsformer medfører forskjellige krav og føringer, også andre og flere føringer enn de som følger av spillemiddelordningen. Det finnes forskjellige lovverk for sammenslutningers form og virke. Videre vil det være lovverk og anordninger som legger føringer eller åpner for forskjellige ordninger når det gjelder sammenslutningenes økonomiske forhold, for eksempel når det gjelder merverdiavgift.

Det er svært viktig at tiltakshavere setter seg godt inn i det gjeldende lovverk og føringer som gjelder sin sammenslutning eller valgte organisasjonsform, og fortrinnsvis søker råd hos profesjonelle.

Kostnadskrevende anleggsprosjekter kan bli en svært positiv sak for idrettslaget, organisasjonen, og så videre. Det er viktig at en passer på å bruke god tid på planlegging, utredning av de rammer som finnes for sitt prosjekt, og administrasjon av blant annet det strukturelle.

Mva.-kompensasjon ved bygging/rehabilitering av idrettsanlegg

Alle som søker om spillemidler til anlegg, oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og har en søknad som er formelt i orden kan søke om å få kompensert merverdiavgift som er betalt i forbindelse med anleggsprosjektet.

Søknadsskjema, informasjon, bestemmelser og frister vil være tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/mva-kompensasjon/ i søknadsperioden. Vanligvis åpnes ny søknadsrunde mot slutten av kalenderåret.

Det er ikke et krav at en har fått tildelt spillemidler på det tidspunkt man søker om mva-kompensasjon.

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Dersom søker er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor.

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.

Du finner mer informasjon om momskompensasjon til idrettsanlegg på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.