Logo NTNU

Fra industriområde til møteplass for fysisk aktivitet og lek

Masteroppgave fra NTNU 2020

Nyhavna i Trondheim er et område med industri- og lagerlokaler som skal transformeres til sentrumsformål. Masteroppgaven "Aktiv møteplass på Strandveikaia" ser på mulighetene for å tilrettelegge for egenorganisert fysisk aktivitet og lek, ved bruk av eksisterende bygg på kaia og utforming av uterom. Studenten har hentet inspirasjon fra det danske konseptet Streetmekka, utarbeidet av GAME.

Følgende er to utdrag fra prosjektpresentasjonen. Last ned presentasjonen for å lese mer! Ta kontakt med forfatter for å få tilsendt en versjon av presentasjonen med høyere oppløsning på tegningene.

Bakgrunn for oppgaven

Nyhavna, vest i Trondheim, skal de kommende årene transformeres fra industrihavn til sentrumsformål. I dag er Nyhavna sentrum for havneindustrien i Trondheim og preges av store industri- og lagerbygg. Det er en mangfoldig kunstnerkultur i området, som følge av tilgjengelighet til billige lokaler og verksteder, og nærhet til miljøet på Svartlamon. I tillegg preges Nyhavna av flere kulturminner fra andre verdenskrig.

Fremtidens Strandveikaia

Fremtidens Strandveikaia er en møteplass for beboerne på Nyhavna, men også for resten av byens befolkning. Det er naturlig at utviklingen av Strandveikaia vil skje over flere år, hvor anleggelse av gangbroa over til kullkranpiren vil være et vendepunkt som vil føre til en vesentlig større gjennomfart på plassen. Likevel er det flere grep som kan skje innen et kort tidsperspektiv. Jeg har fokusert på en trinnvis utvikling over tid, men det har også vært viktig at de ulike grepene fungerer uavhengig av hverandre, og ikke nødvendigvis trenger å skje i en bestemt rekkefølge.

Fremtidas Strandveikaia består av fire viktige grep: transformasjonen av lagerbygningen Skur 53, anleggelsen av en flytebrygge, kaikanten og den nye gangbroa over til kullkranpiren, og transformasjon av Strandveikaia 100 og 53b. Sammen utgjør disse en ny arena for egenorganisert aktivitet for barn og unge, men også en offentlig plass for rekreasjon for allmennheten. Prosjektet er en ny kulturell destinasjon med et vidt spenn av fasiliteter for å legge til rette for egenorganisert aktivitet som svømming, dødsing, biketrial, basket, parkour, men også studio for musikkproduksjon og tre- og metallverksteder.