Dronefoto av Marikollen aktivitetspark i tilknytning til alpinanlegg, skole og fotballbaner.
Aktivitetsområde med flere momenter.
Skøytebane er anlagt på vinterstid.

Marikollparken

Et sentrum for aktivitet i Rælingen kommune

God samlokalisering med både ungdomsskole og idrettspark for mer tradisjonell og organisert idrett. Bruk av teknologi og fokus på læring, samt musikk/kultur med utendørs DJ-benk, gjør dette til et forbildeanlegg. Anlegget er anbefalt av Tverga.

Bakgrunn

Marikollparken er del av en helhetlig utvikling av Marikollen idrettspark og Fjerdingbyområdet. Det ble allerede i reguleringsplanen for idrettsparken fra 2015 bestemt at aktivitetsparken skulle bygges. Aktivitetsparken skal ivareta den uorganiserte aktiviteten og dermed spille en rolle i områdeutviklinga. Sandvolleyballbane og skøytebane fantes på området fra før, og har blitt innlemmet i det nye anlegget. I tillegg er skateboard og parkour nye tilbud. Rælingen kommunes mål med Marikollen er å kunne gi et tilbud til alle og å lage et område som fungerer som en møteplass i kommunen gjennom hele året. Kommunen så et behov for et anlegg for uorganisert aktivitet, og tok initiativ til etableringen.

Anlegget

Anlegget ligger like ved Marikollen ungdomsskole og i tilknytning til tre fotballbaner, to ellvere og en sjuer, og et skisenter med anlegg for alpint, langrenn og hopp. I parken finner vi: 

 • Skateanlegg
 • Buldre- og treningsapparater
 • Parkouranlegg
 • Basketballbane (sommer) eller skøytebane (vinter)
 • Volleyballbane
 • Læringsspill (Yalp Memo)
 • Musikkbord (Yalp Fono)

Anlegget har mange brukergrupper. Barn fra den lokale skolen som har dette som del av sin skolegård. Familier besøker anlegget, i tillegg til at skøytebanen er en veldig populær samlingsplass. Skateparken blir ikke bare brukt til skateboard: Også rulleskøyter og sparkesykler er representert. Barnehagen i området tar også gjerne turen til anlegget.

Det har senere vært gjennomført en Del 2 av prosjektet, hvor det ble etablert grøntarealer og flere lekeapparater.

Prosessen

Per Fält var prosjektleder for Rælingen kommune da det i 2015 ble vedtatt å bygge anlegget. Siden Fält hadde bakgrunn fra entreprenørsiden hadde han god kjennskap til tidligfase av prosjekter. Han meddeler at tidligfase og brukermedvirkning er de to absolutt viktigste faktorene for å lykkes med et prosjekt.

Prosjektets varighet, fra byggestart til ferdigstillelse, var på omtrent seks måneder. Brukermedvirkningen i tidligfase gikk meget greit, da Rælingen kommune hadde god kontakt med det lokale ungdomsmiljøet. Den lokale skolen og andre skateparker ble også involvert i brukermedvirkningen. 

Sett i etterkant mener Fält at Rælingen kommune hadde en god tidligfase. Dette la grunnlaget for at kommunen ikke har støtt på utfordringer i etterkant.

Økonomi og finansiering

​​Prosjektet mottok spillemidler på totalt 3 050 000 kroner. Kostnadene tilknyttet de ulike momentene i anlegget er prisgitt under:

 • Basketballbane med lysarmaturer: 1 364 757,75 kr + moms.
 • Flytting av sandvolleyballbane med lysarmaturer: 352 000 kr + moms.
 • Parkour-, buldre-, fitness- og trampolineapparater: 982 558 kr + moms.
 • Treningsapparater: 801 899,50 kr + moms.
 • Skatepark: 5 146 500 kr + moms.

​Anlegget er gratis å bruke og Rælingen kommune står ansvarlig for å dekke alle driftskostnader.

Drift

Driftsoppgaver tilknyttet anlegget utføres av fagarbeidere og er søppelrydding, plenklipping, tilsyn, vedlikehold og vanning. Når det kommer til drift av isbane inngår det her skraping, kosting og snømåking. Isbanedrift foregår med traktor.

Kostnader på drift ligger på om lag 200 000 kroner per år, hvorpå 130 000 kr går til en 20 prosent stilling og resterende 70 000 kr er andre kostnader (strøm, materiell osv.). 

Største driftsutgiftsposten er islegging.

Nøkkelpunkter

 • Voller plassert på anlegget fungerer som hengeområde hvor folk kan sole seg, skulle været være bra.  
 • Kombinasjon av kultur, idrett og nærmiljøanlegg. Anlegget er plassert midt i sentrum av alt. 
 • Helårsanlegg gir et tilbud gjennom hele året. 
 • Tilknytning til marka gjør anlegget til et naturlig knutepunkt.

Referanser

Artikkelen er basert på informasjon fra Rælingen kommune, samt tidligere prosjektleder i kommunen Per Fält.