Hele anlegget sett ovenfra, bilde tatt med drone.
Dronefoto av FriFot-anlegget med innsjø og skole.
Aktivitetspark med plantede trær og avgrensede områder for aktivitet.
Dronebilde av FriFot-anlegg. Løpebane og fotballbane i fokus.
Kollasj av grøfter og pukk.

Vassmyra FriFot-anlegg

Fra myr til asfaltert ballplass til forbildeanlegg for FriFot

Ved å benytte konseptet FriFot, har Mandal fått et fantastisk anlegg for fotball og friidrettsøvelser. Her er det rom for både organisert og uorganisert aktivitet, både i og utenfor skoletid. Anlegget er anbefalt av Norges Friidrettsforbund.

Bakgrunn

Prosjektets bakgrunn

Prosjektet var avslutningen på et større prosjekt med ny flerbrukshall og ombygging av den eksisterende Vassmyra ungdomsskole.

FriFot-anlegget er plassert og anlagt på skolens gamle asfalterte ballplass fra 1975, året da Vassmyra ungdomsskole stod ferdig og ble tatt i bruk for første gang. Den gamle asfalterte ballplassen var utdatert og lite brukt. Anlegget brukes nå hyppig, også utenfor skoletid.

Kort om FriFot-konseptet

FriFot er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund. FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område for lek og egenorganisert aktivitet, både i skole- og fritid. Anlegget kan i tillegg benyttes av idrettslag på ettermiddag- og kveldstid. Grunnelementene i et FriFot-anlegg er en kunstgressfotballbane omkranset av en friidrettsbane.

Anlegget

Innhold

Anlegget inneholder:

  • Kunstgressbane, 7-er: 30 m x 50 m
  • 200-meters løpebane med to felt
  • Trenings- og parkourpark
  • Ballbinge 

Kunstgressbanen er omkranset av kunststoffdekket for friidrett som inkluderer 200 m løpebane, lengdehoppgrop og kulering med kastsektor. I hver sving er det basketkurver, montert på kortside bak ballfangernett.

Teknisk

Friidrett

Friidrettsdekket er gjort i kunststoff. Kunststoffdekket omkranser kunstgressbanen med en 200-meters løpebane. Løpebanen har to felt: Begge med bredde på 1,22 meter. På nord-østre langside er det to sprintbaner på 60 meter parallellt med 200-metersbanen, slik at fire utøvere kan springe sekstimeter samtidig. Nordre hjørne rommer også en sandfylt hoppgrop for lengdehopp, plassert i videreføringen av sekstimetersbanene. I søndre hjørne er det en kulestøtsektor. 

Underlaget for kunststoffdekket er to lag med fire centimeter drensasfalt med klassifisering "Da11". Slik asfalt er drenerende og slipper vann gjennom dekket, hvilket er essensielt for å unngå vannoppsamling på idrettsflaten. Anlegget er avgrenset av en ringmur i betong, med et metershøyt stadiongjerde montert oppå. Gjerdet er utført i rørsystem av aluminium, og har tre porter. Rundt anlegget er det også drensgrøfter med sandfang- og overvannskummer. 

Fotballbanen

Bak hver kortside av kunstgressbanen er det etablert to ballfangernett, med høyde og bredde på henholdsvis 5 m og 30 m. Selve kunstgressflaten er 56 m x 36 m, hvorav banen utgjør 50 m x 30 m. Banen er dermed i kategorien 7-er. Anlegget har to 7-er-mål og fire 5-er-mål, slik at det enten kan brukes som én 7-er-bane eller to 5-er-baner. Kunstgresset er lagt oppå et støtdempingssjikt, og inneholder ikke gummigranulat. I stedet er det benyttet sand som innfyll og ballast. 

Belysning

Det er levert et LED-lysanlegg tilknyttet anlegget. Dette består av fire master: To på hver langside. Lysanlegget er kategorisert som treningslys, og produserer minst 100 lux.

Prosessen

Anleggsarbeidene

Om entreprisen

Byggestart var høsten 2021, og totalentreprenør for anlegget var TT Anlegg AS. Anlegget ble planlagt av Norges Fotballforbund, iht. veilederen for FriFot-anlegg. All videre prosjektering var TT Anlegg ansvarlig for. På det meste var mannskapspådraget fra TT Anlegg fire mann, samtidig som et par betongarbeidere fra underentreprenører. TT Anlegg utførte grunnarbeid og anleggsgartnerarbeid selv, mens Velde Asfalt la asfalt. Kunstgresset, friidrettsområdene, basketballstativene, fotballmålene, stadiongjerdet og ballfangernettene ble levert av PST Sportsanlegg. 

Traktor og gravemaskin jobber med pukk
Grunnarbeid og masseutskifting var en sentral del av anleggsarbeidet. Foto: Kjetil Nomedal, TT Anlegg

Kontrakt ble signert oktober 2021. De første gravearbeidene startet i november samme år. Aktiviteten var lav gjennom vinteren: Prosjektet hadde god tid, og TT Anlegg gjennomførte derfor prosjektet med begrenset mannskapspådrag. Om nødvendig kunne mannskapspådraget vært økt for å fremskynde ferdigstillelsen, men dette var ikke nødvendig, da værforhold var den begrensende faktoren i prosjektet. Utlegging av kunststoffdekket måtte utsettes noe ettersom døgntemperaturen ikke var tilstrekkelig, men dette skapte ikke ytterligere utfordringer. Anlegget ble utført til avtalt tid og kvalitet, og overlevert juni 2022. 

To veivalsere avretter banen
Riktig avretting og fall er viktig på friidretts- og fotballbaner. Foto: Kjetil Nomedal, TT Anlegg

Grunnarbeid og masseutskifting

Grunnforholdene var utfordrende, men ikke mer utfordrende enn at de kunne håndteres. Det ble forsøkt å gjenbruke masser i så utstrakt grad som mulig, men noe masser måtte utskiftes. Den gamle asfaltplassen var anlagt på diverse masser av dårlig kvalitet som var fylt på tidligere, og denne massen måtte erstattes. Ny masse ble hentet fra TTs pukkverk, og dårlig masse ble transportert til entreprenørens deponi. Både pukkverk og deponi lå kun 3-4 km fra anleggsplassen.

Pukk og fiberduk på rull
Anlegget er fundamentert for god avrenning. Foto: Kjetil Nomedal, TT Anlegg

Kombinasjonen av gjenbruk av masse og lav transportavstand for masseutskifting, er svært gunstig med hensyn til miljøbelastning. Utover dette ble all asfalt transportert til pukkverket, hvor den ble knust og preparert for gjenbruk. Løsmasser som ikke kunne gjenbrukes ble deponert, og deponiet omgjøres til dyrkbar mark. Per dags dato utgjør dette et jorde på om lag 20 mål. 

Sørpe i byggegropa
Byggegropa før tilbakefylling av masser. Mon tro hvorfor det heter Vassmyra. Foto: Kjetil Nomedal, TT Anlegg

Anleggsplassen

Rigg og drift måtte planlegges nøye, ettersom Vassmyra ungdomsskole skulle være i drift under hele byggeperioden. Særlig ved skoledagens begynnelse og slutt var det mange barn i området rundt byggeplassen. Det var derfor nødvendig med gjennomtenkt gjerdeplassering og anleggstrafikk. Deler av en parkeringsplass ble brukt til riggplass. Dette var helt i utkanten av skolens område, og dermed lite trafikkert. Ansatte og elever ved skolen fikk ferdes fritt gjennom hele anleggsprosessen, med unntak av en kort periode da en høyspentkabel ble lagt om. TT Anlegg opplevde samarbeidet med skolen som bra, og at skolen var svært god til å informere elevene. Det oppsto dermed svært få utfordringer knyttet til kombinasjonen av elever og anleggsplass. At TT Anleggs hovedkontor og lager lå 3-4 km fra anleggsplassen, bidro også til å begrense behovet for rigg på anlegget. Dette var gunstig for opprettholdelsen av normal drift og ferdsel på skolen. 

Banens grusunderlag. Ungdomsskole i bakgrunnen.
Ungdomsskolen (i bakgrunnen) hadde normal drift og ferdsel i anleggsperioden. Foto: Kjetil Nomedal, TT Anlegg

Kompetanse og erfaring

Spesifikk kompetanse på idrettsanlegg er viktig for at gode idrettsanlegg skal etableres. TT Anlegg har tidligere bygget en rekke kunstgressbaner, samt noen tennisbaner og ballbinger. Prosjektlederen har også vært involvert i disse prosjektene, og hadde dermed erfaring fra idrettsanlegg. Dermed hadde TT Anlegg tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å utføre prosjektet. I tillegg ble kunstgress- og kunsstoffdekkene levert av PST Sportsanlegg, som er spesialister på nettopp dette. 

Silica Green Stone

Der masse måtte utskiftes, ble det blant annet benyttet et produkt som kalles Silica Green Stone (SiGS). Dette er et slaggprodukt fra silikomangan-produksjonen til Eramets smelteverk i Kvinesdal. SiGS har vist seg å være svært egnet som fundamenteringsmasser under idrettsflater, da det har gode drenerende egenskaper. Dette skyldes at SiGS-masser inneholder svært lite finkornede masser, som begrenser vanngjennomstrømningen. 

Bruk av SiGS er ikke bare gunstig for drenering, men også svært gunstig for miljøet. For det første erstatter SiGS bruk av jomfruelige masser. Dermed unngås stygge sår i landskapet og unødig ressursbruk. I tillegg produserer Eramet 300 000 tonn SiGS i året, som et biprodukt (slagg) av manganproduksjonen. Ved å benytte dette biproduktet til anleggsformål, unngår en å beslaglegge arealer til deponi av slagg. SiGS er dermed et kroneksempel på sirkulærøkonomi.

Økonomi og finansiering

Kontraktsummen på totalentreprisen var på 6 MNOK før merverdiavgift. Total kostnad på totalentreprisen beløp seg til kr 7 486 290 inkludert merverdiavgift. Dette ble finansiert gjennom kommunale lånemidler og spillemidler. 

Nøkkelpunkter

Vassmyra FriFot-anlegg står frem på flere punkter:

  • Første FriFot-anlegg på Sørlandet.
  • Innbyr til et bred aktivitet.
  • Har ført til økt aktivitetsnivå.
  • Bærekraftig fyll kunstgresset.
  • Gjenbruk av slagg i fundamenteringsmasser.

Referanser

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Lindesnes kommunes prosjektleder for prosjektet, samt prosjektleder for totalentreprenøren TT Anlegg.