Viken fylkeskommunes fylkesvåpen

Behovs- og bærekraftsjekk for idrettsanlegg

Verktøy utviklet av Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har utviklet en sjekkliste for vurdering av søknader om spillemidler til idrettsanlegg. Sjekklisten innebærer både en vurdering av anleggsbehov og grad av bærekraftig gevinst. Bærekraftsjekken skal forenkle arbeid med bærekraft i fylkeskommunen selv, men kan også brukes som inspirasjon for bærekraftig prioritering og fordeling av andre tilskudd til idrettsanlegg!

Om sjekklisten

Høsten 2020 fikk Viken fylkeskommune et politisk vedtak om å implementere vurderinger opp mot bærekraftsmålene ved saksbehandling av innkomne spillemiddelsøknader. Fylkeskommunen har derfor samarbeidet med kommuner og frivillige organisasjoner for å utvikle en sjekkliste for vurdering av behov og bærekraft ved idrettsanlegg. Sjekklisten er digital og generer en PDF-fil som skal legges ved søknaden om spillemidler.

Bærekraftsjekken skal ikke ha betydning for hvilke anlegg som tildeles spillemidler for søknadsåret 2023. Kommuner blir likevel oppfordret til å benytte utfylt sjekkliste som grunnlag for lokale prioriteringer. Sjekklisten skal ikke bare være til nytte for kommuner, men kan også bevisstgjøre søkere om konsekvenser av egne prosjekter utover de mest umiddelbare og åpebare effektene. I tillegg kan sjekken foreslå tiltak og alternativer for å redusere risikoer, forbedre kvalitet og skape økt tverrfaglig samarbeid. Ved å gjennomgå bærekraftsjekken vil søkere altså kunne få gode tips og råd om bærekraftige løsninger for planlegging, realisering og drift av ulike anlegg.

Sjekklisten har størst verdi dersom den gjennomføres tidlig i anleggets planleggingsprosess, men vil også være relevant for anlegg som er under bygging eller er ferdigstilt. 

Sjekklisten består av følgende deler

 1. Informasjon om søker
  Først blir søker bedt om å fylle ut informasjon om organisasjon, anlegg og deres kjennskap til bærekraftsmål og kriterier for prioritering av spillemidler.
 2. Vurdering av behov
  Andre del tar for seg vurderinger av behov og utforming av anlegget. Vurderingene baseres på følgende kriterier: utforming, målgruppe, plassering av anlegg, om det er planlagt behovsvurdering, bruk av godeidrettsanlegg.no, om det gjennomføres prosesser for medvirkning, om det er et samarbeidprosjekt, ferdigstillelse av anlegg, drift av anlegg og miljøsertifisering.
 3. Vurdering av bærekraftsmål
  Tredje del innebærer vurderinger av hvordan anlegget kan relateres til FNs bærekraftsmål. Her vurderes det om anlegget vil gi stor-, middels- eller liten positiv konsekvens for hvert av de 17 bærekraftsmålene.
 4. Oppsummering
  Ved gjennomført skjema vil man få opp resultat av bærekraftsjekken knyttet til de ulike dimensjonene av bærekraft: sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft, samt grad av samarbeid. Man vil også få opp en totalvurdering av bærekraft basert på alle bærekraftsmålene.

Bærekraftsjekken

Behovs- og bærekraftsjekk for anlegg for idrett og fysisk aktivitet er en del av Viken fylkeskommunes konsept "Bærekraftsjekken". Bærekraftsjekken tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og delmålene fra Viken fylkeskommunes regionale planstrategi. Sjekken er utviklet som et verktøy for alle som ønsker å gjøre en helhetlig vurdering av bærekraftskonsekvenser og samfunnseffekter av ulike typer arbeidsoppgaver i fylkeskommunen. Det kan for eksempel være politiske saker, prosjekter, tiltak, strategier, arrangementer, anleggsutforming med mer. Videoen under forklarer bærekraftssjekken godt. Du kan også lese mer om Bærekraftsjekken på Viken fylkeskommunes nettsider.

Link til sjekklisten

For å fylle ut sjekklisten, gå til Viken fylkeskommunes nettside for for sjekklisten. Utfylling av sjekklisten krever innlogging via ID-porten.

I "Last ned"- boksen til høyre kan du se det fullstendige skjemaet. Dette kan brukes til inspirasjon for andre fylkeskommuner, kommuner eller for tilskuddsordninger som ønsker å prioritere bærekraft.