Logo NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

Hvordan oppnå suksess og verdi ved bygging av idrettsanlegg

Masteroppgave fra NTNU (2023)

En masteroppgave fra NTNU har undersøkt hvordan suksess og verdi kan defineres og oppnås ved idrettsanleggsprosjekter. Oppgavens mål er å forbedre fremtidige prosjekter ved å tilby en oversikt over hva som kjennetegner et suksessfullt idrettsanlegg. Dette gjøres ved å redegjøre for suksesskriterier og viktige faktorer for økt verdiskaping ved idrettsanlegg!

Om oppgaven

Oppgaven er skrevet for NTNU i samarbeid med Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). SIAT har fremmet et ønske om en mer entydig og konkret definisjon av suksessfaktorer for idrettsanlegg, og hvordan idrettsanlegg skaper verdi. Masteroppgaven forsøker derfor å skape et grunnlag for hvordan et suksessfullt og verdiskapende idrettsanlegg kan gjennomføres, ved å definere akkurat dette. Det ble først gjennomført litteraturstudie for å avdekke tidligere forskning på området, som tydeliggjorde sentrale faktorer ved prosjektutvikling og gjennomføring ved idrettsanlegg. Disse faktorene var det ønskelig å teste validiteten til, ved å sammenligne dem med kunnskap fra reelle prosjekter, innhentet gjennom intervjuer. Caseprosjektene er ordinære idrettsanlegg bygget etter 2018. Det ble også gjennomført dokumentanalyse av offentlige dokumenter tilknyttet casene.

Utfordringer ved idrettsanleggsprosjekter

Årlig gjennomføres det idrettsanleggsprosjekter over hele landet, og antall prosjekter øker for hvert år som går. Flere utfordringer skiller idrettsanleggsprosjekter fra andre byggeprosjekter. Prosjekteiere og tiltakshavere er ofte uerfarne. Prosjektene bærer også ofte preg av at det er flere interessenter med ulike krav og ønsker, noe som kan føre til en uenighet ved prosjektets mål. I tillegg er det ikke alltid enheten som finansierer setter krav og mål for prosjektene. Dette er forhold som peker mot at det burde finnes spesifikke retningslinjer for hvordan man gjennomfører idrettsanleggprosjekter slik at prosjektene blir vellykket, og at man får mer verdi ut av anleggene.

Suksessfaktorer

Resultatene viser at det eksisterer en rekke faktorer som har en spesiell betydning for suksess i idrettsanleggsprosjekter. Masteroppgaven definerer ti suksessfaktorer som er spesielt viktige ved bygging av idrettsanlegg. Faktorene tar for seg beslutninger, vurderinger og oppgaver som må utføres i forskjellige faser av et idrettsanleggsprosjekt for å oppnå suksess. Hva som inngår i hver suksessfaktor er beskrevet i masteroppgaven, og det er utarbeidet en veileder slik at en skal kunne utnytte disse faktorene i reelle fremtidige prosjekter. Faktorene er også vurdert etter viktighetsgrad og gruppert etter denne vurderingen, slik at hvilke faktorer det er hensiktsmessig å ha mest fokus på, er synlig.

De ti suksessfaktorene er følgende:

 1. Kartlegging og beskrivelse av behov
 2. Definisjon av mål
 3. Tilgjengelighet
 4. Avklart prosjekteierforhold
 5. Kartlegging av behov og kompetanse
 6. Valg av gjennomføringsmodell og leverandør
 7. Bestilling og prosjektplaner som sikrer krav
 8. Prosjektstyring med fokus på krav
 9. Omfangsstyring
 10. Kommunikasjon og samarbeid med interessenter

Verdiskaping

Resultatene viser også flere viktige faktorer som bidrar til å øke et idrettsanleggs verdiskaping, samt beskrivelser av hvordan disse faktorene kan benyttes på en god måte.

 1. Tidlig kartlegging av brukernes behov er viktig på et tidlig stadie. Dette er viktig for å analysere hvordan behovet for ulike aktiviteter og idretter i området er nå, og vil være i fremtiden. Anleggets tilgjengelighet går ut på hvor enkelt det er å komme seg til, og rundt på anlegget.
 2. Tilgjengelighet til idrettsanlegget påvirker folks bruk av anlegget.
 3. Idrettsanleggets fleksibilitet betyr dets evne til å tilpasse seg ulike formål og aktiviteter. Dette viste seg å være en viktig del av verdiskapingen til et anlegg.
 4. Anlegg som har en evne til å endre og tilpasse arealet sitt vil få en mye høyere utnyttelsesgrad, og dermed øke sin verdiskaping betraktelig sammenlignet med mer stasjonære anlegg.

Les oppgaven

Oppgaven kan lastes ned og leses i sin helhet via "Last ned eksternt"-boksen til høyre. Oppgaven lastes ned eksternt via NTNU Open; der finnes også mer informasjon om oppgaven. 

Oppgaven bygger på et fordypningsprosjekt av samme forfattere fra NTNU (2022). Les mer om fordypningsprosjektet i snarveien under.