Kollasj "Møteplassen 0-100" i Nord-Aurdal
Digital ballbegg fra Uniqa
Elektronisk vegg i ballbinge
Innebygget stepkasse som også kan brukes som tribune
Ballbinge. På utsiden er det elektronisk aktivitetsvegg.
Ballbinge med asfaltsdekke
Oversiktsbilde ballbingene Møteplassen 0-100
To utendørs bordtennisbord
Huskestativ, underlag med store gule felt.
Dronebilde Møteplassen 0-100
PlayAlive Infinity-element, Møteplassen 0-100
Møteplassen 0-100 i Nord-Aurdal kveldstid.
Løpebaner på Møteplassen 0-100 i Nord-Aurdal
Parkouranlegg Møteplassen 0-100 Nord-Aurdal
Oversikt over parkouranlegg, Møteplassen 0-100 Nord-Aurdal
Trampolineområde Møteplassen 0-100 Nord-Aurdal

Møteplassen 0-100 i Nord-Aurdal

Et nyskapende skoleanlegg

I Nord-Aurdal kommune har man etablert et innovativt uteområde for ungdomsskolen, som både tilrettelegger for ute-undervisning og fysisk aktivitet. Kommunen skal også jobbe aktivt med markedsføring og bruk av området, slik at mange forskjellige målgrupper ønskes velkommen. Anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole (kalt NAUS) på Fagernes i Nord-Aurdal kommune, satte kommunen i gang et større prosjekt, der målet var å etablere et innovativt uteområde for skolen. Samtidig skulle anlegget være et aktivitetsanlegg for innbyggere og tilreisende i alle aldersgrupper. Prosjektet fikk navnet "Møteplassen 0-100".

Visjon

Visjonen for anlegget er at uteområdet skal være attraktivt og stimulerende, og fungere som en sosial møteplass, pedagogisk arena og aktivitetsarena. Plassen skal invitere til fysisk aktivitet, lek og mestring for hele befolkningen, ut fra menneskers egne ønsker og forutsetninger.

Målgruppe

Fagernes er regionsenteret i Nord-Aurdal, men også for hele Valdres. Gjennom hele året er Fagernes vertsted for en rekke festivaler, og det er en av landets største hyttedestinasjoner. Målgruppen for anlegget er derfor stor. Anlegget mottok 4 millioner kroner fra Kulturdepartementet fra tilskuddsordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Prosjektbeskrivelse

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen for skoleanlegget:

Anlegget

Området inneholder blant annet mye interaktiv lek som kan brukes i undervisningen, deriblant en såkalt e-wall og scoreboard med biip test funksjon. Multibanen har LED-lys i vegger og det er montert høyttalere til bruk på arrangementer og hverdag.

Elementene er:

 • Egenvekts-trening/parkour
 • Ufo-huske
 • Trampoliner
 • Klatreanlegg
 • Stor multisportbane med ulike elektroniske funksjoner
 • Liten multisportbane
 • Løpebane med elektronisk tidtavle
 • Volleyballnett og basketballkurver
 • Uteamfi
 • Pedagogisk anlegg med PlayAlive
 • Benker og sitteplasser
 • Sykkelparkering med tak
 • Bordtennisbord
 • Buldrevegg

Denne brosjyren har leverandøren Uniqa AS laget for å beskrive området:

Anbud

I anbudet ble det vektlagt at anlegget skulle være innovativt, estetisk innbydende, ha stort innslag av elektroniske verktøy og ha stor pedagogisk verdi for uteundervisning i alle fag (også teoretiske). I tillegg var beplantning og belysning viktige elementer i utformingen av området, og det ble samtidig ryddet opp i parkeringsløsninger ved skolen.

Hvorfor er anlegget innovativt?

 • Innovative pedagogiske verktøy: Nye løsninger som åpner opp for nytenkende og spennende undervisningsopplegg, og at det er enkelt å tenke undervisning ute.
 • Elektroniske funksjoner: Stoppeklokke, lydanlegg (med bluetooth-oppkobling slik at brukerne kan høre på egen musikk mens de bruker anlegget) og andre elektroniske funksjoner vil kunne gjøre det mer attraktivt å oppholde seg på skoleområdet og drive egenorganisert aktivitet på kveldstid og i helger.
 • Bruk: Fokus på markedsføring av anlegget og årshjul inkl. ansvar for å sikre bruk gjennom hele året, av ulike målgrupper.
 • Bedre oppvekstvilkår: Del av et større arbeid vedrørende oppvekstmiljø for barn og unge, og en del av et samordna miljø- og aktivitetsanlegg i Fagernes sentrum – samt byutviklingsprosjekt (ATP) i Fagernes sentrum
 • Alle med hele året: Barnefattigdomstankegang og utstyrsbod
 • Flerbruk: En ny måte å bruke aktivitetsanlegg på – mulighet for å være inne i og utenfor samtidig, samt mulighet for å drive ulike typer aktiviteter i samme anlegg. Lagt til rette for at det også er lett å bare se på.

Prosessen

Medvirkning

Prosjektgruppa hadde stort fokus på medvirkning. De hadde egne idémøter med elevrådet, der innspill herfra ble brukt aktivt til utvelgelse av anleggsenheter.

Det var videre tett dialog med skoleledelsen og medarbeidere ved ungdomsskolen med tanke på hvilke anlegg som skulle prioriteres. Her ble det et spesielt fokus på de pedagogiske anleggene som har til hensikt å brukes aktivt i undervisningen.

Også vaktmestertjenesten var involvert, og de hadde svært gode innspill med tanke på snømengde, vedlikehold og drift av ulike anleggsenheter.

Frisklivssentralen ligger rett ved området, og de har vært medvirkende i planleggingen for å best mulig legge til rette for funksjonelle og gode apparater til egentrening.

Andre involverte i planleggingsfasen var: SU, FAU, Kulturskolen, Idrettsråd/Fagernes IL, Pensjonistrådet, Fagernes Vel og Nord-Aurdal Lions.

Utfordringer

Begrenset med tid

Tidsplanen for politisk behandling, planlegging, anbud og praktisk gjennomføring var knapp, da en hadde lagt opp til at anlegget skulle ferdigstilles til skolestart 2019. Det ble noen forsinkelser, men anlegget var ferdig før vinteren kom. Men da snøen kom, ble det ikke mulig å fullføre beplantningsdelen av prosjektet, og dette vil bli gjort til våren 2020. Det samme gjelder profilering av de som har gitt økonomisk tilskudd til anlegget (Sparebankstiftelsen).

Samarbeid

Det oppstod noen utfordringer med samarbeid grunnarbeid/anleggsleverandør, men man fant gode løsninger.

Åpen skole i byggetiden

I forkant forutså kommunen utfordringer med daglig drift av skolen parallelt med anleggsdrift, men dette viste seg å gå helt smertefritt. Området ble sperret av, vi hadde ingen tegn til hærverk eller annen negativ atferd. Oppmerksomheten fra både elever og medarbeidere var derimot entusiastisk i positiv retning, og inntrykket er at alle unisont fulgte med og gledet seg over framdrift og ferdig resultat.

Breddebruk

I fortsettelsen (etter ferdigstillelse) forventer kommunen at det må arbeides aktivt for "breddebruk" av anlegget. Det planlegges bl.a. opplæring i bruk av de digitale verktøyene, tipsplakater rundt på anlegget, samt aktivitetsdager.

Planleggere, samarbeidspartnere og entreprenører av anlegget

 • Nord-Aurdal kommune: Teknisk og Næring ved Runar Kittelsen (prosjektleder) og Øyvind Døvre (vaktmester), Folkehelse og Plan ved Rolf-Erik Poppe (landskapsarkitekt), Kristi Westerbø og Oddrun Strømmen (ansvarlige for søknadsfasen).
 • Entreprenører
  Grunnarbeid: Fagernes anlegg AS
  Hovedentreprenør idrettsanleggene: Uniqua AS
  Prosjekterende konsulenter: Byggteknikk Valdres AS, utabeidelse av anbudsgrunnlag. Plan og Oppmåling Valdres AS, utstikking og underlag for maskinstyring til grunnentreprenør.

Økonomi og finansiering

I det opprinnelige budsjettet for selve skolebygget, var det satt av noe midler til uteområdet i totalentreprisen. Noen uteelementer ble derfor innlemmet i dette budsjettet, og ble ikke tatt med i budsjettoppsettet for søknaden til Kulturdepartementet (tilskuddsordning for Nyskapende aktivitetsarenaer), hvor anlegget mottok midler på 4 millioner kroner. Blant annet var asfaltering, utebod, sykkelparkering, opprustning av parkeringsareal, beplantning og buldrevegg ikke inkludert i søknaden til Kulturdepartementet.

Anlegget hadde en totalkostnad på ca. 11 millioner kroner. Delene av anlegget som ble innlemmet i søknaden var på 10,2 millioner kroner.

Finansiering:

Drift

Aktivitetsområdet er eid og driftes av Nord-Aurdal kommune. Driftsbudsjettet inngår i budsjettet til kommunale bygg for brøyting, strøing, og stell av plener, plasser og beplantning. Ansvar og budsjett for lekeapparater i sin helhet tilhører Virksomhet Nord Aurdal Ungdomsskole.

Vaktmester og avdelingsleder har ansvaret for drift og vedlikehold av uteområdet. Dette innebærer brøyting, strøing, stell av gressplener og beplantning, tilsyn og enkle reparasjoner av lekeapparat og sittegrupper. Dette følger et detaljert internkontrollsystem av typen Curo-Tech.

Nøkkelpunkter

 • Målet med "Møteplassen 0-100" var å skape et innovativt anlegg som kan brukes både i friminuttene, i undervisningsammenheng, og på fritiden. Valg av elementer ble gjort i nært samarbeid med brukere og lærere, og det ble lagt stor vekt på design/estetikk.
 • Prosjektet ble delt opp i to anbudsrunder – én for grunnarbeid, og én for selve anleggene. God dialog mellom alle entreprenører i alle faser av prosjektet er avgjørende for framdrift og resultat. Kvalitet ble vektet mer enn pris i anbudskonkurransen.

Video

Dronevideo fra Uniqa AS på YouTube