Logo NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

Økonomiske konsekvenser av ifyllskifte på kunstgressbaner

Prosjektrapport fra emnet "Eksperter i team" (2024)

Denne prosjektrapporten er utarbeidet i forbindelse med emnet Eksperter i Team ved NTNU, og er skrevet av seks studenter fra ulike fagretninger. Prosjektets hensikt var å undersøke hvilke økonomiske konsekvenser utfasingen av gummigranulat i kunstgressbaner vil medføre for idretten i Trondheim kommune.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse av denne, med noe veiledning. 

Les mer om EiT her.

Oppgavens hensikt

Forskning viser at mikroplast fra kunstgressbaner med gummigranulat som ifyll er svært forurensende. Derfor vedtok Europa-kommisjonen høsten 2023 en restriksjon som forbyr omsetning av gummigranulat fra og med 2031. Dette påvirker alle norske klubber og kommuner som benytter kunstgressbaner, og tvinger dem til å finne alternativer. Mangelen på testede substitutter skaper usikkerhet og bekymring blant klubber og kommuner. Mange frykter at utfasingen av gummigranulat vil resultere i økte kostnader, som igjen vil ha negative innvirkninger på medlemskontingenter og prioritering av offentlige midler.

Med dette som utgangspunkt var prosjektets hensikt å kartlegge hvilke økonomiske konsekvenser utfasingen av gummigranulat vil medføre for idretten i Trondheim kommune. 

Innhenting av informasjon

Gruppen gjennomførte en et litteratursøk for å kartlegge antall kunstgressbaner i Trondheim, tilgjengelige alternativer til gummigranulat og status på forskningen på nye fyllmaterialer. Norges Fotballforbunds (NFF) nettsider, ble benyttet for å innhente slik data.

For å få en forståelse av finansieringsmekanismene knyttet til etableringen av nytt kunstgressdekke, ble kontaktperson i Norges Fotballforbund (NFF) konsultert som primær informasjonskilde, supplert med regjeringens offisielle retningslinjer angående fordeling av spillemidler.

Anvendelse av datamaterialet

For å avdekke de totale kostnadene knyttet til kunstgressbaners livsløp både med syntetisk og biologisk fyll har gruppen gjennomført en beregning av en kunstgressbaners totale livsløpskostnader med utgangspunkt i kvadratmeterpris. 

Konklusjon

Utfasingen av gummigranulat i Trondheim kommune vil kunne medføre en økning av kostnader i etableringsfasen av nye kunstgressbaner med biologisk fyll, men den totale levetidskonstnaden vil avhenge av valg av kunstgressdekke. I tillegg er vedlikeholdskostnadene til en kunstgressbane med biologisk fyll er lavere enn med gummigranulat!

Lese hele oppgaven?

Last ned prosjektoppgaven i sin helhet fra "last ned" boksen til høyre.