Rullepark med ungdom på sparkesykkel
Rullepark med aktiv ungdom, samt voksne sittende på benker
To gutter med sparkesykkel og hjelm på rullepark, sandbaner i bakgrunn
Ungdom på rullebrett og sparkesykkel i rullepark
Ungdom på sparkesykler i rullepark med sandbaner i bakgrunn
Ungdom på rulleanlegg med både sparkesykkel og skatebrett

Måsan aktivitetspark

Aktiviteter og sosiale møteplasser etter ungdommens behov og ønsker

Måsan ungdomspark er en aktivitetspark sentralt plassert i Mysen, mellom skoler og idrettspark. Med rullepark, sandvolleyballbaner, streetbasket, parkour, scene, teknologiske løsninger og gode møteplasser har parken virkelig blitt et møtested der du alltid treffer noen du kjenner. Ungdommen har vært med i prosessen over flere år, og fått det anlegget de selv har etterspurt og ønsker. Parken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018, og er følgelig anbefalt gjennom denne.

Bakgrunn

Måsan er et sentralt aktivitetsområde for ungdom på Mysen, bl.a. for egenorganisert aktivitet, og skal i henhold til sentrumsplanen fortsatt benyttes til dette. Måsan betegner parkområdet på sletta mellom Heggin og Mysen idrettspark. Det er en grønn lunge i byen som er tiltenkt egenorganisert ungdomsaktivitet, og har de siste 12 årene hatt én bane for beachvolleyball, noen enkle skateelementer og en friluftsscene.

Behov

Ungdommen i Eidsberg/Mysen hadde i de siste 10 år vært uten noe eget tilbud i byen, og bibliotek, jernbanestasjon og kjøpesenter har blitt samlingssteder. Disse er ikke tilrettelagt ungdommens aktivitets- eller lydnivå. Følgelig har det vært mye uro, hærverk og andre uønskede hendelser i byen. Kommunen har store utfordringer med tanke på levekårsutfordringer og barnefattigdom.

I 2017 åpnet Ungdommens Kulturhus, et etterlengtet tilbud, spesielt for de ungdommene som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Måsan ungdomspark ligger i sentrum, mellom ungdomsskole, idrettsanlegg og butikker. Den var allerede godt besøkt, men utenom få skateelementer og én beachvolleyballbane var det ikke flere aktivitetsskapende elementer i parken. Etablering av nye aktivitetsskapende elementer i parken ble selvfølgelig prioritert, men like viktig var de sosiale plassene med krakker, griller og vegetasjon – som ga ungdommen et etterlengtet sted «å henge».

Ungdomsparken er blitt en park for alle

Parken er, naturlig nok, allment tilgjengelig. Ungdomsrådet fikk parken som sin arena for noen år siden, og dermed har hele prosjektet hatt fokus på ungdommens ønsker, tanker, behov og medvirkning. Nå som den står ferdig ser man at parken er populær for langt flere enn ungdommene. Parken er blitt så fin at folk i alle aldre vil bruke den. Kommunen er glad for å se at folk møtes på tvers av bakgrunn, kultur og alder.

Mye ungdom i aktivitet på skatebane, samt voksne som sitter på benker
Måsan aktivitetspark er blitt et samlingspunkt for både store og små

Brukerinvolvert prosess

Arbeidet med planlegging og finansiering av parken pågikk i flere år. I oppstarten av planleggingen våren 2016, ble det opprettet en ressursgruppe bestående av ungdom og administrasjon fra park, plan og kultur/idrett.

I tillegg til ressursgruppas arbeid ble målgruppen for Måsan involvert i så stor grad som mulig. Representantene fra ungdomsrådet har gjennomført workshops og undersøkelser ved Eidsberg ungdomsskole, og innbyggerne ble oppfordret til å si sin mening via sosiale medier. Dette er en uformell, lavterskel høringsmetode som ga gode innspill.

Mange brukergrupper, mange innspill

Da anlegget var ferdig finansiert sommeren 2017 gikk kommunen ut i avisen med planene, og fikk også da innspill fra flere miljøer, både skating, sykkel og sandbane-idretter. Ungdomsrådet og UKH var også involvert i denne fasen. Sommer/høst 2017 ble brukt til nye involveringsmøter med brukere. Spesielt nyttig var de erfarne skaterne og syklistene som helt konkret bidro med oversikt om hvilke elementer som var viktig for at parken skulle bli attraktiv for alle rullende aktiviteter. Bildematerialet de leverte, ble grunnlaget for utlysning av bygging av rulleparken på Måsan.

Måsan ungdomspark er bredt forankret, og har i stor grad blitt justert underveis i plan- og finansieringsprodessen etter brukergruppenes ønsker og behov.

Detaljer om brukergruppers medvirkning

Ungdomsrådet: Deltatt i hele prosessen fra vinter 2016 og frem til ferdigstillelse. I tillegg til å delta i ressursgruppe, tok leder av ungdomsrådet også ansvar for en workshop på ungdomskolen våren 2016 hvor nye ideer og ønsker fremkom. Kontaktperson 2016: Jenny Leung, 2017: William Dahl.

Skatemiljøet: Dialog med flere av brukerne av dagens skateanlegg på Måsan hele arbeidsperioden. Vesentlig bidragsyter inn i utformingen av skateparken. Engasjert kontaktperson fra høst 2016: Sindre Haugerud.

Sykkelmiljøet: Mysens internasjonale stjerne i downhill sykling, Brage Vestavik, har inspirert barn og unge til ulike sykkelaktiviteter i stor grad de siste årene. Å få til en sambruk av rullebaner til skatere og sykkel har vært et viktig element i prosjektet.

Sandbaneaktiviteter: Med langt til nærmeste badeplass og strand har beachvolleyballbanen på Måsan blitt brukt hver dag fra april til september. Fra flere privatpersoner har det vært etterlyst flere baner. Engasjerte personer, både ungdom og voksne, har bidratt til at vi ønsker å få til en flerbruk av den nye sandbanen.

Ungdommens Kulturhus: Nyåpnet i januar 2017, med ansvar for aktivitet i parken. 

Anlegget

Måsan aktivitetspark har blitt et allsidig anlegg for mange ulike aktiviteter, i et område som sårt trengte et løft til glede for byens innbyggere.

Byggetid i prosjektet
Start grunnarbeider November 2017
Sandbane Desember 2018
Skate/rulleanlegg, streetbasket Mai 2018
Beplantning, øvrige installasjoner/utstyr Juli 2018
Ferdigstillelse og åpning August 2018


Forberedende arbeider og sandbane ble fortatt vinterstid pga. dårlige grunnforhold i parken. Dette foregikk fra midten av november til midten av januar.

Rullepark og øvrig arbeid ble effektivt utført i perioden mai til august, med opprydding og finish i september og oktober.

Elementer i aktivitetsparken

Rullepark

Rullende aktivitet som skateboard, sparkesykkel, BMX og rulleskøyter er populært og aktiviserende. Plasstøpt anlegg med mange ulike elementer, bygget over bakkenivå. Kompakt anlegg som har alle ønskede elementer fra brukerne i seg. Bygget av Betongpark Anlegg AS.

Sandvolleyball

Beachvolleyball har vært en svært populær aktivitet på Måsan i mange år, og det har ofte vært kø på banen. I tillegg til ferier og helger, har skolene i byen benyttet banene i gymtimer og utetimer. Med lang vei til nærmeste strand/badeplass, har sandbanene stor aktivitet i sommerhalvåret.

Parkourelementer

Aktivitetselementer som oppfordrer til egendefinert aktivitet, elementer uten bruksanvisning. Oppfordrer til kreativitet og fantasi, og kan samtidig brukes til en type trening det ikke er så mange utendørsarenaer for i Mysen i dag.

Vegetasjon/beplantning

Et problem ved tidligere situasjon var at området var et «utglidende rom» uten avgrensing, blant annet i retning Smedgata og Kiwi. Dette gjorde at rommet føltes mindre behagelig å oppholde seg i. På grunn av budsjett ble dette løst ved hjelp av vegetasjon, som skaper et mer definert rom og bidrar til økt trivsel.

Ny struktur for gangvei og scene

Det er etablert gangstier og et sentralt område i asfalt. Dette er basert på det kommunen ser er et naturlig ferdselssystem i forhold til Storgata, Smedgata og Kiwi. Asfaltdekket er valgt med tanke på enklest og best mulig vedlikehold hele året. Scenen flyttes for sammenheng med både det naturlige amfiet, og det nye innholdet i parken.

Benker, griller, beplantning, ladestasjon, musikkanlegg og vannkran

Naturlige og attraktive elementer i en attraktiv og levende park. I forbindelse med investering var det her avgjørende å gjøre gode valg med tanke på at disse elementene skal tåle mye bruk og være enkle å vedlikeholde. Teknologiske løsninger er viktig i en park som bygges for fremtiden. Den solcelledrevne ladebenken tilbyr både magnetisk lading og lading med kabel. Med mulighet for å fylle vannflaska i parken, trenger man ikke kjøpe drikke på butikken ved siden av hver gang man er der.

Økonomi

Total kostnadsramme for parken er på 5,2 mill. kr. 

Finansiering, med tall i hele 1000 kr
Prosjektmidler, Eidsberg kommune 2017 500
Prosjektmidler, Eidsberg kommune 2018 1500
Sparebankstiftelsen DNB - gave 600
Spillemidler: Nyskapende aktivitetsarenaer – tilskudd 2600
Totalt (inkl. mva) 5200


nettsiden til Kulturdepartementet om "Nyskapende aktivitetsarenaer", kan du lese mer om tilskuddsordningen.  

Drift

 • Ingen særskilt kompetanse påkrevd utover park-oppgaver.
 • Drift av rullepark: FAV-plan fra entreprenør fulgte anskaffelsen, driftsoppgaver som årlig vedlikehold av betongen legges inn i kommunens elektroniske system for driftsoppgaver.
 • Parken vedlikeholdes av kommunal parkavdeling (søppel, gressklipping, ugress, generelt tilsyn).
 • Parken eies og driftes av Indre Østfold kommune (tidligere Eidsberg).

 

Drift og vedlikehold pr. år, tall i hele 1000 kr
Arbeid, Vei, Park og Anlegg 50
Materialkostnader, vedlikehold 50
Totalt 100

Erfaringer

Prosessen

 • Mye tid til prosess; plan og medvirkning.
 • Etter at finansieringen var i havn sommeren 2017 var planen å sette i gang med entreprenørarbeider, men etter avisoppslag med planene fikk vi så mange nye innspill, at vi måtte bruke ytterligere tre måneder på prosess, medvirkning og mindre endringer. Slik fikk vi egentlig to medvirkningsprosesser, og er glade for at vi tok oss tid til det. De mest nyttige og konkrete innspillene kom i andre runde av prosessen.
 • Hovedentreprenører: Betongpark Anlegg AS og Bjørn Solberg Transport og Graving.

Tekniske løsninger

 • Strøm og trekkerør er lagt med tanke på mulig fremtidig behov. Trekkerør lagt ned i bakken til flere deler av parken som ikke er belyst i først omgang.
 • Trekkerør også lagt i stolper og gjerde rundt sandvolleyballbane hvis fremtidig ønske om lys eller annet strømkrevende på sandbanene.
 • Parken og scenen har fått mer enn doblet sin strømkapasitet, slik at det ikke trenger ekstra strøm fra naboer eller aggregater ved arrangementer.
 • Den gamle scenen er blitt ombygd til en mer tilgjengelig paviljong blant annet ved å «åpne den opp» - gjennomsyn vegger, trapp i front fungerer som benk.
 • Scenen er blitt flyttet slik at skråningen i parken blir et naturlig sitteamfi på plenen.
 • Strømkapasiteten er også tiltenkt eventuell fremtidig utvidelse av parken med tanke på flere installasjoner eller mer belysning.
 • Asfalterte stier laget i de naturlige gangsonene i parken, hvor det tidligere var «stier»/nedtråkk i gressplenen.

Utfordringer i prosessen

 • Endringer i park/utestab gjorde at alt entreprenørarbeid måtte gjøres av eksterne.
 • Gammel drenering i parken var tett, og måtte legges på nytt.
 • Dårlig grunnforhold gjorde at mye av entreprenørarbeider måtte gjøres ila. vinteren (tele i bakken).
 • Parken har blitt så populær at det har oppstått et behov for offentlig toalett i tilknytning til anlegget. Toalett i idrettshallen 200 meter bortenfor er gjort tilgjengelig, og andre alternativer vurderes.
 • Feil sand ble levert til sandbaner. Bestilt ihht KUDs veileder, men feil kvalitet ble levert. Feilen ble ikke oppdaget før anlegget var i bruk. Sanden må byttes ut før neste sesong (reklamasjon).

Gode løsninger

 • Rullepark for flere rullende aktiviteter – sykkel like mye som skate. Elementer er tilpasset flere brukergrupper.
 • Flytting av scene for å bruke skråningen i parken som et naturlig amfi.
 • Musikkboks med tilkobling via bluetooth.
 • Hybrid ladebenk med solcelle/strømtilkobling. Magnetisk og kabel-lading. Mulighet for WiFi i fremtiden dersom aktuelt.
 • Vannkran (sommervann) installert ved scenevegg.
 • Scenen er åpnet opp og belyst innvendig slik at det er innsyn, men fortsatt i ly. Det er bygget en trapp foran hele fronten til scenen, som gjør at scenen i mye større grad enn tidligere blir en «henge»-plass. Scenen er i bruk som scene noen dager i året, men som paviljong/sitteplass alle andre dager i året. Flerbruk av scenen forsvarer å beholde en fastmontert scene i parken.