Måsan aktivitetspark - aktiviteter og sosiale møteplasser etter ungdommens behov og ønsker

Måsan aktivitetspark - aktiviteter og sosiale møteplasser etter ungdommens behov og ønsker

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Måsan ungdomspark er en aktivitetspark sentralt plassert i Mysen, mellom skoler og idrettspark. Med rullepark, sandvolleyballbaner, streetbasket, parkour, scene, teknologiske løsninger og gode møteplasser har parken virkelig blitt et møtested der du alltid treffer noen du kjenner. Ungdommen har vært med i prosessen over flere år, og fått det anlegget de selv har etterspurt og ønsker. Parken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Eier: Eidsberg kommune
Drifter: Eidsberg kommune
Anleggstype: Nærmiljøanlegg,
aktivitetspark
Areal: 8341 kvm
Kommune: Eidsberg 
Byggekostnad: 5,2 MNOK
Driftskostnad: 50.000 NOK pr. år.
År: 2018

Bakgrunn

Måsan er et sentralt aktivitetsområde for ungdom i Eidsberg kommune, bl.a. for egenorganisert aktivitet, og skal i henhold til sentrumsplanen fortsatt benyttes til dette. Måsan betegner parkområdet på sletta mellom kommune-administrasjonen Heggin og Mysen idrettspark. Det er en grønn lunge i byen som er tiltenkt egenorganisert ungdomsaktivitet, og har de siste 12 årene hatt én bane for beachvolleyball, noen enkle skateelementer og en friluftsscene.

Behov

Ungdommen i Eidsberg/ Mysen hadde i de siste 10 år vært uten noe eget tilbud i byen, og bibliotek, jernbanestasjon og kjøpesenter har blitt samlingssteder. Disse er ikke tilrettelagt ungdommens aktivitets- eller lydnivå. Følgelig har det vært mye uro, hærverk og andre uønskede hendelser i byen. Kommunen har store utfordringer med tanke på levekårsutfordringer og barnefattigdom.

I 2017 åpnet Ungdommens Kulturhus, et etterlengtet tilbud, spesielt for de ungdommene som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Måsan ungdomspark ligger i sentrum, mellom ungdomsskole, idrettsanlegg og butikker. Den var allerede godt besøkt, men utenom få skateelementer og én beachvolleyballbane var det ikke flere aktivitetsskapende elementer i parken. Etablering av nye aktivitetsskapende elementer i parken ble selvfølgelig prioritert, men like viktig var de sosiale plassene med krakker, griller og vegetasjon – som ga ungdommen et etterlengtet sted «å henge».

Parken er, naturlig nok, allment tilgjengelig. Ungdomsrådet fikk parken som sin arena for noen år siden, og dermed har hele prosjektet hatt fokus på ungdommens ønsker, tanker, behov og medvirkning. Nå som den står ferdig ser man at parken er populær for langt flere enn ungdommene. Parken er blitt så fin at folk i alle aldre vil bruke den. Kommunen er glad for å se at folk møtes på tvers av bakgrunn, kultur og alder.

Brukerinvolvert prosess

Arbeidet med planlegging og finansiering av parken pågikk i flere år. I oppstarten av planleggingen våren 2016, ble det opprettet en ressursgruppe bestående av ungdom og administrasjon fra park, plan og kultur/ idrett.

I tillegg til ressursgruppas arbeid ble målgruppen for Måsan involvert i så stor grad som mulig. Representantene fra ungdomsrådet har gjennomført workshops og undersøkelser ved Eidsberg ungdomsskole, og innbyggerne ble oppfordret til å si sin mening via sosiale medier. Dette er en uformell, lavterskel høringsmetode som ga gode innspill.

Da anlegget var ferdig finansiert sommeren 2017 gikk kommunen ut i avisen med planene, og fikk også da innspill fra flere miljøer, både skating, sykkel og sandbane-idretter. Ungdomsrådet og UKH var også involvert i denne fasen. Sommer/ høst 2017 ble brukt til nye involveringsmøter med brukere. Spesielt nyttig var de erfarne skaterne og syklistene som helt konkret bidro med oversikt om hvilke elementer som var viktig for at parken skulle bli attraktiv for alle rullende aktiviteter. Bildematerialet de leverte, ble grunnlaget for utlysning av bygging av rulleparken på Måsan.

Måsan ungdomspark er bredt forankret, og har i stor grad blitt justert underveis i plan- og finansieringsprodessen etter brukergruppenes ønsker og behov.

 

Detaljer om brukergruppers medvirkning:

Ungdomsrådet: Deltatt i hele prosessen fra vinter 2016 og frem til ferdigstillelse. I tillegg til å delta i ressursgruppe, tok leder av ungdomsrådet også ansvar for en workshop på ungdomskolen våren 2016 hvor nye ideer og ønsker fremkom. Kontaktperson 2016: Jenny Leung, 2017: William Dahl.

Skatemiljøet: Dialog med flere av brukerne av dagens skateanlegg på Måsan hele arbeidsperioden. Vesentlig bidragsyter inn i utformingen av skateparken. Engasjert kontaktperson fra høst 2016: Sindre Haugerud

Sykkelmiljøet: Mysens internasjonale stjerne i down hill sykling, Brage Vestavik, har inspirert barn og unge til ulike sykkelaktiviteter i stor grad de siste årene. Å få til en sambruk av rullebaner til skatere og sykkel har vært et viktig element i prosjektet.

Sandbaneaktiviteter: Med langt til nærmeste badeplass og strand har beachvolleyballbanen på Måsan blitt brukt hver dag fra april til september. Fra flere privatpersoner har det vært etterlyst flere baner. Engasjerte personer, både ungdom og voksne, har bidratt til at vi ønsker å få til en flerbruk av den nye sandbanen.

Ungdommens Kulturhus: Nyåpnet i januar 2017, med ansvar for aktivitet i parken. 

 

Anlegget

Måsan aktivitetspark har blitt et allsidig anlegg for mange ulike aktiviteter, i et område som sårt trengte et løft til glede for byens innbyggere.

Byggetid i prosjektet

Start grunnarbeider

Nov 17

Sandbane

Des 17

Skate/ rulleanlegg, streetbasket

Mai 18

Beplantning, øvrige installasjoner/ utstyr

Juli 18

Åpning/ ferdigstillelse

August 18

Forberedende arbeider + sandbane ble fortatt vinterstid pga. dårlige grunnforhold i parken. Dette foregikk fra midten av november – midten av januar.

Rullepark og øvrig arbeid ble effektivt utført i perioden mai – august, med opprydding og finish i september- oktober.

 

Aktivitetsanlegget består av følgende:

Rullepark

Rullende aktivitet som skateboard, sparkesykkel, BMX og rulleskøyter er populært og aktiviserende. Plasstøpt anlegg med mange ulike elementer, bygget over bakkenivå. Kompakt anlegg som har alle ønskede elementer fra brukerne i seg. Bygget av Betongpark Anlegg AS.

Streetbasket

Flater for uorganisert ballspill har vært ønsket. Streetbasketstativ er montert på den asfalterte plassen mellom scenen og sandvolleyballbanen.  

Sandvolleyball

Beachvolleyball har vært en svært populær aktivitet på Måsan i mange år, og det har ofte vært kø på banen. I tillegg til ferier og helger, har skolene i byen benyttet banene i gymtimer og utetimer. Med lang vei til nærmeste strand/ badeplass, har sandbanene stor aktivitet i sommerhalvåret.

Parkourelementer

Aktivitetselementer som oppfordrer til egendefinert aktivitet, elementer uten bruksanvisning. Oppfordrer til kreativitet og fantasi, og kan samtidig brukes til en type trening det ikke er så mange utendørsarenaer for i Mysen i dag.

Vegetasjon/ beplantning

Et problem ved tidligere situasjon var at området var et «utglidende rom» uten avgrensing, blant annet i retning Smedgata og Kiwi. Dette gjorde at rommet føltes mindre behagelig å oppholde seg i. På grunn av budsjett ble dette løst ved hjelp av vegetasjon, som skaper rom og bidrar til økt trivsel.

Ny struktur for gangvei og scene

Det er etablert gangstier og et sentralt område i asfalt. Dette er basert på det kommunen ser er et naturlig ferdselssystem i forhold til Storgata, Smedgata og Kiwi. Asfaltdekket er valgt med tanke på enklest og best mulig vedlikehold hele året. Scenen flyttes for sammenheng med både det naturlige amfiet, og det nye innholdet i parken.

Benker, griller, beplantning, ladestasjon, musikkanlegg, vannkran

Naturlige og attraktive elementer i en attraktiv og levende park. I forbindelse med investering var det her avgjørende å gjøre gode valg med tanke på at disse elementene skal tåle mye bruk og være enkle å vedlikeholde. Teknologiske løsninger er viktig i en park som bygges for fremtiden. Den solcelledrevne ladebenken tilbyr både magnetisk lading og lading med kabel. Med mulighet for å fylle vannflaska i parken, trenger man ikke kjøpe drikke på butikken ved siden av hver gang man er der.

Økonomi

Total kostnadsramme for parken: 5 200 000 kr

Finansiering

(Tall i hele 1000)

Prosjektmidler, Eidsberg kommune 2017

500

Prosjektmidler, Eidsberg kommune 2018

1.500

Sparebankstiftelsen DNB - gave

600

Spillemidler: Nyskapende aktivitetsarenaer – tilskudd

2.600

Totalpris (inkl. mva)

5.200

 

 

Drift

 • Ingen særskilt kompetanse påkrevd utover park-oppgaver
 • Drift av rullepark: FAV-plan fra entreprenør fulgte anskaffelsen, driftsoppgaver som årlig vedlikehold av betongen legges inn i kommunens elektroniske system for driftsoppgaver.
 • Parken vedlikeholdes av kommunal parkavdeling (søppel, gressklipping, ugress, generelt tilsyn)
 • Parken eies og driftes av Eidsberg kommune

Drift og vedlikehold pr år

(Tall i hele 1000)

Arbeid, Vei, Park og Anlegg

50

Materialkostnader, vedlikehold

50

Total

100

 

Erfaringer

Prosessen

 • Mye tid til prosess; plan og medvirkning
 • Etter at finansieringen var i havn sommeren 2017 var planen å sette i gang med entreprenørarbeider, men etter avisoppslag med planene fikk vi så mange nye innspill, at vi måtte bruke ytterligere tre måneder på prosess, medvirkning og mindre endringer. Slik fikk vi egentlig to medvirkningsprosesser, og er glade for at vi tok oss tid til det. De mest nyttige og konkrete innspillene kom i andre runde av prosessen
 • Hovedentreprenører: Betongpark Anlegg AS og Bjørn Solberg Transport og Graving

 

Tekniske løsninger

 • Strøm og trekkerør lagt med tanke på mulig fremtidig behov. Trekkerør lagt ned i bakken til flere deler av parken som ikke er belyst i først omgang.
 • Trekkerør også lagt i stolper/ gjerde rundt sandvolleyballbane hvis fremtidig ønske om lys/ annet strømkrevende på sandbanene.
 • Parken/ scenen har fått mer enn doblet sin strømkapasitet, slik at det ikke trenger ekstra strøm fra naboer eller aggregater ved arrangementer.
 • Den gamle scenen ombygd til en mer tilgjengelig paviljong blant annet ved å «åpne den opp» - gjennomsyn vegger, trapp i front fungerer som benk.
 • Scenen flyttet slik at skråningen i parken blir et naturlig sitteamfi på plenen.
 • Strømkapasiteten er også tiltenkt eventuell fremtidig utvidelse av parken med tanke på flere installasjoner eller mer belysning.
 • Asfalterte stier laget i de naturlige gangsonene i parken, hvor det tidligere var «stier»/ nedtråkk i gressplenen.

 

Utfordringer i prosessen

 • Endringer i park/ utestab gjorde at alt entreprenørarbeid måtte gjøres av eksterne
 • Gammel drenering i parken var tett, og måtte legges på nytt
 • Dårlig grunnforhold gjorde at mye av entreprenørarbeider måtte gjøres ila. vinteren (tele i bakken)
 • Parken har blitt så populær at det har oppstått et behov for offentlig toalett i tilknytning til anlegget. Toalett i idrettshallen 200 m bortenfor tilgjengelig, og andre alternativer vurderes
 • Feil sand levert til sandbaner. Bestilt ihht KUDs veileder, men feil kvalitet ble levert. Feilen ikke oppdaget før anlegget var i bruk. Må byttes ut før neste sesong (reklamasjon)

 

Gode løsninger

 • Rullepark for alle rullende aktiviteter – sykkel like mye som skate. Elementer tilpasset flere brukergrupper
 • Flytting av scene for å bruke skråningen i parken som et naturlig amfi
 • Musikkboks – tilkobling med bluetooth
 • Hybrid ladebenk med solcelle/ strømtilkobling. Magnetisk og kabel-lading. Mulighet for WiFi i fremtiden dersom aktuelt
 • Vannkran (sommervann) installert ved scenevegg
 • Scenen er åpnet opp og belyst innvendig slik at det er innsyn, men fortsatt ly. Det er bygget en trapp foran hele fronten til scenen, som gjør at scenen i mye større grad enn tidligere blir en «henge»-plass. Scenen er i bruk som scene noen dager pr. år, men som paviljong/ sitteplass alle andre dager i året. Flerbruk av scenen forsvarer å beholde en fastmontert scene i parken

Tegninger

Plantegning

Tilbudt designløsning

 

Annen informasjon

57 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Veiledere
Bygging av sandbaneanlegg

Bygging av sandbaneanlegg

Veilederen er utarbeidet i 2009 i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges Håndballforbund og Norges Volleyballforbund. Den tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Sider