Idrettshall

Idrettshall

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Badminton Forbund
BWF (Badminton World Federation)

Norges Bandyforbund, Innebandy
International Floorball Federation

Norges Basketballforbund
International Basketball Federation

Norges Håndballforbund
International Handball Federation

Norges Volleyballforbund 
International Volleyball Federation

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Idrettshaller, planlegging og bygging

Planlegging og bygging av
fleridrettshaller i Norge

Krav til badmintonanlegg

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

 

Passivhusstandard for idrettshall

Arenakrav topphåndball

Danseanlegg- særidrettenes krav og
ønskemål utover generelle krav til
flerbrukshaller

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

El-innebandy

Informasjon om krav til idrettshaller
for amerikanske idretter

Sittevolleyball

Fra squashanlegg til gymnastikksal

Basketballkurver


Se alle idrettshaller

Om idrettshall

Mange idretter har idrettshallen som sin viktigste trenings- og konkurransearena, men ikke alle idretter trenger hele hallen. I idrettspolitisk dokument er det nedfelt en målsetting om at kapasiteten i idrettshaller bør utvides ved bygging av tilleggsarealer for flere idretter. Mange kan klare seg med mindre rom med lavere takhøyde. Et rom på 250 kvm kan gi gode treningsarealer, og 500 kvm vil gi mange idretter et tilfredsstillende trenings- og konkurranseareal. Her kan mange aktive utfolde seg, trene og drive sin idrett, uten å legge beslag på hele hallen. Dette vil øke aktiviteten i hallen og det vil være en kostnadseffektiv måte å fremskaffe flere aktivitetsflater. Det vil også frigjøre tid for de idretter som trenger en hel hall for å få drevet sin aktivitet. Aktivitetsflater kan for eksempel bygges over garderobedelen, eller over andre sosiale rom som en hall ofte inneholder. Å bygge i høyden er effektivt, og en øker ikke hallens fotavtrykk. Se mer om slike fleraktivitetssaler her

I spillemiddelsammenheng var idrettshallen tidligere delt inn i tre størrelser:

 • Liten idrettshall (16 x 24 meter)
 • Normalhall (23 x 44 meter eller 25 x 45 meter)
 • Storhall (f.eks. 50 x 45 meter eller 75 x 45 meter)

I dag betegnes idrettshaller der hallen kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten tidskrevende klargjøring eller omgjøring for fleridrettshall.

Badminton

En badmintonbane trenger en spilleflate på 6,1 x 13,4 meter, med minimun 1,25 meter friareal rundt hele banen. Takhøyden skal helst være 12 meter for internasjonal konkurranse, men for nasjonale konkurranser kan Norges Badminton Forbund godkjenne 7 meter. Para-badminton bruker samme nett og bane. Det er viktig med god kontrast mellom fjærballen og veggene, f.eks. lysegrønn. Se mer i Krav til badmintonanlegg.

Basket

En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner. Takhøyden er 7 meter eller mer. Både basket og rullestolsbasket foretrekker parkettgulv i idrettshallen. Hvis man vil tilrettelegge for rullestolsbasket, kan det være lurt å planlegge lagerplass for rullestolene som brukes. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Håndball

En håndballbane er 40 x 20 meter, mens den med sikkerhetssoner, plass for sekretariat og innbytterbenker måler 45 x 25 meter. Takhøyden er 7 meter eller mer. Se mer under Banemål og tekniske krav

Innebandy

En innebandybane er 40 x 20 meter, og omgjerdet av et 0,5 meter høyt vant. 2,5 meter anbefales som sikkerhetssone rundt hele banen. El-bandy bruker en bane på 20 x 14 meter. Som takhøyde ønskes minimum 7 meter. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Volleyball

Volleyballbanen måler 18 x 9 meter, med sikkerhetssoner 24 x 16 meter (plass til sekretariat og innbyttere medregnet). Takhøyden skal minimum være 7 meter, men for godkjenning til mesterskap på internasjonalt nivå trengs 12,5 meter. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Norges Badminton Forbund

Badminton organiseres av Norges Badminton Forbund. Dersom du ønsker å vite mer om badminton og badmintonbaner, kan du kontakte forbundet.

Utdrag fra Norges Badminton Forbunds Handlingsplan, vedtatt 2016:

Anleggsutvalget har arbeidet seg fram til baneløsninger som er standardisert og tatt med i Statens felles bestemmelsesverk for bygging av nye idrettshaller. For vårt forbund er det en oppgave å se til at hallbyggere følger bestemmelsene som er trukket opp, og merker opp for badminton i de nye hallene. Anleggsutvalget må være à jour med status for planlagte nye haller og ferdigstillelse av haller under oppføring. Utvalget skal iverksette system for oppfølging av kommunale planer for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og utvikle kontakten med Idrettsavdelingen i KKD, som forhåndsgodkjenner haller.

Norges Basketballforbund

Basket organiseres i Norge av Norges Basketballforbund. Dersom du har spørsmål om basket og anlegg for basket, ta kontakt med forbundet.

Utdrag fra Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024

Mål for anleggsarbeidet

I løpet av perioden 2020-2024 skal anleggsarbeidet jobbe for å imøtekomme en rekke
målsetninger for å utvikle norsk basket.

I løpet av planperioden har organisasjonen følgende mål:

 • 40% av norske basketklubber er representert i idrettsråd eller tilsvarende
 • Klubbenes kompetanse på anlegg er styrket gjennom klubbutvikling
 • Fremskaffe nasjonalt krav for bygging av flerbrukshall på alle skoler
 • Det foreligger nasjonale anleggskrav for utforming av basketanlegg
 • Ha utarbeidet et planverk for nasjonalt anlegg

Norges Håndballforbund

Håndball organiseres av Norges Håndballforbund. Hvis du ønsker å vite mer om håndball og håndballbaner, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Utdrag fra NHFs Strategiplan (2017-2019)

Strategisk målbilde (...):

Håndballidretten

 • Medlemmer på alle nivåer skal ha et idrettslig og sosialt tilbud som resulterer i at mange ønsker å bli medlem, og at de fleste blir lenge i norsk håndball som utøvere og ledere.
 • Medlemmene skal kunne drive håndball innendørs, beach håndball og alternative håndballaktiviteter, og få muligheter til å utvikle seg opp mot det potensialet den enkelte har og ønsker.
 • Breddehåndballen for alle (alders-)grupper har de nødvendige rammebetingelser i form av kompetanse, personer, anlegg og økonomi.

Økonomi, sponsor og anlegg

 • Det er tilstrekkelig spille- og treningsflater for all håndballaktivitet.
 • Halleie er gratis for barne- og tenåringsaktiviteten.

Norges Bandyforbund - Innebandy

Innebandy er organisert av Norges Bandyforbund. Dersom du vil vite mer om innebandy, kontakt forbundet her.

Utdrag fra Handlingsplan innebandyseksjonen

 • Flere enkle spilleflater

Norges Volleyballforbund

Norges volleyballforbund organiserer volleyball i Norge. Kontakt forbundet dersom du ønsker å vite mer om volleyball eller volleyballanlegg.

Utdrag fra Volleyballens Politiske Dokument 2016-2020

NVBF skal arbeide for at klubbene har tilstrekkelig treningstid (tilgang til haller og anlegg) til sine medlemmer og til rekrutteringsaktiviteter og
lavterskeltilbud.
 • Fleridrettshaller etableres som NVBFs hovedanleggstype for volleyball.
 • Det anlegges flere sandvolleyballbaner der klubbene har organisert treningstid
 • Minivolleyball etableres som nasjonal skoleaktivitet og som en prioritert gymsalaktivitet for å få tilgang til flere treningsflater.

Banemål og tekniske krav

Idrettshall, generelt

Merkeplan idrettshall 23x44 m og 25x45 meter (under I på siden for banemål og areal)

Basketball

Basketball - Standard konkurransebane og treningsbane (under B på siden for banemål og areal)

Basketballkurver

Håndball

Håndball - Standard konkurransebane og målbur og minihåndball (under H på siden for banemål og areal)

Beach-håndball - standard konkurransebane og målbur (under B på siden for banemål og areal)

Arenakrav topphåndball

Innebandy

Innebandy - Standard konkurransebane og målbur, minirundebaner og el-innebandy (under I på siden for banemål og areal)

El-innebandy - verktøyside

Volleyball

Volleyball - Sandvolleyball, spesialhall og standard konkurransebane (under V på siden for banemål og areal)

Sittevolleyball - verktøyside

 

Annen informasjon

55 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Sider