Logo NTNU

Kartlegging av vannforbruk i idrettsbygg

Bacheloroppgave fra NTNU 2022

Er NS 3055:1989, Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger, utdatert? Denne bacheloroppgaven tar for seg vannforbruket i idrettsbygg.

Sammendrag fra rapporten:

Denne oppgaven handler om å kartlegge vannforbruk i idrettsbygg. Problemstillingen er todelt og baserer seg på vannlekkasjer i idrettsbygg og overdimensjonering av sanitæranlegg. Vannlekkasjer og unødvendig vannforbruk fører til større vann- og energikostnader, spesielt over lengre tid. Likeledes vil et overdimensjonert sanitæranlegg føre til ytterligere konsekvenser som større komponenter, ineffektivt varmeanlegg og stillestående vann, i tillegg til unødvendige kostnader og energiforbruk. 

I dag er NS 3055:1989 nærmest bransjepraksis for dimensjonering av forsyningsledninger. Ulempen med denne er at den ikke har blitt oppdatert siden 1989. Basert på resultater i denne oppgaven kommer det frem at normalvannmengdene som legges til grunn i NS 3055:1989, ikke samsvarer med faktiske volumstrømmer hos utvalgte tappesteder. Denne sammenligningen og kartlegging av maksimale volumstrømmer ble benyttet som underlag for å fastslå om dagens dimensjoneringsmetode er tilstrekkelig for dimensjonering av forsyningsledninger. Det ble også gjennomført målinger i en seksukersperiode for å avdekke natt- og døgnforbruk til byggene. Via Apurgos overvåkningssystem var det mulig å motta nøyaktige målinger av byggets vannforbruk og peke ut potensielle lekkasjer eller unormale forbruksmønstre. 

Det ble gjort flere funn av lekkasjer eller unødvendig vannforbruk i form av klosetter som rant, servantbatterier som ikke var avslått, samt gjennom- og hettvannsspyling av dusjanleggene. Gjennom- og hettvannsspyling er spesielt unødvendig, siden Apurgos vannbehandlingssystem allerede forhindrer vekst av legionella. Derav sitter en igjen med et unødvendig vann- og energiforbruk som er svært ugunstig, både økonomisk og miljømessig sett. Ved dimensjonering av bygg er forsyningssikkerhet en avgjørende faktor og dekker flere områder. Eksempler er samtidighet, større arrangementer og fremtidig endring av bygget. Videre kan en si at NS 3055:1989 er utdatert da den ikke tar hensyn til type bygg og bruk av vannbesparende armatur.

Lese mer?

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre.