Lislebyhallen
Lislebyhallen
Lislebyhallen
Lislebyhallen
Lislebyhalleb
Lislebyhallen
Lislebyhalleb
Lislebyhallen
Lislebyhallen tak
Lislebyhallen

Lislebyhallen

Årets idrettsanlegg 2016

Lislebyhallen ble kåret til Årets Idrettsanlegg 2016 (av BAD, PARK og IDRETT), med begrunnelsen "...imponerende planprosess, der det fysiske og sosiale miljøet er ivaretatt og koordinert med idrettens krav på en forbilledlig måte. Anlegget er av høy kvalitet med et blikk for detaljer. Materialvalg og miljøriktige løsninger gjør Lislebyhallen til et eksempel til etterfølgelse for hvordan idrettsanlegg kan imøtekomme lokale og globale miljøutfordringer."

Bakgrunn

Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt i samarbeid med Framtidens Bygg og NAL Eco-box. Dette innebærer økt fokus og krav til bærekraftige løsninger med hensyn på energibruk, CO2 avtrykk og hensyn til omgivelser.

Pilotprosjekter som baner vei for fremtidig praksis

Pilotprosjektene i Framtidens Bygg, skal vise vei for fremtidens løsninger gjennom å ligge godt i forkant av dagens praksis. Dette kommer til syne i klimagassregnskapet, hvor samlede utslipp skal utgjøre maksimalt 50 % av det som er dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på fire områder: transport, materialbruk og energibruk i drift og fornybare energikilder.

Anlegget

Flerbrukshallen er lokalisert ved Nøkleby skole, som gir utearealene skjerming for trafikk og støy. Bygget har en kompakt form med fotavtrykk på ca. 37*67 m. Hallens totale høyde er ca. 11 m. Bærekonstruksjoner og innvendige flater er utført i massivtre, som speiler hallens miljøstrategi. Hallen er bygget som passivhus med optimal orientering av vindusarealer og skjerming.

Hallen er dimensjonert etter en spilleflate på 45*25 m og fri høyde 7 m. Flaten kan deles i tre mindre flater etter behov. Nøkleby skole er den primære brukeren av hallen på dagtid, og lokale lag og foreninger er prioritert i øvrig tilgjengelig tid.

Tilrettelagt for sambruk

Det har vært viktig å tilrettelegge for sambruk mellom ulike brukergrupper for effektiv arealbruk både innendørs og utendørs. Utendørs er det opparbeidet lekeområder for skolen og SFO, som også fungerer som nærmiljøanlegg, og i tillegg er egnet for andre aktiviteter på kveldstid. Anlegget omfatter en isbane kombinert med basketbane, skatepark, ballbinge og parkour-anlegg.

Parkeringsarealer for bil er redusert til et minimum, og man har prioritert sykkelparkering for brukere av hallen. Totalt er det 39 parkeringsplasser, hvorav 3 HC og 4 EL. I tillegg kommer 15 korttidsplasser for avlevering og henting.

Økonomi

Hallen ble delvis finansiert av kommunens seksjon for idrett og delvis av seksjon for skole. Dette var strategisk for å benytte seg av ulike statlige finansielle støtteordninger som spillemidler, Enova og Framtidens bygg.

Man forventet høyere investeringskostnad for hallen som følge av tiltakene for å være et pilotprosjekt, men sett i et livsløpsperspektiv ville man være sammenlignbare med tradisjonelle prosjekter. Målet var lavest mulige kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette oppnås først og fremst gjennom «vedlikeholdsfrie løsninger».

Drift

For planperioden 2019 til 2022 har gjennomsnittlig driftskostnad for Lislebyhallen vært 606 000 kr/år. Lislebyhallen har, som alle andre idrettsanlegg lidd under de høye strømprisene i 2021 og 2022: Strømkostnadene har steget fra rundt 100 000 kr/år i 2019 og 2020 til over 300 000 kr i 2022.

I tillegg til driftskostnadene kommer utgiften knyttet til forsikring av anlegget. I 2022 var anleggets forsikringsgrunnlag omtrent 65 MNOK, hvilket ga en forsikringspremie på ca. 32 000 kr. 

Tekniske løsninger

Hallen er tilrettelagt for fjernvarme, når dette bygges ut i området. Frem til da benyttes en elektrisk kjel til det vannbårne systemet.

Solavskjermingen er bevisst plassert på utsiden av bygget for å hindre oppvarming av bygget om sommeren før varmen kommer inn.

Utvendig har man også benyttet naturskifer på en vegg ut mot gaten. Dette er tilnærmet vedlikeholdsfritt og har en levetid på 100-150 år. Dette materialet ble også valgt for å stå i fin sammenheng til eksisterende bebyggelse.

Sportsgulvet er av kombielastisk type, som også ble benyttet i noen anlegg for OL i London 2012.