Logo NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

Bærekraft i bygging av idrettshaller

Bacheloroppgave fra NTNU 2023

I en bacheloroppgave fra NTNU pekes det på hva som skal til for å bygge bærekraftige idrettshaller, og hva som kjennetegner en bærekraftig idrettshall. Funnene peker mot utfordringer i bransjen.

I en bacheloroppgave skrevet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk tar studenten for seg hva som skal til for å bygge bærekraftige idrettshaller, og hva som kjennetegner bærekraft i idrettshaller. I den forbindelse redegjøres det for hvilke suksessfaktorer som kan pekes på, og hva som kan gjøres for å bygge flere bærekraftige idrettshaller i framtida.

Flere interessante funn

Rapporten avdekker flere interessante funn, blant annet at det hersker ulik forståelse av begrepet bærekraft. Denne usikkerheten listes opp som en mulig årsak til at bærekraft fremdeles er en utfordring i samfunnet og i byggebransjen. Det nevnes i den forbindelse at det vil være viktig at byggherre stiller krav til nettopp bærekraft, og at måloppnåelsen av disse kontinuerlig følges opp. 

Det er også̊ relevant å vurdere entrepriseform for prosjektene slik at tilgjengelig kompetanse blir utnyttet på best mulig måte.

Materialvalg er viktig

Rapporten avdekker videre at det for idrettshaller er sentralt å ha materialvalg og energieffektivitet som fokusområder, og at en god vurdering rundt materialvalg vil være viktig. Spesielt bør bruk av stål og betong vurderes nøye for å redusere klimafotavtrykk, samtidig som massivtre på sin side gir svært gode egenskaper i forhold til inneklima i en idrettshall.

Energieffektivitet er sentralt i forhold til driftskostnader og må sees i sammenheng med når og hvor mye hallen er i bruk. Dette er et område som burde prioriteres i framtida, samt muligheten til å bruke idrettshallen som et bygg for energiutveksling med andre bygg i et område. Vurderingen av plassering og behov for idrettshall i et område kan gi stor sosial og økonomisk gevinst.

Les mer

Rapporten kan lastes ned i sin helhet i «last-ned»-menyen til høyre.