Logo Norges idrettsforbund

Idretten skal! Flere og bedre idrettsanlegg 2019–2023

Anleggspolitikk fra Norges Idrettsforbund

Dette strategidokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og presenterer anleggspolitikken for 2019-2023.

Fra innledningen

Idrettsstyret vedtok 4. april 2019 en ny anleggspolitikk. Anleggspolitikken er utviklet i en prosess hvor særforbund og idrettskretser var involvert gjennom møter, workshops og høring. Hovedmålene i anleggspolitikken ble som en del av Idretten vil (idrettens langtidsplan for årene 2019-2023) fremlagt for idrettstinget og behandlet der. Idrettstinget behandlet i tillegg noen andre anleggssaker. Idrettstingets vedtak er innarbeidet i dette dokumentet, og anleggspolitikken har fått navnet Idretten skal – flere og bedre anlegg og er ett av fire strategidokumenter som utarbeides som en oppfølging av Idretten vil.

Innhold

Innledning

Status og utfordringer med dagens anleggspolitikk

Hovedmål og strategier på anleggsområdet

  1. Hovedmål

  2. Strategier

Mål, strategier og tiltak

  1. Strategi 1
  2. Strategi 2
  3. Strategi 3

Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet

Forslag til anleggspolitisk program 2019–2023

Vedlegg til anleggspolitisk program 2019–2023

  1. Valg av innretning på programmet