Oversikt over parken, med Glomma i bakgrunnen.
Strandpromenaden aktivitetspark Kongsvinger
Oversiktskart over aktivitetsanlegg langs Strandpromenaden i Kongsvinger. Skate- og rulleområder til venstre, aktivitetsområder i midten, rekreasjonsområde til høyre.
3D-skisse over aktivitetsanleggene langs Strandpromenaden i Kongsvinger.
Oversiktskart over Strandpromenaden i Kongsvinger
Flow bowl Strandpromenaden
Strandpromenaden Flow Bowl og Street Plaza
Strandpromenaden kveldstid
Strandpromenaden med trimbenk
Kollasj Strandpromenaden

Strandpromenaden Aktivitetspark

En park for både unge og gamle

Strandpromenaden aktivitetspark er en såkalt nyskapende aktivitetsarena og var en av de tre første som fikk tilskudd fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer. Målsettingen var å skape et sammenhengende aktivitetsområde: en parkløsning som tilrettelegger for aktivitet, gjennom å samle flere ulike elementer for fysisk aktivitet. Det skulle være et område for mosjonister, enkel trening og restitusjon, samtidig som det var mulighet for et spesialområde for rulleaktiviteter. Alt dette har man fått til!

Bakgrunn

Visjon

Aktivitetsparken skal være et sosialt møtested, og et sted som engasjerer folk i alle aldre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, ferdigheter til lek, mestring og fysisk fostring ut fra det nivå en selv vil.

Målsetting

Aktivitetsparken skal bli et av de mest attraktive områdene for lek, mestring og fysisk fostring i Kongsvinger kommune.

Startet med ungdomsrådet og skateklubben

Kongsvinger Skateklubb og Kongsvinger Ungdomsråd hadde i flere år arbeidet for å få til en skatepark i Kongsvinger. Våren 2017 utarbeidet Kultur- og fritidsenheten en søknad for Kongsvinger Skateklubb om tilskudd til prosjektering av en park fra Vassdragsmidler (som ble disponert av Hedmark fylkeskommune). Søknaden ble innvilget med 40 000 kr. I tillegg hadde kommunen selv avsatt 400 000 kr til utvikling av park.

Nyskapende aktivitetsarena

Mens planleggingen pågikk utlyste Kulturdepartementet en ny tilskuddsordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer". Dette inspirerte kommunen til å se på parken med delanlegg på en ny måte, og man bestemte seg for å utvikle parken til et helhetlig aktivitetsområde.

Anlegget

Beliggenhet

Området ligger tett opp til Sentrum Nord som er hovedhandelsområde i kommunen. Arealet som er avsatt til den store aktivitetsparken ligger mellom Markensvegen og Strandpromenaden på vei fra sentrum og mot den nye Kongsvinger Ungdomsskole.

Gjennom det parkområdet er det etablert veier som knytter arealet opp mot Markensvegen og Strandpromenaden slik at man kan komme inn i området fra flere steder.

Elevene som kommer til skolen vil hver dag passere området; det ligger tett opp til bussparkeringen, med kort avstand til Kongsvingerhallen, NTGs ungdomsskole og videregående skole og Sentrum videregående skole. I tillegg er det gangavstand til Øvrebyen videregående skole. Kongsvinger Ungdomsskole vil i tillegg ha bibliotek, kultursal, to idrettshaller og et utendørs aktivitetsområde som også kan benyttes på kveldstid.

Strandpromenaden som går langs aktivitetsparken har forbindelse fra Vangen boområde via Gjemselund stadion og til Glåmlia boområde via Tennishallen, Skansesletta aktivitetsområde og friidrettsanlegg.

Sammen med Statens Vegvesen arbeider Kongsvinger kommune med å knytte opp området med Sentrum Syd, med hjelp av en gangbro over Glomma fra Kongsvinger stasjon. Dette vil være et stort pluss for området, ved at en da får en trafikksikker løsning i forhold til boområdene Vennersberg og Rasta.

Brukere

I dag benyttes Strandpromenaden av folk i alle aldre til både rekreasjon og trening, og har blitt et av de mest populære aktivitetsområdene i kommunen. Strandpromenaden aktivitetspark brukes av folk i alle aldre: her er det barnefamilier, barn og ungdom og folk opp til og med pensjonistalderen.

Allerede før anlegget var ferdigstilt sto de første brukerne klare, og noen fikk teste anlegget. Fra åpningsdagen har folk strømmet til. Særlig helgene har blitt populære for småbarnsforeldre, som selv kan sitte på benkene og følge med på barna som benytter de ulike anleggene.

Folk som jogger eller går tur på Strandpromenaden stikker innom og benytter seg av de ulike apparater, eller bare setter seg ned på benkene eller ved bordene for en liten pause.

Ungdommen har funnet sitt eldorado i Flow Bowl'en, Street-parken og parkouranlegget. De hjelper også til med driften: de er beviste på å holde anlegget i orden med kosting av rask og rusk.

Hva inneholder anlegget?

Aktivitetsparken er bygd opp parkmessig hvor det er innslag av følgende aktivitetsapparater/-anlegg:

 • Tau og klatrejungel
 • Trampolinebaner
 • Balansepark
 • Parkour
 • Buldresteiner
 • Ulike trimapparater
 • Pentanque/bocciabaner
 • Street plaza
 • Flow Bowl

Parken "flyter" også inn mot skoleanlegget ved Kongsvinger ungdomsskole, der det finnes ballbinge, balanseapparater, bordtennis og styrketreningsapparater.

Video fra åpningen

Video fra åpningen av parken.

Prosessen

Utgangspunktet for prosjektet var Kongsvinger Skateklubbs ønske om et skateanlegg i Kongsvinger.

Her tok Kongsvinger kommune kontakt med firmaet Aktiv Park, som de kjente til hadde god kunnskap rundt bygging av skateanlegg. Det var flere områder som ble vurdert, men når Kulturdepartementets ordning om nyskapende aktivitetsarenaer dukket opp ble det klart at området mellom Markensvegen og Strandpromenaden ved Kongsvinger Ungdomsskole ville være det ideelle området.

Behovsanalyse som lå til grunn for anlegget

Kongsvinger Skateklubb samler en gruppe ungdommer som er opptatt av skating og rulleaktiviteter. I tillegg så kommer det ungdom inn fra de omliggende kommunene til Kongsvinger for å drive rulleaktiviteter. I dette miljøet er det stor del av egenorganisert aktivitet. De egenorganiserte skaterne vil hovedsak være aktive i Flow Bowl'en og i Streetparkområdet, men også i resten av parken.

Ved at det er tre skoler tett opp til anlegget så ville også de kunne benytte området til ulike aktiviteter. Kongsvinger Ungdomsskole har opp mot 550 elever, men har rom for 700 elever. Sentrum videregående skole har rundt 450 elever og NTG har totalt rundt 150 elever. Gangavstand for alle disse elevene er 1 til 5 minutter.

Utforming av anlegget

Aktiv Park tegnet ut et første forslag som ble presentert for Formannskapet og Kommunestyret sammen med et kostnadsoverslag og mulig finansiering. Kommunestyret sluttet seg til planen med forbehold av at Kongsvinger kommune ville motta tilskudd.

 

Oversiktskart over aktivitetsanlegg langs Strandpromenaden i Kongsvinger. Skate- og rulleområder til venstre, aktivitetsområder i midten, rekreasjonsområde til høyre.
Oversiktskart over aktivitetsanlegg langs Strandpromenaden i Kongsvinger.

3D-skisse over aktivitetsanleggene langs Strandpromenaden i Kongsvinger.
Oversiktskart over aktivitetsanlegg langs Strandpromenaden i Kongsvinger.

Støyvurdering og grunnundersøkelser

Etter å ha mottatt skissene for anlegget ble det foretatt grunnundersøkelser og vurdering av støyproblematikk. Det viste seg at det i grunnen, der rulleaktivitetene var tenkt, ligger hovedvannledning og biovarmeledning. Samtidig var ikke plasseringen ideell i forhold til støyproblematikk.

Forsinkelse som en mulighet

Parallelt med denne prosessen var byggingen av den nye Kongsvinger ungdomsskole iverksatt, og de hadde behov for bruk av deler av området som anleggsområde for oppstilling av brakker. Dette gjorde at en oppstart av anlegget måtte utsettes til ungdomsskolen var ferdigstilt.

For prosjektet medførte dette at man fikk lengre tid til prosjektering. Denne tiden ble godt utnyttet til å se på ulike utforminger av rulleanlegget, hvordan man kunne knytte de ulike aktivitetselementene sammen med et godt veinett og hvordan man kunne få til en estetisk god utforming av parken.

Oversiktskart over Strandpromenaden i Kongsvinger
Oversiktskart over Strandpromenaden i Kongsvinger

Samarbeid og brukerinvolvering underveis

Underveis i arbeidet har det vært tett dialog med Kongsvinger Skateklubb og Ungdomsrådet. I tillegg ble det knyttet kontakt med ulike lag og foreninger som kunne være aktuelle brukere og bistå med søknader om tilskudd fra ordninger der Kongsvinger kommune ikke kunne være søker alene.

Tett oppfølging medførte petanque/bocciabane

I prosessen med byggingen har det vært viktig å være tilstede i forhold til entreprenør med god dialog og avklaringer underveis. 

Et eksempel er at kommune helt i slutten av fullføringen av anlegget så at det var på vei å bli et stort grøntanlegg uten aktivitetstilbud. Dette medførte at kommunen sammen med Aktiv Park fikk tegnet inn et areal for pentanque/boccia og raskt løste finansieringen av dette med ulike tilskudd.

Petanque-/bocciabane var et anlegg som foreningen Livsglede hadde tenkt å få utviklet på kommunal grunn i 2020. Nå ble det en del av Strandpromenaden aktivitetspark, og ferdigstilt ett år tidligere enn planlagt.

Økonomi og finansiering

Per 10.12.2019 viste regnskapet for anlegget en samlet utgift på 20 776 280 kr inklusive moms. Det endelige reviderte regnskapet foreligger ikke før en har foretatt en sluttbefaring, etter at garantitiden er over. Kongsvinger kommunes egenandel beløper seg til 7 960 280 kr.

Prosjektet har blitt 6 500 000 kr dyrere enn hva som ble anslått ved oppstarten. Hoveddelen av disse kostnadene ligger i en større utbygging av rulleanlegget med Street Plaza og Flow Bowl. Utgiftene er dekket inn med økt tilskuddsramme fra spillemidler, støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark, tilskudd fra Hedmark fylkeskommune og refusjon av merverdiavgift. For Kongsvinger kommune vil merutgiftene være i underkant av 1 000 000 kr.

 

 

REGNSKAP STANDPROMENADEN AKTIVITETSPARK

 

 

 

   

Utgifter

 

Prosjektleder KKE

163.995

Avgifter og gebyrer

8.544

Konsulenttjenester - prosjektering

194.060

Nyanlegg/nybygg

16.288.168

MVA

4.121513

Total

20.776.280

   

 

 

   

Finansiering:

 

Tilskudd: Nyskapende aktivitetsanlegg

3.844.000

Søknad spillemidler Bow Flow

2.000.000

Søknad spillemidler Street Park

2.000.000

Tilskudd Sparebankstiftelsen

750.000

Tilskudd Hedmark fylkeskommune - vassdragsmidler

80.000

Tilskudd KOBBL

20.000

Refusjon mva

4.121.513

Kongsvinger kommune, egenandel

7.960.767

Samlet

20.776.280

Drift

Anlegget er enkelt å drifte. Ved siden av grøntanlegget, som krever klipping, raking av løv og behandling av mindre busker, er det betong som må kostes/spyles. I tillegg kommer eventuelle lampeskift av LED-belysningen. Veiene er asfaltert og trenger lite vedlikehold. Dette gjør at en har anslått det årlige driftsbudsjettet til 150 000 kr.

Dette enkle vedlikeholdet betyr at brukerne kan bidra, hvilket de også gjør; skaterne tar et ansvar med kosting av den delen av anlegget som de benytter. Foreningen Livsglede vil ta ansvar for pentanque/boccia-banene.

Det er regnet med en rehabilitering av anlegget etter 10 års drift.

Nøkkelpunkter

Mange familier med barn, besteforeldre og mosjonister har begynt å benytte seg av det nye tilbudet. Aktivitetsparkens beliggenhet gjør at alle som siden tidligere benyttet Byparken fikk et nytt aktivitetsområde. Samtidig fikk alle som benyttet Strandpromenaden til mosjon, trim eller mer aktiv fysisk aktivitet også et nytt tilbud. Aktivitetsparken ligger der som et innbydende element, samtidig som den inspirerer til økt aktivitet på de omliggende idrettsanleggene. Fra før var det opp mot 100 personer som benyttet seg av Strandpromenaden daglig.

Erfaringer

 • Utarbeide en god behovsanalyse
 • Finn det området som passer til de behovene som man ønsker å dekke
 • Tenk bruk på dagtid OG kveldstid - og glem ikke plassering i forhold til kommunikasjon
 • Knytt de rette personene i organisasjonen opp mot prosjektet
 • I planleggingen: bruk personer som har erfaring med den type anlegg du vil bygge
 • Bruk tid på planlegging, vær ikke redd for kontroversielle forslag
 • Bruk tid på kostnadsanalyse og finansiering
 • Tenk utradisjonelt på mulige finansieringskilder, og hvem som kan bistå for søknader. Der kommunen ikke kan søke, kan de utarbeide søknader og få med seg de frivillige organisasjonene, som kan stå som søker
 • Husk at det skal utarbeides et regnskap og en sluttrapport for prosjektet

Hva er suksessfaktorene?

 • Lokalisering sentralt i bysenteret og i forhold til kommunikasjonstilbud
 • Lokalisering i tilknytning til Kongsvinger ungdomsskole, NTG, Strandpromenaden og kommunale idrettsanlegg
 • Variasjon i aktivitetstilbudet slik at en treffer en bredt sammensatt brukergruppe. Et variert tilbud av apparater og anlegg.
 • Belysning i anlegget slik at det kan brukes fra tidlig vår til sen høst fram til kl. 23.00
 • Utnyttelse av ulike tilskuddsordninger som har gjort at en kan ha et bredt aktivitetstilbud. For bruken har en også forankret anlegget hos ulike brukergrupper