Sjulhustunet fra utsiden
Sjulhustunets idrettshall: Alvdalshallen
Sjulhustunet styrketreningsrom
Sjulhustunet kulturstue.
Sjulhustunet sett utifra
Skisse av Sjulhustunet

Sjulhustunet

Praktisk samordning av skole, idrett og kultur

Sjulhustunet i Alvdal er et flerbruksanlegg med en rekke fasiliteter. Her finner man barneskole, idrettshall, treningssenter, kulturstue med scene og øvingsrom til kulturskole. Sjulhustunet er et kjærkomment tilskudd til innbyggerne i Alvdal. Anlegget er anbefalt av tidligere Hedmark fylkeskommune.

Bakgrunn

Da Alvdals to barneskoler skulle slås sammen til én, ble det bygget en helt ny skole. I tilknytning til skolen ble det dessuten bygd idrettshall, treningssenter, kulturstue med scene og nye lokaler til kulturskolen.

Idrettshallen og kulturstua brukes på dagtid av skoleelever på både barneskolen og ungdomsskolen. Kulturskolen hadde i lengre tid hatt behov for nye lokaler med lydisolering mellom rommene samt et større øvingsrom, hvilket de nå har i kulturstua.

Også idretten i Alvdal hadde behov for et egnet lokale til innendørstrening. Det lokale idrettslaget leide tidligere tid i idrettshallen på Tynset - nesten en halvtime bilreise hver vei for å delta på aktiviteter.

Alvdal kommune vedtok derfor at det nye anlegget skulle romme store deler av fritidsaktivitetene barn deltar på. På denne måten kan barna gå rett fra skolen og over til enten idretts- eller kulturaktiviteter.

Alvdal kommune er selv byggherre for dette prosjektet som tok om lag tre år å fullføre, fra oppstart av prosjektering til innflytting.

Anlegget

Sjulhustunet sto ferdig i oktober i 2018, og er et flerbruksanlegg som samler en rekke viktige funksjoner for innbyggerne – barneskole, idrettsanlegg med internasjonale håndballmål, treningssenter, kultursal med scene og lokaler for kulturskolen. Anlegget huser altså en rekke viktige hverdagsfunksjoner.

Bedre hverdag for innbyggerne

Med anlegget har kommunen satset på en enklere hverdag for barn/unge/familier, ved praktisk samordning av opplæring og øvingstider for de unge og et tilgjengelig treningstilbud også for voksne.

Med kulturskoletilbud innenfor skoletid og god dialog mellom kulturskole og idrett med hensyn til øvingstider, har anlegget bidratt til positivitet, vekst i medlemsmasse/brukermasse og en mer håndterbar hverdag for familiene.

Skolen har fri tilgang til sal og scene i skolehverdagen, og har dermed vesentlig bedre lokaler tilgjengelig enn ved de tidligere to utidsmessige skolene som var i bruk tidligere.

Alvdalshallen

Idrettshallen på Sjulhustunet er utstyrt med digital måltavle, speakeranlegg og musikkanlegg. Hallen rommer én håndballbane, men kan også deles i tre og brukes som tre volleyballbaner eller basketballbaner. I tillegg er hallen utstyrt med hev- og senkbar turngrop. Til Alvdalshallen hører det fire garderober og to instruktørgarderober, samt tribune.

Utendørsanlegg

Til Sjulhustunet hører det også til et utendørsanlegg. Her finner man blant annet en kunstgressbane, en grusbane og en rekke lekeapparater. Området er utformet med forskjellige høydenivåer, så barn kan utfordre seg selv i leken. Utendørsanlegget strekker seg helt opp i skogen via forskjellige stier, som alle ender ved en lavvo.   

Prosessen

I forkant av prosjektet ble det lagt vekt på stor brukermedvirkning frem til forprosjektet ble vedtatt i desember 2015. I planleggingsfasen av Sjulhustunet ble medlemmer fra idretts- og kulturlivet invitert inn for å legge frem sine behov. Dette har blant annet resultert i at idrettslaget har en kiosk de kan bruke under arrangementer. Det ble også lagt stor vekt på det lokale idrettslagets turngruppe, som har rundt 200 aktive medlemmer. Etter ønske fra turngruppa ble det satt inn en hev- og senkbar turngrop.

Vestibyleområdet som sosial sone

I ettertid ser man at vestibyleområdet burde ha vært mer gjennomtenkt. I utgangspunktet ble dette området kun tenkt på som en gjennomgang for å komme seg til sin aktivitetsdel. Man ser nå at dette også er et område hvor mange oppholder seg over tid; skoleelever som venter på å komme inn på trening eller kulturskole gjør lekser her, foreldre som er med barn på trening eller kamp sitter og prater her og de som skal på foredrag møtes gjerne i vestibylen for en kaffe.

På grunn av brannsikkerhet er det veldig begrenset hva man kan sette ut av bord og benker. Kommunen ser nå at det er viktig med et godt samlingssted der det er rom for alle brukere.

Økonomi og finansiering

Sjulhustunet ble finansiert med midler fra Alvdal kommune. I tillegg fikk anlegget støtte gjennom spillemidler og momskompensasjon. Anlegget har inntekter på utleie til for eksempel det lokale idrettslaget. Anlegget koster om lag 2 millioner eks. mva. å drifte per år.  

Drift

Hele Sjulhustunet, inkludert barneskolen, har en vaktmester på huset. Ved behov for mer mannskap kan personell fra kommunalteknikk hentes inn.

Digitalt låsesystem

Det er mye teknikk på anlegget. Alle dørene stilles inn elektronisk og alle brukere har personlig tilpassede nøkkelkort. Dette har krevd økt kompetanse innen bruken av det digitale låsesystemet. Oppfølging av nøkkelkort og programmering av dører er dessuten tidkrevende. Ettersom det er mye sambruk på anlegget, er det brukt mye tid på å få anlegget til å fungere godt for forskjellige brukere. Det er lagt mye arbeid i utarbeidelse av gode planer og rutiner.

Uteskoforbud

I hele anlegget er det forbud mot å bruke utesko. Brukere tar av seg sko ved hovedinngangen eller setter på seg skotrekk. Alle skoleelever skifter til innesko i skolens garderober. Dette er med på å lette på renholdsbehovet og skape et bedre inneklima.  

Nøkkelpunkter

  • Sjulhustunet skiller seg ut ved å være et samlingssted for både idrett og kultur.
  • Her kan barn gå rett fra skolen og over på fritidsaktiviteter.
  • Foreldre kan følge barna sine på trening mens de selv tar seg en tur på treningssenteret.
  • Kulturstua med scene har blitt kommunens nye samlingssted for kulturlivet, og passer like godt til konserter som til foredrag.
  • Uteområdet er stort og utfordrer barnas motorikk. Det blir også flittig brukt både i helger og på kveldstid.