Logo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsynsaksjon på aktivitetsparker

Rettet mot sikkerhet ved aktivitetsparker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2022/2023 en tilsynsaksjon rettet mot sikkerhet ved aktivitetsparker. Målet var å styrke sikkerheten ved aktivitetsparker i hele landet, og øke forbrukernes kunnskap om sikkerhet i slike parker. Tilsynsaksjonen avslørte flere alvorlige feil og mangler hos samtlige aktivitetsparker. På bakgrunn av disse funnene har DSB utviklet et faktaark, som sendes ut til alle norske aktivitetsparker for å øke deres kompetanse og sikkerhetsstandard.

Bakgrunn

De siste årene har det vært en økning i antall meldinger om ulykker og uønskede forhold ved aktivitetsanlegg i Norge. Ettersom barn er en særlig sårbar gruppe som ikke kan vurdere risiko på samme måte som voksne, har sikkerhet ved aktivitetsparker blitt et særskilt satsningsområde for DSB. 

I tilsynsaksjonen valgte DSB ut 9 aktivitetsparker, basert på informasjon fra politiet, bekymringsmeldinger om farlige forhold og medieomtale av ulykker. Aktivitetsparkene mottok et varsel i forkant om at DSB ville komme på tilsyn. Parkene ble bedt om å sende deler av sitt internkontrollsystem til DSB. De ble også bedt om å sende teknisk dokumentasjon på utstyr og lekeapparater som er i bruk i deres aktivitetspark. Selve tilsynet ble gjennomført på en dag, med intervjuer av eiere og ansatte med utgangspunkt i deres internkontroll. Tilsynsaksjonen på aktivitetsparker hadde hovedfokus på kommersielle, innendørs leke- og trampolineland som tilbyr lekeplassutstyr og trampolineaktiviteter. DSB undersøkte også klatreaktiviteter i noen av parkene.

Mer om tilsyn

DSB er tilsynsmyndighet for forbrukertjenesten aktivitetsparker. DSB gjennomførte tilsynsaksjonen for å kontrollere at virksomheter følger regelverket, og for å øke sikkerheten i slike parker. Tilsynet har som hovedhensikt å tydeliggjøre det ansvaret som den enkelte eier av slike parker har.

For DSB er tilsyn et av de viktigste forebyggende virkemidlene for å sikre at regelverket blir fulgt, og på den måten styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. Under et tilsynsbesøk vil ansvarlig myndighet besøke virksomheten, intervjue leder og ansatte, og gå gjennom relevant dokumentasjon og rutiner. DSB kan også, som en del av tilsynet, gjennomføre markedskontroll av enkelt produkter. Dette gjøres for å kontrollere at de er sikre i bruk. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger DSB opp med hensiktsmessige reaksjonsmidler for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.

Gjeldende regelverk for aktivitetsparker

Det å tilby barn lek i aktivitetsparker er å regne som en forbrukertjeneste. De som er ansvarlige for aktivitetsparker plikter å følge krav og regler slik at sikkerheten til alle involverte er ivaretatt. Virksomhetene skal kjenne til, og følge Lekeplassutstyrforskriften, produktkontrolloven og internkontrollforskriften. Dersom noen av aktivitetene krever bruk av verneutstyr som hjelm eller klatresele skal de også kjennes til, og følge forskriften for personlig verneutstyr.

Produktkontrolloven

Alle produkter og tjenester som tilbys forbrukere være sikre. En sikker forbrukertjeneste er en tjeneste som ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Det er eierens plikt å vise aktsomhet for å sikre at forbrukertjenesten er trygg. Den som bruker tjenesten skal også vise aktsomhet, for eksempel ved å følge reglene.

Lekeplassutstyrforskriften

Aktivitetsparkene tilbyr gjerne aktiviteter ved å bruke parkens produkter. Disse produktene er også omfattet av regelverk. Produktet kan for eksempel være lekeplassutstyr, og disse skal følge kravene i lekeplassutstyrforskriften. En måte å oppfylle kravene i en forskrift, er å oppfylle krav etter anerkjente standarder. Standarder spesifiserer og detaljerer sikkerhetskrav, og gjør det enklere å oppfylle kravene i forskriften. Anerkjente standarder for lekeplassutstyr er NS-EN 1176 og NS-EN 1177.

Internkontrollforskriften

Alle virksomheter som tilbyr produkter eller forbrukertjenester i Norge skal ha et system for internkontroll. Et internkontrollsystem er systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å ivareta sikkerheten ved de aktivitetene som tilbys. Kravene til hva et slikt system skal inneholde står i internkontrollforskriften.

Tilsynsaksjonens funn

Tilsynsaksjonen avdekket flere alvorlige avvik som DSB mener kunne ført til farlige situasjoner for besøkende. Avvikene bestod av manglende kunnskap om meldeplikt ved alvorlige hendelser, manglende rutiner knyttet til fordeling av ansvar og oppgaver, manglende dokumentasjon av risikovurderinger, mangelfulle rutiner på risikoreduserende tiltak, herunder ettersyn og vedlikehold, og manglende system for en jevnlig gjennomgang av internkontrollsystemet.

Noen av avvikene var svært alvorlige, mens andre avvik var enklere å rette opp i. Under tilsynet av den ene virksomhet ble det avdekket så alvorlige og betydelige avvik at det ble nødvendig å fatte et vedtak om forbud mot bruk av produktene, for å beskytte besøkende mot mulige alvorlige skader.

5 hovedfunn

1) 3 av 9 kjente ikke til meldeplikten

En tredjedel av aktivitetsparkene kjente ikke til meldeplikten til DSB, og hadde ikke meldt ifra til DSB ved alvorlige hendelser.

2) 2 av 9 hadde avvik knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling

Aktivitetsparkene skal ha klare oppgave- og ansvarsfordelinger. DSBs tilsynsaksjon viste flere feil og mangler på dette området. Det vil si at rammene for oppgave- og ansvarsfordeling i 2 av 9 aktivitetsparker ikke oppfylte kravene i regelverket, og at det manglet dokumentasjon som oppgir hvem som har ansvar for hva i virksomheten.

3) 8 av 9 manglet helhetlige risikovurderinger av aktivitetene

Eierne har en plikt til å kartlegge og vurdere risiko for å sørge for at sikkerheten til brukerne av parken er ivaretatt. Hele 8 av 9 aktivitetsparker hadde feil og mangler på utføring av risikovurderinger for å unngå skader eller ulykker.

4) 5 av 9 manglet rutiner for ettersyn og vedlikehold

Aktivitetsparkene skal ha systemer og rutiner for vedlikehold, som skal bidra til å forhindre ulykker. På dette området avdekket tilsynet feil og mangler hos over halvparten av parkene.

5) 2 av 9 manglet et system for jevnlig gjennomgang av internkontrollsystemet

Tilsynet avdekket flere feil og mangler ved kravet om en jevnlig overvåking og gjennomgang av internkontrollen på en systematisk og skriftlig måte. Flere av aktivitetsparkene hadde avvik på dette punktet, noe som er bekymringsfullt.

Økt sikkerhet og kompetanse 

Som et resultat av tilsynsaksjonen har samtlige aktivitetsparker rettet opp i de feil og mangler som ble avdekket, og sannsynligvis hevet sin kompetanse innen det regelverket de er lovpålagte å følge. DSB har på bakgrunn av tilsynsaksjonen også utviklet et faktaark som er sendt ut til aktivitetsparker og kommuner over hele landet, slik at flere får et kompetanseløft og en økt sikkerhetsstandard. 

Oppfordringer fra DSB

  • Det er viktig at aktivitetsparker tar internkontrollen på alvor.
  • Aktivitetsparker bør ha klare regler og rutiner.
  • Aktivitetsparker bør være bevisste på faktorer som kan påvirke sikkerheten.
  • Et viktig risikoreduserende tiltak er å gi besøkende god informasjon og opplæring.
  • Aktivitetsparker må ta utgangspunkt i produktinformasjon når de lager et system for internkontroll.
  • Aktivitetsparker må ha gode, skriftlige rutiner på risikoreduserende tiltak.
  • Eieren kan ikke fraskrive seg ansvaret for at utstyr og tjenester skal være sikre.
  • Aktivitetsparker skal aktivt opplyse om regler, og oppfordre voksne å være sammen med barna.

Les mer

Vil du vite mer om tilsynsaksjonen? Les mer på DSB sin nettside eller last ned faktaarket fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.