Oversikt over aktivitetspark med disser, trampoliner, sandkasse og amfi.
Amfi med fem rader
Karusell
Disser/huskestativ på lekeplass
Karusell og blåsepark
Bølgebenk
Taubane
Taubane
Trampoline
Belyst amfi om kvelden

Aktivitetsparken ved Enga skole

Et anlegg etter barnas ønsker!

Hver eneste uke oppholder barn og unge seg i timevis på skolens uteområde. En helsefremmende skole stimulerer til lek, læring, aktivitet og samhold. Kommunen har derfor samlet alle gode krefter for å etablere en aktivitetspark ved Enga skole. Å satse på et spennende og nyskapende uteområde, er viktig for barn og unges trivsel og oppvektsvilkår. Ofte er det nye skoler som får fine anlegg, men vel så viktig er det å jobbe for utvikling i gamle skoleanlegg. Anlegget mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

Meløy kommune deltok i "Nærmiljøprosjektet" til Helsedirektoratet i perioden 2015 til 2018. Målet med prosjektet var at barn og unge ser nytteverdi av å engasjere seg i sitt lokalsamfunn.  

Gammel skole i ny drakt

Enga skole, som er 70 år, har et stort uteareal og ligger i et naturskjønt område sentralt i bygda nært butikker og møteplasser. Men området hadde et tydelig behov for renovering og utvikling. Oppholdsarealet stimulerte i svært liten grad til lek, læring og fysisk utfoldelse. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og ansatte ved skolen hadde over mange år forsøkt å få til en utvikling av uteområdet, og elevene hadde deltatt på prosesser uten at det førte til resultater. Enga skole ønsket derfor å delta i "Nærmiljøprosjektet". 

Medvirkning av elever og lokalsamfunn

I prosjektperioden gjennomførte kommunen flere medvirkningsprosesser med elevene og lokalsamfunnet. Resultater av prosessene, ble til et skisseprosjekt for en aktivitetspark i samarbeid med landskapsarkitekt Dina Fonn Sætre fra Norconsult (midler fra "Nærmiljøprosjektet"). Prosjektet fikk navnet Aktivitetspark Enga skole. Målet var å etablere en folkehelsepark som fremmer helse og trivsel for innbyggerne og tilreisende. Plassen skulle være attraktiv og invitere til lek og aktivitet. Den skulle være en møteplass i skole og fritid, og tilgjengelig for alle. 

Med bakgrunn i prosjektskissen søkte kommunen til Kulturdepartementet om spillemidler fra ordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer". Engavågen grendelag fikk bygdeutviklingsmidler fra kommunen og søkte om midler fra "Samfunnsløftet" til Sparebank 1 Nord-Norge (avslag). Meløy kommune har også bidratt med midler fra idretts- og kulturfondet.

Anlegget

Enga skole ligger i nærheten av Engavågen sentrum og like ved en nyetablert kunstgressbane. Aktivitetsparken ble umiddelbart en naturlig møteplass med flotte aktivitetstilbud for befolkningen som bor i Engavågen og omegn. I tillegg stimulerer området til aktivitet og trivsel i friminuttene.

Aktivitetsparken - en nyskapende arena

Aktivitetsparken er ikke en tradisjonell lekeplass, men en nyskapende arena som bidrar til økt fysisk aktivitet og fremmer psykisk helse. Parken er åpen for alle og gjør skoleområdet mer attraktiv både i skole og fritid for folk i alle aldre. Aktivitetsparken inneholder følgende elementer: 

 • Berlinerhusker 
 • Karusell for de største 
 • Karusell for de minste 
 • Fugleredehusker 
 • Blåsepark 
 • Amfi med scene 
 • Sandkasse 
 • Bølgebenk 
 • Trampoliner 
 • Hengekøye 
 • Talerør 
 • Taubane 
 • Utehøyttaleranlegg 
 • Bålplass med benker 
 • Sykkelløype (ferdigstilles vår 2021) 

Amfiet har flerbruksløsning. Det er et oppholdsareal med tak i tråd med elevenes ønsker. I tillegg kan trinnene i amfiet fungere som benker. Scenen er plassert nederst, men det kan like gjerne være forestilling på øverste plan, med oppholdsareal nederst. Blåseparken innbyr til balanselek, men er også godt egnet til møteplass og oppholdsareal. Bølgebenken er for å sitte og ligge på. Men kommunen ser at den også brukes til hinderløype og annen aktivitet (for eksempel dansing). 

Prosessen

Aktivitetsparken er et samskapingsprosjekt mellom kommunen, lokalt næringsliv, Engavågen grendelag og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Lokal medvirkning

Kommunen har lært mye og er blitt særlig bevisst betydningen av reell medvirkning inn i kommunens utviklingsarbeid. De har brukt metoder som videointervju, gjestebud, fargekartlegging av uteområdet, stand og postkasse på nærbutikken og resultater fra innbyggerundersøkelse. Videointervju og gjestebud var de metodene som de syntes fungerte best på barn og unge.

Kommunen har også sett at medvirkningsprosessene er ressurskrevende, men at de fører til engasjement og bedre mulighet for samskaping i lokalsamfunnet. For å lykkes med nærmiljøutvikling, er det avgjørende å få til samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. I tillegg ser de flere effekter av arbeidet. I andre utviklingsprosjekt blir det nå etterspurt mer og bedre medvirkning fra barn og unge, samt andre grupper befolkningen. Prosjektet har ført mange lokale krefter sammen, de har "løftet i flokk" og gjennomført en veldig stor dugnadsinnsats.

Økonomi og finansiering

Planene for hele uteområdet er stipulert til å koste 9-10 millioner kroner. Kommunen valgte å dele prosjektet inn i flere faser og prioriterte å starte med området på baksiden skolen som ble beregnet til å koste omkring 4 millioner kroner.

Lokale støttespillere

Kommunen har fått 2 millioner kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Kommunen har bidratt med 375 000 kroner i tillegg til mye ressurser til administrering, prosjektledelse og arbeid med etablering av parken. Lokalsamfunnet har bidratt med en betydelig dugnadsinnsats, innsamlingsaksjoner og søknader om midler. Lokalt næringsliv har også lagt ned mye dugnad og gitt pengegaver til prosjektet.

Kommunen vil rette en stor takk til næringslivet: 

 • Einar Erlend AS 
 • Nova Sea AS 
 • John Kildal & Sønner AS 
 • Meløy Notbøteri AS 
 • Pallefabrikken Halsa AS 
 • Kompan Norge AS 
 • Meløy Elektro AS  

Finansiering

Totalkostnad for hele anlegget er 4 453 123 kroner. Anlegget er åpent og gratis å bruke for alle. Det har ingen inntektskilder.  

 • 2 000 000 kroner fra Kulturdepartementet (tilskuddsordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer") 
 • 875 000 kroner i kommunale midler og arbeidstimer 
 • 237 923 kroner i sponsing fra lokalt næringsliv og innsamlingsaksjoner 
 • 800 000 kroner i dugnadsinnsats fra lokalbefolkning og næringsliv 
 • 540 200 kroner i refusjon merverdiavgift

Drift

Anlegget driftes og vedlikeholdes av skolens vaktmester. Lærere har en påseplikt, der de varsler vaktmester dersom det er ting ved anlegget som ikke er i orden.

Det som er noe utfordrende er å holde det rent rundt sandkassen. Det er uheldig at sand dras inn over fallunderlag av gummiasfalt. Det vil bli gjort et forsøk med å lage en vegg av plexiglass mot gummiasfalt, for å redusere noe av sandmengden på gummiunderlaget.

Renhold foregår i hovedsak med kosting og spyling. Vedlikehold er for det meste å gå over sammenføyninger og koblinger for å kontrollere at de er uten ytre skade eller at noe er løsnet. Vedlikeholdskostnader dekkes over kommunens driftsbudsjett. 

Nøkkelpunkter

En aktivitetspark i sentrum av bygda og som samtidig er en del av skolen, fremmer egenorganisert aktivitet i skole- og fritid. Å lage en sammenstilling av blåser, til blåseanlegg, har vist seg å være et svært attraktivt tilbud for barn i alle aldre. Dette er blitt en fin møte- og aktivitetsplass for alle. Fin belysning gjør området attraktivt gjennom hele året. 

Tegninger, skisser og filmer av anlegget

Elevene ved Enga skole, som var involvert i arbeidsgruppa, har vært med å lage denne videosnutten. Videointervju med elevene ble brukt for å involvere brukerne i prosjektet.

Tegninger og skisser

Se vedlegg under "Last ned" for tegninger og skisser av anlegget. Det er også mulig å se før-bilder av arealet på Meløy kommune sine nettsider.