Inkluderende uterom - som stimulerer til aktivitet

Gode uterom bidrar til å skape gode bomiljø. I dette idéheftet, utgitt av Universell Utforming AS, får du eksempler på uterom og enkeltelementer som kan stimulere til aktivitet for alle aldersgrupper. For å innhente gode eksempler, har de blant annet henvendt seg til kommuner, landskapsarkitekter, arkitekter, entreprenører og brukerorganisasjoner.

Innhold

Idéheftet er delt opp i seks hoveddeler: 

  1. Innledning. Her drøftes bakgrunnen og formålet med heftet, samt målgrupper, forbehold og lovverk. 
  2. Hva kjennetegner et godt uterom? Systematisk punktliste med kjennetegn og trekk for gode uterom.
  3. Eksempler. Eksempler på gode møteplasser for fysisk aktivitet, med særlig fokus på likeverdig deltakelse, tilgjengelighet, universell utforming, trygghet og miljø. 
  4. Oppgradering av uterom. Fokus på brukerinvolvering, vurderinger, avveininger, samarbeid og enkle tiltak. 
  5. Hvordan komme i gang? Kommunal planlegging inkludert råd og finansiering.
  6. Drift og vedlikehold. Kort om viktigheten av å planlegge for drift og vedlikehold tidlig, samt oppfølging. 

I slutten av heftet følger innspill fra workshop, sjekkliste for uterom ved leilighetsbygg og relevante utdrag fra byggteknisk forskrift, TEK17.

Hele idéheftet laster du ned fra nettsidene til Universell utforming