Basketballbane og ballbinge i boligområde
Klatrestein med "edderkoppnett"
Benker med tak og basketballbane i boligområde
Ballbinge i boligområde
Ballbinge i boligområde
Ballbinge, sandvolleyballbane og klatrestein med etterkoppnett i boligområde

Møteplassen "Glade føtter"

Et nærmiljøanlegg for flere idretter

I forbindelse med et områdeløft for bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim, etablerte kommunen "Møteplassen" - et samarbeidsprosjekt for egenorganisert aktivitet for ungdom, initiert av Norges håndballforbund (NHF), Norges Bandyforbund (NBF), Norges basketballforbund (NBBF) og Gjensidigestiftelsen. Anlegget er anbefalt av Norges Håndballforbund.

Bakgrunn

13. oktober 2014 mottok Trondheim kommune en henvendelse fra Norges Håndballforbund (NHF) vedrørende etablering av nærmiljøanlegget ”Møteplassen”. NHF, sammen med Norges Bandyforbund (NBF) og Norges Basketballforbund (NBBF) hadde inngått avtale med Gjensidigestiftelsen om gavetildeling vedrørende utplassering av ”Møteplassen” til utvalgte kommuner. Kommunens bidrag i dette anlegget skulle være et fint avrettet og ferdig drenert areal på 1500 kvadratmeter. I tillegg måtte kommunen stå for utarbeidelse av spillemiddelsøknad og forskuttering av spillemidlene.

Nytt anlegg på etablert grusbane

Trondheim kommune sa seg interessert i å etablere dette anlegget og det ble satt i gang et arbeid med å se etter areal. I forbindelse med områdeprogrammet "Områdeløft Saupstad-Kolstad" ble det funnet egnet areal, en etablert grusbane, ved Kolstadflaten borettslag, og en intensjonsavtale med borettslaget ble inngått. Les mer om områdeprogrammet på nettsidene til Trondheim kommune: Områdeløft Saupstad-Kolstad

Anlegget

Prosjektet Møteplassen er et samarbeidsprosjekt for egenorganisert aktivitet for ungdom, initiert av Norges håndballforbund (NHF), Norges Bandyforbund (NBF), Norges basketballforbund (NBBF) og Gjensidigestiftelsen. Visjonen bak utviklingsarbeidet med Møteplassen er å skape en møteplass for ungdom fra 12 til 19 år. Møteplassen består av følgende anlegg:

  • Ballbinge med sportsdekke
  • Sandvolleyballbane
  • Basketbane med sportsdekke
  • Paviljong
  • Klatrestein eller trimapparater  (Møteplassen på Kolstadflata har klatrestein)
  • Lysanlegg

 

Åpen plass med sandvolleyballbane, ballbinge og klatrestein med nett
Anlegget "Glade føtter" på Kolstadflata. Foto: Gode idrettsanlegg

Økonomi og finansiering

Anlegget har en kostnad på 6,7 mill. kr. Dette inkluderer betydelige kostnader med masseutskifting. Anlegget er en gave fra Gjensidigestiftelsen, men grunnarbeidet er i tillegg finansiert med spillemidler og kommunale midler. Bergen kommune oppgir at kostnaden for grunnarbeidet for dem var ca. 1,3 mill. kroner. For mer informasjon om prosjektet "Møteplassen" i Bergen kommune, se presentasjonen fra anleggskonferansen 2019 på nettsidene til Norges idrettsforbund.

Prosessen

Kommunens bidrag i dette anlegget skulle altså være et fint avrettet og ferdig drenert areal på 1500 kvadratmeter, kriterier som tilsynelatende var oppfylt ved den utvalgte grusbanen. Ettersom to av banene i nærmiljøanlegget skulle ha sportsdekke, krevde dette fundamentering i betong. Det ble i den forbindelse nødvendig å utføre geotekniske undersøkelser av arealet.

Krevende grunnforhold

Resultatet av undersøkelsene var nedslånde da det viste seg at det var torvlag ned til ca. 2 meters dybde, noe som ikke er et brukbart underlag for betong- og asfaltdekker. Konklusjonen på undersøkelsen var at det måtte masseutskiftes, noe som medførte en relativt stor kostnad for kommunen. Kommunen, som er svært opptatt av at barn og unge har et aktivitetstilbud i nærområdet der de bor, samt at det er knapphet på arealer for å etablere anlegg, var villig til å ta denne kostnaden slik at man kunne ta i mot og etablere gaven fra Gjensidigestiftelsen og de allerede nevnte særforbund. Dette for å gi barn og unge på Saupstad-Kolstad et variert og godt aktivitetstilbud.

Masseutskiftingen og selve aktivitetsanlegget med omkringliggende areal ble prosjektert i nært samarbeid med borettslaget. Ettersom det også var ønskelig at dette anlegget skulle være et treffpunkt for borettslaget og nærmiljøet for øvrig, var det viktig at anlegget fikk en parkmessig opparbeidelse med beplantning, gangstier og benker. De benkene og søppelbøttene som stod på området fra før, ble derfor pusset opp og reetablert.

Borettslag står bak den daglige driften

Kommunen har inngått avtale med borettslaget om leie av grunn i tillegg til at en driftsavtale er inngått, som sier at borettslaget skal ha ansvar for oppsyn og den daglig driften av anlegget.

Kommunen har opplevd samarbeidet med borettslaget som svært godt. Det har vært stort engasjement fra borettslaget med å få etablert et godt tilbud for barn og unge i borettslaget og for nærmiljøet forøvrig. De har vært opptatt av at dette anlegget skulle bli en fin og inkluderende møteplass for alle i området. Det har vært avholdt navnekonkurranse med skolene i nærområdet, og anlegget har nå fått navnet "Glade føtter".

I forbindelse med "Områdeløft Saupstad-Kolstad" er det også viktig med denne type anlegg slik at bydelen kan oppleves som mer attraktiv og mangfoldig. Det satses på at Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen.

Åpen plass med sandvolleyballbane, basketballbane, ballbinge og sittebenker med tak
Det sosiale elementet er plassert i sentrum av aktivitetsflatene, og gir muligheten for ly og hygge for de besøkende. Foto: Gode idrettsanlegg