Buldrestein med fallunderlag, i bakgrunnen ser man trimparken
Luftfoto av bildrestein, trimpark og toalettbygg
Luftfoto av Marinen med elv i forkant og beplantning samt Nidarosdomen i bakgrunnen

Marinen - buldrestein og trimpark

Et rom for ro, rekreasjon og fysisk aktivitet

Marinen, et av Trondheims mest populære friområder, utgjør en av byens få grønne lunger. Den hyppige bruken av området og utfordringer knyttet til overvannshåndtering gjorde at parken var moden for en oppgradering. I oktober 2022 stod den rehabiliterte og forbedrede Marinen klar, etter en svært miljøvennlig byggeprosess.

Anlegget er anbefalt av Tverga – Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Bakgrunn

Med sin sentrale beliggenhet mellom Nidarosdomen og Nidelva, samt Olavskilden som har vært et pilegrimsmål siden middelalderen, er Marinen et verdifullt område som tiltrekker seg både lokale og tilreisende. Området har alltid vært et allsidig sted for både ro, rekreasjon og fysisk aktivitet, og dette var også målet for oppgraderingen.

Behovet for oppgradering skyldtes blant annet et overvannsanlegg som ikke lenger håndterte belastningen, samt ønsket om å forbedre områdets tilgjengelighet og aktivitetstilbud. Et trimparktilbud var allerede vedtatt, og det ble derfor naturlig å inkludere dette i oppgraderingsplanene. For å gi trimparken et mer variert og utfordrende tilbud ble det i tillegg etablert en spennende stedstilpasset bulstrestein. Buldresteinen skal skape en unik opplevelse både klatremessig, sosialt og estetisk gjennom et originalt kunstnerisk utrykk. 

Nullutslippsprosjekt

Trondheim kommune har ambisjoner om å være en internasjonal foregangskommune for gode klima- og miljøløsninger. Da planleggingen av rehabiliteringen av Marinen startet, stod anleggsmaskiner for 20 % av kommunens klimagassutslipp. Det ble i den sammenheng satt et hårete mål om at rehabiliteringen av Marinen skulle være helt utslippsfri – noe som resulterte i at entreprenøren utførte rehabiliteringen av Marinen 97 % utslippsfritt! Dette var mulig gjennom bruk av elektriske anleggsmaskiner. I tillegg ble det brukt hest for å slodde gangveien!

Anlegget

Ferdig rehabilitert inneholder den nye Marinen en ny trimpark, buldrestein, en stor gressplen, nytt overvannsanlegg, ny trapp, oppgradering av Olavskilden, ny belysning, ny og utvidet lekeplass og nytt toalettbygg. I tillegg er det satt opp flere benker og sitteplasser i området dersom man ønsker seg en pust i bakken. Tilgjengeligheten er betydelig forbedret slik at alle kan nå de nye elementene med både rullestol og barnevogn.

Luftfoto av Marinen med elv i forkant og beplantning samt Nidarosdomen i bakgrunnen
Marinen ligger sentralt i Trondheim, mellom Nidarosdomen og Nidelva. Foto: Glen Musk

Buldrestein 

Buldresteinen er laget av kunstner og fjellklatrer Jens Munk Clemmetsen. Den er laget i betong og skal etterligne natursteinene som er brukt i steinmuren på Marinen. Buldresteinen er 4,5 meter høy, og selv om den er hul, veier den 12,7 tonn. Rundt steinen er det lagt et fallunderlag. Steinen kan lett nås med både barnevogn og rullestol. Like ved steinen er det også satt opp et skilt med informasjon om hvor mange som kan klatre samtidig.  

Steinen har som mål å skape forundring, nysgjerrighet, mestring og utfordringer for alle som vil klatre. Å klatre på buldresteinen krever ingen spesialutstyr, noe som gjør den tilgjengelig for alle. Steinens utforming gjør at man kan bruke kreativitet for å finne egne ruter ut fra eget ferdighetsnivå.

Buldrestein med fallunderlag, i bakgrunnen ser man trimparken
Buldresteinen kan tolkes som en båt som står på høykant, som knytter seg til elvens nærhet, samtidig som toppen refererer til Nidarosdomens spir. Foto: Glen Musk

Trimpark 

Trimparken er av typen tuftepark og består av enkle apparater til bruk for egenvektstrening. Det er mulig å utføre både enkle og mer avanserte øvelser, alt etter brukerens ønske. I enden av parken står en veiledning for hvordan man kan bruke de ulike apparatene. Apparatene er satt opp på et fallunderlag og kan lett nås med både barnevogn og rullestol. Rundt fallunderlaget er det satt opp benker som kan benyttes dersom man behøver en pause fra treningen. 

Trimparken med en mann som trener
Trimparken har stativ og apparat med ulik utforming og høyde; dette gir mulighet for allsidig og variert trening. Foto: Glen Musk

Toalett

Et offentlig toalett har lenge vært etterspurt på Marinen. Det nye toalettbygget har to toalett hvor ett både er tilrettelagt for rullestol, og har stellebord dersom det skulle være nødvendig med bleieskift. Bygget er plassert mellom trimparken og buldresteinen. Toalettbygget er utformet slik at det skal harmonisere med trehusbebyggelsen langs Nidelva. 

Prosessen 

Selve anleggsarbeidet med oppgraderingen av Marinen startet i januar 2022 og prosjektet stod ferdig i oktober samme år. Før selve arbeidet startet ble det gjennomført omfattende planlegging for å sikre en effektiv og bærekraftig gjennomføring av prosjektet.  

Markedsundersøkelse for nullutslipp

For å maksimere mulighetene for utslippsreduksjon under rehabiliteringen ble det først gjennomført en markedsundersøkelse i samarbeid med leverandører og entreprenører. Denne prosessen var tidkrevende, men ga nyttig kunnskap for både kommunen og entreprenører. 

Undersøkelsen ga verdifull innsikt i mulighetene for utslippsfrie anleggsmaskiner, samt de nødvendige ressursene og kostnadene forbundet med dette. Blant annet ble det konkludert med at det å bruke utslippsfrie anleggsmaskiner ikke bare reduserer klimautslippene, men også bidrar til å minimere støy- og lokal eksosforurensning – noe som er spesielt gunstig i sentrumsnære områder, slik som Marinen. En sentral utfordring knyttet til å bruke utslippsfrie anleggsmaskiner var økte kostnader, da utslippsfrie maskiner er betraktelig dyrere i innkjøp. I tillegg kan samt tilstrekkelig strømkapasitet for hyppig lading av maskinene være utfordrende. 

Buldrestein

I brukerinvolveringsprosessene som kommunen tidligere hadde gjennomført i forbindelse med andre prosjekter, hadde det vært et gjentagende ønske om anlegg for klatring. Derfor ble det besluttet å etablere en unik buldrestein. Det lokale klatremiljøet ble aktivt involvert i planleggingsprosessen og ga verdifulle innspill til utformingen av buldresteinen.

Oppdraget med å lage steinen ble lyst ut på anbud, og den danske kunstneren og fjellklatreren Jens Munk Clemmetsen vant anbudet. Steinen ble laget ferdig i Danmark, hvor den ble testklatret av både eldre og yngre med forskjellig ferdighetsnivå fra Aalborg Klatreklub. Clemmetsen har brukt om lag 1150 arbeidstimer på steinen fra planlegging til ferdig skulptur. Dette tilsvarer mer enn et halvt årsverk!

Trimpark

I flere år før rehabiliteringen av Marinen var det en stor etterspørsel etter trimparktibud i Trondheim kommune. Som en respons på dette ble det satt av midler i kommunens budsjett til etablering av slike anlegg. Trimparken på Marinen inngikk i et større prosjekt, kalt "Treningsapparater i parker og friområder". Dette ble politisk vedtatt allerede i 2013. Denne satsingen på trimparker var en politisk prioritering og ble gjennomført som en del av kommunens initiativ for å fremme folkehelse og fysisk aktivitet blant innbyggerne.

Økonomi og finansiering

Buldresteinen og trimparken kostet totalt 4,8 millioner kroner, hvor trimparken endte på 1,6 millioner kroner og buldresteinen på 3,2 millioner kroner. Prosjektet har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til å dekke merkostnader til utslippsfri anleggsplass. For øvrig er anlegget finansiert gjennom kommunale midler og spillemidler. Anlegget har ingen inntektskilder: Det er et gratis tilbud til byens innbyggere.

Drift

Årlig sikkerhetskontroll av apparatene og deres fallunderlag utføres av driftspersonell med kurs innen lekeplasskontroll. I tillegg utføres det en månedlig visuell kontroll, denne kan gjennomføres av personell med et enklere kurs.  

Renhold av apparater og underlag utføres på våren og ellers ved behov. Renhold av fallunderlagene er den mest tidkrevende driften, da det ligger grusdekke inn mot falldekket. Dette medfører at det ukentlig må kostes grus vekk fra falldekkene ved buldresteinen og trimparken. Det er også en del løvfellende busker og trær rundt anleggene, noe som medfører at det jevnlig må fjernes løv. 

Det utføres ikke drift i vinterhalvåret.

Nøkkelpunkter 

  • Et anlegg for alle: Marinen er en park som brukes til både rekreasjon og fysisk aktivitet. Her kan man trene ut i fra eget ferdighetsnivå. 
  • Nullutslippsprosjekt: Trondheim har ambisjoner om å være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger. Som et resultat av dette endte rehabiliteringen av Marinen endte opp med å bli 97 % utslippsfri!
  • Unik buldrestein: Kunstneren og fjellklatreren Jens Munk Clemmetsen har skapt en unik buldrestein som er spesialutviklet for Marinen. Den skal gi varierte klatremuligheter, samtidig som den er et kunstverk som glir rett inn i omgivelsene på Marinen. 

Referanser og les mer

Artikkelen er utarbeidet basert på informasjon fra Trondheim kommune. Tusen takk for bidraget!

Les mer om Marinen og de ulike tilbudene parken rommer via snarvei-menyen under. Ønsker du å se tekniske tegninger, kan du laste dem ned fra nedlastingsboksen til høyre.