Logo NTNU

Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team", 2019

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for mangfoldet av befolkningen med ulike interesser og behov. Rapporten presenterer prosjektgruppens forslag om hvordan arealområdet kan utnyttes. Den beskriver også hvilke konsepter og flerbrukselementer som skal til for å tilfredsstille disse behovene.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse av denne, med noe veiledning.

Les mer om faget Eksperter i Team her

Sammendrag

Bakgrunn

Utgangspunktet for dette prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for mangfoldet av befolkningen med ulike interesser og behov. Prosjektet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Snillfjord kommune. Rapporten presenterer prosjektgruppens forslag om hvordan arealområdet kan utnyttes. Den beskriver også hvilke konsepter og flerbrukselementer som skal til for å tilfredsstille disse behovene.

Forslag til løsning

Prosjektgruppens forslag er å utvikle en samlet aktivitetsarena på den nåværende idrettsplassen på Krokstadøra. Dette område ligger sentralt og i umiddelbar nærhet av oppvekstsenteret, noe som gjør aktivitetsarenaen til en naturlig del av dens fasiliteter. Forslaget innebærer ulike elementer som er attraktive for alle aldersgrupper og tilfredsstiller ulike behov.

Under utformingen av forslaget har gruppen tatt hensyn til betydningen av fysisk aktivitet gjennom lek, idrett og tilrettelegging for egenaktivitet. Samtidig blir sosiale faktorers betydning for økt attraktivitet og bruk diskutert.

Videre arbeid

Veien videre for prosjektet er at gruppens forslag forhåpentligvis inspirerer til å realisere noen av forslagene. Gruppen mener at forslagene vil ha en betydelig samfunnsnytte, hvor oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter blir forbedret. Samtidig som at det tilrettelegges for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Ved å inkludere noen elementer som fokuserer mer på sosialisering enn aktivitet mener gruppen videre at aktivitetsarenaen også kan brukes med formål om sosialt samvær.

Oversiktsskisse over ballbinge, aktivitetspark og fotballbane.
Skisse av prosjektgruppas forslag til "Nærmiljøanlegg Krokstadøra"