Kunstgressbanen til Teie IF
En maskin preparerer grunnen
Kunstgressruller klar til å rulles ut
Vedlikehold av banen med maskin som strør sand
Gummifundament legges
Kollasj med  spennende mønster på banen og lagdelingen av kunstgresset

Meny Teie idrettspark

Et kunstgress uten kunstig ifyll

Teie idrettsforening tar ansvar i arbeidet med å fjerne gummigranulat fra fotballbaner. I forbindelse med nybygg og rehabilitering av to 11’er fotballbaner, valgte Teie idrettsforening å bytte ut SBR-innfyll med knuste olivenkjerner og sand. I prosessen har foreningen hatt fokus på å rydde opp i «gamle synder» ved å blant annet fjerne 470 tonn jord infisert med gummigranulat, gjennomføre gjenbruk av gammel kunstgress-installasjon i tillegg til gjenbruk av stedlige masser. Anlegget er et av pilotprosjektene til Kunstgress2021 (KG2021).

Bakgrunn

Teie idrettsforening har i flere år hatt ett stort behov for rehabilitering og utbedring av Meny idrettspark. Teie IF er en relativt stor forening, hvor fotball i dag er hovedaktiviteten. Klubben har omkring 550 barne- og ungdomsspillere i tillegg til a-lag på herre- og damesiden.  

Mulighetsstudie

I periode 2016 til 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie som ønsket å avdekke hvilke faktiske krav, ønsker og behov både klubb og nærområdet hadde til idrettsparken. Gjennom dette arbeidet ble store deler av lokalområdet invitert inn i prosessen. Arbeidet ble ferdigstilt til årsmøtet tidlig 2019.  

Det største og mest kritiske behovet var å få nok banekapasitet til foreningens fotballgruppe. I følge beregninger, utført av banekomitéen til Norges Fotballforbund, hadde klubben en underkapasitet som tilsvarte 1,16 11’er fotballbane(r). Underkapasitet kombinert med sterkt behov for oppgradering av en gammel kunstgressbane og en naturgressbane med begrenset kapasitet, var starten på foregangsprosjektet i Meny Idrettspark.  

Årsmøte avgjorde iverksetting av prosjekt

Det var på klubbens årsmøte, samt på det ekstraordinære årsmøtet våren 2019, at det ble vedtatt å iverksette prosjektet med en kostnadsramme på inntil 21 MNOK.  Prosjektet ble etablert umiddelbart etter siste ekstraordinære årsmøte, med ønsket byggestart umiddelbart etter sesongslutt oktober 2019. Arbeidene startet november 2019, og ble ferdigstilt juni 2020.  

Anlegget

Teie Idrettsforening står bak prosjektet og er eier av installasjonen.  

Tilpasset en bred brukergruppe og et viktig bidrag til folkehelsen

Meny Teie Idrettspark ligger i Færder kommune (Vestfold og Telemark fylke), og er hovedanlegget for Teie Idrettsforening. Idrettsforeningen har ca. 650 medlemmer, med fotball som hovedaktivitet. Det er i tillegg en liten barnegruppe for allidrett, senior/oldboys fotball og en trimgruppe. Klubben har et ønske om å etablere flere trenings-/undergrupper. I tillegg til klubbens medlemmer, som driver organisert aktivitet fra kl. 16:00-22:00, er anlegget også mye i bruk på dagtid av skoler, barnehager og andre interessenter. Minoritetsgrupper oppsøker området og benytter anlegget til andre idretter utenfor Teie IF sine oppsatte kamp- og treningstider.  

Idrettsparken ligger i et nærområde til barneskole, ungdomsskole og en barnehage, i tillegg til umiddelbar nærhet til et stort friareal avsatt til trening og aktivitetsformål. Kommunens innbyggere benytter friarealet til trening, rekreasjon, tur og friluftsliv. Det er også i regi av Færder kommune etablert en tursti på deler av området.  

Foreningen har et utstrakt mål om mest mulig bruk og utnyttelse av fasilitetene, og at anleggene skal oppfordre til aktivitet. Det er viktig for den generelle folkehelsen at Teie IF, som en stor lokal klubb, kan stimulere til aktivitet og økt livsglede.  

Fotballbanene

Fotballbanene er utformet og tilrettelagt for å kunne spille alle formater fra 3x3 fotball, 5’er fotball, 7’er fotball, 9’er fotball og 11’er fotball. På hovedarenaen, Teie Xpert-banen, er det også anlagt nytt flomlys og 2 treningsfelt i tillegg til hovedbanen (11’er fotball).  

De nye fotballbanene, som består av totalt 19 100 kvm kunstgress, er installert med miljøvennlig innfyll bestående av knuste olivenkjerner, samt sand. Etter hva foreningen erfarer, er klubben også sannsynligvis de første som har gjennomført ett så stort prosjekt, hvor gjenbruksandelen fra gammel kunstgress installasjon er såpass høy. Klubben har gjenbrukt nær 80% av den gamle kunstgressinstallasjonen, i tillegg til gjenbruk av støtdempende PAD. Det Har også vært et sterkt fokus på minst mulig utkjøring av stedlige masser, der de stedlige massene er blitt brukt for oppbygging av blant annet en sykkelbane og nye grøntarealer rundt de nye fotballbanene.  

Mer enn kunstgressbaner

Området inneholder i dag 4 fotballbaner, en enkel pumptrackbane for sykkel, treningsapparater og flere nye turstier. Foreningen har flere planer for videreutvikling, der det blant annet foreligger ligger det ønske om nytt klubbhus, utvidelse med nye og flere treningsapparater, utvidelse av sykkelløype og ønske om discgolf-(frisbee) bane.  Pumptrackløypen er for øvrig utformet og tilrettelagt med stedlige masser etter utgraving fra fotballbanene, som et ledd i visjonen om gjenbruk og minst mulig utkjøring av massene. Anlegget er universelt tilrettelagt, slik at brukere med handikap skal ha enkel tilgang til fasilitetene, og skal kunne benytte seg av anlegget på lik linje med funksjonsfriske.

Klubbens samarbeidspartnere i prosjektet har vært Kjeldaas AS som hovedentreprenør, Scanturf AS som gressleverandør og Xpert Installasjon AS på lysinstallasjon.  

Prosessen

Mulighetsstudie og inkludering

Teie idrettsforening startet prosessen med oppgradering av Meny Idrettspark tilbake til 2016 med en mulighetsstudie. Gjennom mulighetsstudien ønsket klubben å avdekke de faktiske ønsker, krav og behov til bruk. Ikke bare fra klubbens egne medlemmer, men også fra omkringliggende skoler, barnehage, naboer, kommune og velforening(-er).  Prosessen avdekket mange ønsker, krav og behov som tilslutt ble grunnlaget for årsmøtebeslutningene våren 2019. Som nevnt innledningsvis, hadde klubben en underkapasitet på baneareal ifht. antall lag og aktivitet. Å øke kapasiteten ble derfor førsteprioritet. Deretter ble det utformet videre planer for utvikling av idrettsparken, med fokus på gjenbruk og bærekraft.  Gode erfaringer med å involvere foreningens medlemmer, og ikke minst en kommunal idrettsrådgiver, har hjulpet klubben på mange måter.  

Total enterprise

Foreningen valgte også en totalentreprise på arbeidet, noe som sikret både de økonomiske aspektene, samt framdriften. Teie IF har ingen fast ansatte i administrasjonen, så klubbens hovedstyre utnevnte av den grunn en egen prosjektleder. Prosjektleder hadde rapporteringskrav til styret, hvilket har fungert godt for å sikre at prosjektet har blitt gjennomført innen de rammene som ble satt. 

Stødig kommunikasjon 

Foreningens medlemmer har løpende vært orientert om anleggets framdrift, og har gjennom hele prosessen hatt mulighet til å komme med innspill og forslag. Anlegget er realisert på grunnlag av mye dugnadsinnsats, på tross av at siste halvdel av byggeperioden ble sterkt preget av Covid-19.  Det har vært viktig å involvere færrest mulig folk, men samtidig informere alle medlemmer om fremdrift og beslutninger.  

Økonomi og finansiering

  • Anlegget hadde en kostnadsramme på 21 MNOK før tildeling av spillemidler, mva. refusjon, gaver/tildelinger, bruk av oppspart egenkapital og opptak av lån.  
  • Anlegget ble ferdigstilt innenfor kostnadsrammen.  
  • Klubben har ikke budsjettert med andre inntekter på anlegget.  
  • Årlig vedlikeholdskostnad er ca 350.000,- Dette inkluderer i sommer- og vintervedlikehold av 4 fotballbaner med ett samlet areal på ca 30.000 kvm.

Drift

Helårsanlegg

Det utføres ordinær/vanlig drift av anlegget basert på leverandørens FDV-dokumentasjon. Vedlikehold utføres jevnlig, og består av børsting, harving og topprens. Anlegget er et helårsanlegg, og krever av den grunn vedlikehold og oppfølging hele året.

Vinterdrift

I tillegg til vanlig vedlikehold, utføres det på vinterstid også snømåking og salting ved behov. Foreningens målsetting er at hele anlegget skal være åpent året rundt, men dette krever betydelig innsats i form av tid og kostnad. Mest tidkrevende er snømåkingen, og alle baner måkes med traktor og skjær. Foreløpig har klubben ikke benyttet snøfreser på vinterdrift.  Etter vinterdrift/måking av baner, er det ønskelig å legge tilbake så mye som mulig av innfyllet (granulater) i banen. Dette gjelder både gummigranulat (SBR) og oliveninnfyll. I tillegg til egne baner med innfyll av miljøvennlig olivenstein, disponerer Teie IF også to kommunale baner (7’er og 11’er) hvor innfyll er SBR.  

Det er en utfordring med ulikt innfyll, da traktor og baneredskap ikke ønskes brukt på tvers av de ulike installasjonene.  

Teie IF har kontraktert vedlikeholdet av baner til en ekstern driftspartner.

Nøkkelpunkter

Miljøvennlige installasjoner og gjenbruk

Meny Teie idrettspark har gjennom prosjektet hatt et sterkt fokus på miljøvennlige installasjoner. Foreningen har blant annet valgt å satse på gjenbruk av stedlige masser og den gamle kunstgressinstallasjonen, samt fokus på å legge til rette for flere aktiviteter på samme areal. Det har blant annet blitt etablert en pumptrackbane, der jordmassene fra de gamle kunstgressbanene utgjør størstedelen av massen som trengtes for å bygge løypa. Å bygge slike tilleggsanlegg er et godt aktiviseringstiltak, ettersom banen blant annet benyttes av de yngste barna mens foreldrene følger opp andre søsken på fotballkamp/-trening, og gjør hele området med inkluderende for flere idretter og intressenter.

Med grunnlag i de erfaringer Teie IF har fått, legges det vekt på at det er viktig at klubber som planlegger nye anlegg, også tenker på å ha flere flere «anlegg i anlegget». Dette har vært en stor suksess for hele lokalsamfunnet rundt idrettsparken, og klubben har sett en økt bruk av anleggene sine. Under planleggingen av anlegget ble det inkludert en sykkelbane, lysanlegg og to treningsfelt, i tillegg til rehabiliteringen av det gamle kunstgresset, samt ombygging av naturgress til kunstgress. Arealene er de samme, men disponeringen er nå utnyttet maksimalt. Meny Teie idrettspark er nå et fullverdig anlegg for langt flere enn bare klubbens fotballspillere.

Anlegget ett år etter installasjon

Ønsker du å se Meny Teie idrettspark ett år etter rebailiteringen? Sjekk ut denne pdf-presentasjonen laget av Teie IF.

Referanser

Informasjonen om dette anlegget har godeidrettsanlegg.no fått direkte fra idrettslaget og prosjektet KG2021. Bildene er delt med tillatelse fra Teie IF.