Velkomstskilt foran leikeapparat med disse og klatrestativ.
Tre ramper plassert på en betongflate for sparkesykkel-, rulleskøyte- og eller skateboardaktivitet.
To mindre fotballbaner for pasningsspill.
Apparatgym for styrketrening. Barer og skranke for svingbevegelser.
Sykkelløype med humper og krappe svinger.
Inngangsparti til Arenaen. Belyst med lyktestolper og gruslagt vei mellom aktivitetsmomenter på arenaen.
Stor gressplenareal gjør at området fremkommer åpent og "luftig".
Planskisse som viser anlegget i midt mellom skole og stor kunstgressbane.

TrønderEnergi Arena

Et dynamisk anlegg hvor brukerne styrer videreutviklingen

TrønderEnergi Arena er et anlegg hvor alle Rennebus innbyggere, fra 0 til 100 år, kan møtes for rekreasjon og fysisk aktivitet. Anlegget er tilrettelagt for uorganiserte aktiviteter og er universelt utformet, slik at alle skal ha glede av anlegget. Anlegget mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2017.

Bakgrunn

Det hadde i lengre tid vært et ønske om ny bruk av grusbanen mellom Berkåk skole og kunstgressbanen som ligger på oversida. På initiativ fra "Utegruppa" ble det derfor satt i gang et arbeid for å utnytte arealet. "Utegruppa" besto av Berkåk skole, FAU, barnerepresentant, fysioterapeut og folehelsekoordinator, Rennebu IL og Rennebumartnan. Senere kom Lions Club og TrønderEnergi AS også til. I tillegg har Eldrerådet og Ungdomsrådet også vært involvert i prosessen.

Prosjektet har vært klart for gjennomføring i flere år, men grunnet manglende finansiering ble prosjektet satt på vent. Fylkeskommunen kom tidlig på banen med støtte til en ballbane, men dette var ikke tilstrekkelig for igangsetting. Det var først etter en støtte på 2,7 millioner kroner fra Kulturdepartementets støtteordning "nyskapende aktivitetsarenaer" i 2017 at prosjektet ble iverksatt.

Anlegget er bygd delvis på dugnad og delvis av innleid arbeidskraft. Teknisk etat i Rennebu kommune har også benyttet ledige timer til arbeid i forbindelse med etablering av anlegget.

Anlegget

Lokasjon

Anlegget ligger i kommunesenteret til Rennebu kommune, Berkåk. Mer presist er det plassert mellom boligområdet, E6, Rennebu barne- og ungdomsskole, Rennebuhallen, kunstgressbanen, Rennebu kirke og skiskytteranlegget. Arenaen er en viktig del av sentrum.

Inkluderende

Alle brukergrupper mellom 0 og 100 år skal kunne ta i bruk området som et rekreasjonssted eller møtested for fysisk aktivitet. Arenaen er tilrettelagt for uorganiserte aktiviteter og er universelt utformet. De som ikke deltar i aktivitetene selv, kan benytte sitteplassene som er strategisk plassert i anlegget. Herfra kan småbarnsforeldrene bivåne leken, kameratene kan vente på tur eller venner kan møtes for en hyggelig prat. 

Fasiliteter

Anlegget er beplantet med robuste trær og vekster, med grønne flater og tilrettelagte gangveier mellom fasilitetene. Anlegget omkranses av en løpebane. Av fasiliteter er det: Tuftepark, asfaltert ballbane som er opplyst isflate om vinteren, 3-er-baner for fotball, løpebane, lengdehoppsbane og -grop, skateboardområde, pumptrack-bane (sykkel), samt ulike klatre- og lekeapparater.

Anlegget er etablert på en flat grusbane, der overskuddsmasser fra dreneringsarbeidet er samlet i voller. Disse deler anlegget inn i ulike rom som får ulike kvaliteter. Vollene skjermer også for vinden og fungerer som akebakke på vinteren. I tillegg benyttes vollene som amfi til de ulike aktivitetene.

Prosessen

Prosessen har vært forankret i ei prosjektgruppe med representanter fra kommunen, de frivillige (idrettslag og Lions club) og private (TrønderEnergi). Rennebu er en liten kommune, og har måttet leie inn kompetanse på flere områder. Eksempler på dette er utarbeiding av planløsning, plan for belysning, dimensjonering av forankring av apparater, og utarbeiding av avløpsplan.

Involvering

Det har vært en gjennomgående god brukerinvolvering i prosessen. På grunn av lokalsamfunnets størrelse var det kjent hvem som burde involveres. Disse har fått direkte henvendelse fra prosjektgruppa. Brukerne skal møtes til et brukermøte én gang i året, utenom eventuelle situasjoner som må avklares raskt.

Erfaringer

Rennebu kommune mener det er en stor hjelp for fremdriften å sette milepæler for ønsket fremdrift. Det er også nødvendig å få god politisk forankring når det er det offentlige som er byggherre.

I starten var det tvil om prosjektet var gjennomførbart, det ble derfor ikke lagt ned ressurser i detaljplanlegging. Senere i prosessen ble det imidlertid tydelig at det hadde vært gunstig å ha en detaljplan klar før oppstart. Informasjon var savnet underveis i prosessen – en erfaring er at det sjelden kan bli for mye planlegging.

Anleggsarbeidet

Total byggetid fra første spadetak var omtrent tre år. Hele grusplassen ble drenert, for å sikre at vannet ikke ble stående på flatene. Vann- og avløpsrør til et nytt WC-tilbud ble lagt, samt strøm til belysning langs gangveiene og isflatene. Grunnen under de enkelte apparatene ble forsterket i samsvar med behovene.

Økonomi og finansiering

Per dags dato har anlegget ingen inntektskilder. Anlegget har blitt finansiert med spillemidler via fylkeskommunen, gave fra Torstein Erbos Gavefond, og midler fra Rennebu kommune. I tillegg er anlegget støttet av TrønderEnergi AS, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet gjennom støtteordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer". Dugnadsarbeid har også vært viktig for realiseringen. Det er satt av 50 000 kroner i budsjettet til å drifte anlegget, og skolen skal bidra med søppelplukking og renhold på dugnad.  

Drift

Ettersom anlegget er utendørs, vil plenklipp være den viktigste driftsoppgaven med tanke på tidsbruk og å holde anlegget funksjonelt. God standard på klippen vil bidra til et estetisk godt inntrykk, mindre skader på parken og større trivsel. I tillegg trenger lekeapparatene jevnlig tilsyn og underlaget må være i tilfredsstillende tilstand. 

Plenklippen er tiltenkt utført av skoleungdom som har sommerarbeid i kommunen. Lysarmaturene er LED-baserte for å spare energi. 

Nøkkelpunkter

  • Anlegget ligger sentralt på Berkåk og benyttes jevnlig av skolen og barnehagen på dagtid. Utenfor arbeidstid benyttes fasilitetene flittig av innbyggere og besøkende. Med flott belysning er anlegget attraktivt og trygt å bruke.
  • Ballbanen blir islagt om vinteren og blir flittig brukt. 
  • Anlegget ligger inntil lysløype og skiskytterarena, og blir inkludert i løypenett ved at skiløyper blir kjørt på området.
  • Anlegget ble utformet etter en god brukerinvolvering med ønsker fra barn og ungdom.
  • Det planlegges å ta i bruk arenaen som utescene om sommeren. Det er godt tilrettelagt for dette, med rommene skapt av de oppbygde vollene. 
  • Det er lurt å se på helheten og å innlemme anlegget i et allerede etablert sentrum, som en utvidelse, slik at dette gir merverdi gjennom trivsel og aktivitetsmuligheter.
  • Anlegget skal være dynamisk gjennom at brukerne styrer videreutviklingen av dette.