Logo Miljødirektoratet

Kunstgressbaner etter REACH-forbudet

Oppdragsrapport fra Miljødirektoratet (2023)

Europakommisjonens nye REACH-regelverk har skapt usikkerhet for framtidas kunstgressbaner. En ny rapport kaster lys over de økonomiske og miljømessige utfordringene Norge vil møte for å etterleve forbudet mot plastholdig fyllmateriale.

Bakteppet for rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics for Miljødirektoratet, er EU-kommisjonens forbud mot tilsatt mikroplast, vedtatt september 2023. Regelverket, som går under navnet REACH, fastsetter blant annet et forbud mot plastholdig fyllmateriale i kunstgress, med en overgangsperiode på åtte år fra vedtaksdatoen. Det vil si at fra 2031 vil det ikke lenger være tillatt å omsette plastholdig gummigranulat / SBR, eller andre typer syntetiske fyllmaterialer. Arbeidet med nye erstatninger og alternativer er godt i gang, men utfordringene er mange. 

Hva er REACH?

  • REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
  • REACH er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter, og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

  • Virksomhetene har et stort ansvar i å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med REACH tilgjengelig for alle.

  • Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, og som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

Kilde: Miljødirektoratet, Kjemikalieregelverket Reach – miljødirektoratet.no (sist oppdatert 25.11.2022)

Rapporten tar for seg utfordringene som venter, med formål om å gi et bredere kunnskapsgrunnlag i jakten på nye alternativer. Det inkluderer analyse av kostnader for gjennomføring av tiltak for å etterleve regelverket, samt hva som skal til for å etterleve forurensningsforskriftens kapittel 23A, der EU-forbudet er nedfelt i de norske lovene.

En rekke utfordringer

Rapporten "Kunstgressbaner etter REACH-forbudet" avdekker en rekke utfordringer og kostnader forbundet med overgangen til alternative fyllmaterialer i kunstgressbaner, der rapportforfatterne skriver at et forbud vil kreve betydelige endringer i bruk av fyllmaterialer for kunstgressbaner over hele landet.

For å etterleve REACH-regelverket for kunstgressbaner i Norge, må følgende tiltak vurderes og gjennomføres:

  1. Utskifting av kunstgressbaner: Nesten 1600 baner skal skiftes ut innen 2031, basert på gjennomsnittlig levetid på 12 år.
  2. Risikominimerende tiltak: Implementering av tiltak som fysiske barrierer for å hindre spredning av plastholdig fyllmateriale. Kostnaden varierer avhengig av materiale og kvalitet, fra ca. 300 000 til 15 millioner NOK.
  3. Alternativer til plastholdig fyll: Vurdering og bruk av miljøvennlige alternativer som f.eks. olivenkjerner eller kork/kokos. Disse har ulik egnethet i forskjellige klimaer, og påvirker spilleropplevelsen og vedlikeholdskostnader.
  4. Overholdelse av forskrifter: Tilpasning til lokale og nasjonale forskrifter, inkludert forurensningsforskriften, for å hindre utslipp og spredning av plastholdig fyll.

Rapporten understreker at disse tiltakene er nødvendige for å imøtekomme de nye miljøkravene og sikre bærekraftig drift av kunstgressbaner i Norge.

Les mer

Les rapporten i sin helhet hos Miljødirektoratet: Kunstgressbaner etter REACH-forbudet: Kostnader og alternativer for nye/rehabiliterte baner i overgangsperioden fram til 2031 – miljødirketoratet.no (utgitt 7.12.023)