Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Dronebilde Skogn aktivitetspark
Bølgebane med hengekøye, spinnerbowl, voltstang, lekehus og balansestokker
Spinnerbowls i aktivitetsparkens bølgebane
Hengekøye i aktivitetsparkens bølgebane
Fugleredehuske for de minste barna
Vannbord utformet som en blomst plassert i sandkasse
Sirkulært hull utskåret i en eksisterende betongmur
Parkour-område med gummidekke
Eksisterende ballbane er oppgradert ved at asfalten er malt
Asfaltert ballbane malt med akrylmaling
Stort sjakkbrett malt på steinheller
Kastespill malt på asfalt med akrylmaling i spreke farger
Turnringer og hangups-stang i leskur forbundet med Skognhallen
Fastmonert slakkline på gummidekke

Skogn aktivitetspark

Skolegård på dagtid, park og møtested i helg og på kveldstid

Det eksisterende uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole hadde mange flater av asfalt og grus i tillegg til grønne terrengvoller, men manglet aktivitetssoner. Løsningen ble en aktivitetspark som brukes som skolegård på dagtid, og som park for lokalbefolkningen ellers. Aktivitetsparken har nyskapende elementer i form og innhold, der hensikten er å ivareta den egenorganiserte aktiviteten og invitere til bevegelse. Skogn aktivitetspark mottok tilskudd fra ordningen for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2018.

Bakgrunn

En naturlig møteplass for innbyggere i Skogn

Uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole skulle oppgraderes og krydres med flere aktivitetssoner på hele uteområdet. Eksisterende uteområde har mange flater av asfalt og grus i tillegg til grønne terrengvoller. Det manglet imidlertid aktivitetssoner for å skape aktivitet på disse flatene for både barne- og ungdomsskoleelevene. Skognhallen ligger i tillegg midt i skolegården, og beliggenheten og aktiviteten som foregår på skolen både dag- og kveldstid vil derfor bli en enda bedre møteplass for innbyggerne på Skogn.

Etter fire år med full byggestans i og rundt Skogn sentrum, løsner det nå for ny boligbygging i Skogn. Levanger er en av de kommunene som vokser mest i Trøndelag, og det er forventet mer vekst i sørdelen av kommunen. I tillegg er interesseforeningen Skogn forum et samarbeidsforum som skal fremme trivsel, bolyst og utvikling. Dette gjør det enda viktigere med skolen som møteplass, og det nye uteområdet vil bli et løft for Skogn og gi mange muligheter for å skape aktivitet på de ulike arenaene.

Anlegg og aktivitetssoner i samspill

Anleggene og aktivitetssonene er utviklet i et helhetlig perspektiv, hvor anleggene er sett på i sammenheng og utfyller hverandre både når det gjelder plassering, utforming og innhold. Det handler om å legge til rette for mest mulig bruk 24/7. Anleggene og aktivitetssonene har også sterkt preg av nyskapende elementer i form og innhold – nettopp for å ivareta den egenorganisert aktiviteten og å invitere til å være i aktivitet. Dette gjelder også hvordan sonene er inndelt i forhold til hverandre og satt sammen til en fullstendig skolegård. Det har vært viktig at anleggene og aktivitetsområdene er «åpne» og tilgjengelige, brukes både i og utenfor skoletiden og at de inviterer til ulik type aktivitet og blir en møteplass på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Dette vil bidra til økt inkludering, og anleggene skal være universelt utformet.

En etterlengtet oppgradering

Det har lenge vært et ønske og behov for oppgradering av uteområdet på skolen, og anlegget er utformet i samarbeid mellom elevene og ansatte på skolen, idrettskonsulenten i Levanger kommune og landskapsarkitekt i Bjørbekk og Lindheim AS. Kurt Bye AS har vært entreprenør.

Anleggsstart var sommeren 2019, og ferdigstilles høsten 2020. Noe arbeid måtte utsettes til sommeren 2020 som følge av at det kreves sommerlige temperaturer for å kunne gjennomføres.

Anlegget

Anlegget er uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole, og benyttes av elevene på dagtid. På kveldstid og helg benyttes området som en park og møtested på tvers av barn og unge i Skogn og Levanger.

Kart over Skogn, med en pil som peker på aktivitetsparkens beliggenhet
Skogn aktivitetsparks beliggenhet.

Uteområdet har flere aktivitetssoner spredt på hele uteområdet på skolen, hvor egenorganisert aktivitet står i sentrum etter innspill og medvirkning fra både elever og lærere på skolen. I tillegg til disse nye elementene og aktivitetene, har eksisterende asfaltflater for ballspill fått oppgradering og oppmerking med akrylmaling. Dette vil i større grad inspirere til både egenorganisert og organisert aktivitet på disse eksisterende flatene.

Skogn barne- og ungdomsskole er en lang skole hvor uteområdet er inndelt i tre ulike soner tilhørende de ulike trinnene. På den måten er progresjon ivaretatt i forhold til at elevene møter nye spennende utfordringer når de kommer oppover i trinnene.

Oversiktskart som viser parkens ulike aktivitetssoner, basert på skolens klassetrinn
Rød sone er tiltenkt småtrinnet, grønn sone mellomtrinnet og gul sone inneholder aktivitetssoner tilpasset ungdomstrinnet.

Aktivitetssonene er fordelt utover skolegården i tråd med inndeling over. Under beskrives de ulike aktivitetssonene:

Bølgebane som kan brukes til ulike aktiviteter. På indre område av bølgebanen er det etablert både en hengekøye, spinnerbowl, voltstang, lekehus og balansestokker.

Bølgebane med hengekøye, spinnerbowl, voltstang, lekehus og balansestokker
Bølgebane.

 

Spinnerbowls i aktivitetsparkens bølgebane
Spinnerbowls

 

Hengekøye i aktivitetsparkens bølgebane
Hengekøye

Det er etablert et område med fugleredehusker for de minste barna.

Fugleredehuske for de minste barna
Fugleredehuske

 

Nedfelte trampoliner med både benk og gummidekke rundt, som blir en samlingsplass både for de som hopper og bruker benkene. Benkene kan også brukes til aktivitet så her er det stor fleksibilitet.

Eksisterende område for lek i sand oppgraderes med ulike nivå av sand og utstyr som gravemaskin og vannbord for de minste barna.

Vannbord utformet som en blomst plassert i sandkasse
Vannbord i sandkasse

Aking er allerede populært fra kollene, men nå legges det opp til aking fra en bestemt kolle i samme retning og med flere elementer. Sklien kan benyttes både sommer og vinter, og det samme gjelder klatrenettet og stolpeskogene. Dette er spennende å klatre i på sommeren, og på vinteren benyttes det som hjelp til å komme seg opp på toppen av akebakken igjen, i tillegg til at retningen på akebakken kontrolleres.

Det er etablert en kolle med amfi i kombinasjon med ulike klatreelementer. Det blir sti fra begge sidene av kollen, men det er også mulig å klatre til toppen av kollen og amfiet. Amfiet kan benyttes både som samlingsplass og aktivitetsanlegg, og er det første som møter alle når de kommer inn i skolegården.

Det skjæres ulike hull i eksisterende betongmur på skolen, og kuttflatene i hullene males. Dette vil både åpne opp området og inviterer til lek og aktivitet i, gjennom og rundt disse hullene.

Sirkulært hull utskåret i en eksisterende betongmur
Eksisterende betongmur i skolegården har fått "vindu"

Det store eksisterende asfaltområde utenfor ungdomsskolen er etablert til et amfiområde som legger til rette for både skating og et område som kan være kult å «henge» i den forbindelse (amfi med trapp og rampe).

Det etableres et parkour-område med gummidekke og ulike elementer som slak line, svingstang, rampit og roterende vippe. Dette skal invitere de eldste elevene til aktivitet og de blir utfordret både på balanse, koordinasjon og styrke. Aktivitetene kan både foregå som lek og mer organisert aktivitet som trening.

Parkour-område med gummidekke
Parkour-område med gummidekke

Det etableres en pumptrack i asfalt rundt eksisterende grillhytte, som også henger sammen med adkomsten til skoleområdet. I tillegg etableres det en zipline i forbindelse med området på pumptracken.

IL Sverre har filmet en trening i den nye pumptracken, som du finner på Facebook

De eksisterende ballbanene av asfalt i skolegården oppgraderes med akrylmaling på asfalt i spreke farger og merkes opp til flere ulike aktiviteter. Dette vil gjøre flatene mer spennende og invitere til ulike aktiviteter i mye større grad enn i dag.

Eksisterende ballbane er oppgradert ved at asfalten er malt
Asfaltert ballbane malt med akrylmaling

 

Asfaltert ballbane malt med akrylmaling
Asfaltert basketballbane malt med akrylmaling

 

Stort sjakkbrett malt på steinheller
Stort sjakkbrett malt på steinheller

 

Kastespill malt på asfalt med akrylmaling i spreke farger
Spill malt på asfalt

 

I forbindelse med Skognhallen etableres det et leskur hvor det legges opp til ulike treningsapparater. Treningselementer som klatrevegg, hangups-stang, klatretau, slynge, turnringer og armgang vil kunne benyttes både til egenorganisert og organiserte trening og aktivitet. Leskuret kan også benyttes til «å henge».

Turnringer og hangups-stang i leskur forbundet med Skognhallen
Turnringer og hangups-stang

 

Fastmonert slakkline på gummidekke
Slakkline

 

I tillegg er det en del enkeltelementer fordelt i skolegården, som sitteringer, ballvegg (plate med maling) og malt spill i asfalten.

Prosessen

Nyskapende aktivitetsarena tilpasset en variert brukergruppe

Planleggingen tilpasset seg den nye ordningen med tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer. Det var viktig å legge til rette for egenorganisert aktivitet, som samtidig kan benyttes i organisert aktivitet i gymtimene og trening ellers. Største utfordringen på Skogn, var at uteområdet skulle tilpasses både barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet på et og samme område.

Egenorganisert aktivitet ble prioriteten

Skoleelevene og lærerne fikk komme med innspill klassevis og trinnvis, og også komme med innspill gjennom prosessen for å ferdigstille planene. Mange innspill ble tatt med i planene, men samtidig var det mange stemmer for eksempelvis kunstgressbane for fotball som ikke ble gått videre med. Dette både pga. at anlegget skulle komme inn under ordningen for nyskapende aktivitetsarenaer og egenorganisert aktivitet skulle prioriteres.

Både park og skolegård

Når et anlegg som dette prioriteres legges det til rette for økt aktivitet både i skolehverdagen og på ettermiddagstid og helger, området fremstår som en park og ikke kun skolegård. Dette er selvfølgelig et ønske også, og Levanger kommune har i flere år jobbet for at uteområdene skal prioriteres med tanke på de folkehelseutfordringene vi står overfor. Økt bruk og aktivitet fører med seg mer søppel mm., som må håndteres. I tillegg kan det utløse mer uønsket aktivitet, når mange barn og ungdom får et møtested som dette de bruker mye tid på.

Økonomi og finansiering

Anlegget kostet ca. 8,5 mill. kr. Det er finansiert med 4 mill. i spillemidler fra ordningen nyskapende aktivitetsarenaer i tillegg til eget budsjett i Levanger kommune.

 

Nøkkelpunkter

Anlegget skiller seg ut ved at det er tilpasset barn og unge fra småtrinnet til og med mellomtrinnet, og skal benyttes både som en skolegård, park og gjerne trening. Det kan også utnyttes i forbindelse med aktivitet i Skognhallen, hvor både styrke, balanse, lek og koordinasjon kan utøves både inne og ute. Akrylmaling på asfaltflatene/ballflatene innbyr i mye større grad til aktivitet enn asfalt alene gjorde, og akrylmalingen er i tillegg første gang det benyttes i Norge. Flere av elementene kan benyttes til enkel lek og aktivitet samtidig som det også kan benyttes som sosial møteplass.