Logo Miljødirektoratet

Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder

Digitale veiledere fra Miljødirektoratet

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i hele Norge. Når en kommune eller et friluftsråd får innvilget en søknad om statlig sikring av et friluftslivsområde tar de på seg et fremtidig drifts- og tilsynsansvar for området – og har akseptert å følge de nasjonale retningslinjene for forvaltning av området. Drift og tilsyn av slike områder er nødvendig for at flest mulig får tilgang til naturen!

Hva er statlig sikring av friluftslivsområder?

Statlig sikrede friluftslivsområder er naturområder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at disse områdene har blitt sikret for allmennhetens bruk etter at kommuner eller interkommunale friluftsråd har søkt om dette.

Formålet med ordningen er å styrke friluftslivet som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Statlig sikring har som mål å ivareta friluftslivsområdene på lengre sikt og kan løse utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilretteleggingsbehov.

Forvaltning av friluftslivsområder

Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftslivsutøvelse. De skal forvaltes slik at de ivaretas til dette formålet, og de skal være tilgjengelige og attraktive å bruke.

Forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene skal være kunnskapsbaserte og i tråd med prinsippene for naturmangfoldloven og kulturminneloven. 

De som er ansvarlig for forvaltningen, skal skaffe seg oversikt over verdiene i områdene. Områder kan være omfattet av restriksjoner vedtatt etter plan- og bygningsloven, verneforskrifter etter naturmangfoldsloven eller fredning etter kulturminneloven. Dersom det er usikkerhet rundt dette skal fagmyndigheter kontaktes før tiltak i områdene iverksettes. Dette gjelder selv om tiltakene inngår i godkjent forvaltningsplan for området.  

Forvaltningsnivåenes rolle og myndighet

I forvaltingen av statlig sikrede friluftslivsområder er oppgavene og myndigheten fordelt mellom kommuner og interkommunale friluftsråd, fylkeskommunen og Miljødirektoratet:

  • Kommuner og interkommunale friluftsråd utgjør det lokale forvaltningsnivået, det vil si at de er det viktigste forvaltningsorganet for de statlig sikrede friluftslivsområdene. Dette nivået har påtatt seg drifts- og tilsynsansvaret for områdene som vilkår for statlig medvirkning til sikring.
  • Fylkeskommunen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innenfor sitt fylke. Det innebærer ansvar for å følge opp saker som gjelder forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene. 
  • Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrede friluftslivsområder. Direktoratet har ansvaret for at hovedlinjene i områdeforvaltningen samsvarer med den nasjonale friluftslivspolitikken.

Les mer: 

Du kan lese mer om forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder, og sjekke ut Miljødirektoratets mange digitale veiledere knyttet til forvaltning på Miljødirektoratet sin nettside: Forvalte statlig sikrede friluftslivsområder – miljodirektoratet.no