Ikon sjekkliste

Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen

Verktøy fra Kulturdepartementet

Verktøyet består av en sjekkliste for relevante forhold som inngår i vurdering av anleggsbehov i en kommune. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurderinger.

Denne sjekklisten er utviklet av Kulturdepartementet som et vedlegg i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018. Selv om disse oppdateres hvert år, vil sjekklisten være relevant også andre år.

Vedlegg 8: Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen

Følgende er en sjekkliste for relevante forhold som inngår i vurdering av anleggsbehov i en kommune. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurderinger.

Grunnlagsdata

Aktivitetssituasjonen

 • Kartlegging av dagens aktivitetssituasjon
 • Oversikt over organisert aktivitet (medlemstall og aktivitetstall for lag, foreninger mv.)
 • Oversikt over egenorganisert aktivitet (hvilke miljøer finnes, registrert bruk av åpne anlegg, besøksregistrering på hytter, fjelltopper, turmål mv.)

Anleggssituasjonen

 • Oversikt over anlegg i kommunen
 • Kartlegging av uutnyttet kapasitet i eksisterende anlegg
 • Prognose for fremtidig bruk av eksisterende anlegg

Befolkningsdata (barn, ungdom, voksne, eldre)

 • Oversikt over aktive og inaktive innbyggere
 • Helsedata om kommunens innbyggere

Kommunens idretts- og aktivitetspolitikk

 • Hvilke grupper har kommunen spesielt ansvar for når det gjelder tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet?
 • Hva er gjennomført/ ikke gjennomført ut fra de politiske vedtak som er gjort?
 • Hvordan har dette fungert?

Utviklingen i kommunen

 • Hvilke anleggstyper etterspørres av de ulike gruppene? (idretter, egenorganiserte, barn/ unge, seniorer osv.)
 • Ønsker man nye grupper inn i eksisterende anlegg?
 • Hvem er de fremtidige brukerne av ønskede/ planlagte anlegg?

Hva er det faktiske anleggsbehovet?

 • Analysen av de ovenstående punktene vil kunne gi et objektivt sett med svar på kommunens anleggsbehov.

For å komme fram til det reelle anleggsbehovet er det viktig å sikre at relevante grupper blir involvert i prosessen:

Innspill

Er de ulike gruppene informert om mulighetene til å gi innspill? Er det tilrettelagt for at barn og unge har muligheten til å delta i planprosessen? Er de informert om muligheten til å gi innspill?

 • Barn i spesielle områder
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med fremmedkulturell bakgrunn
 • Personer eller grupper med særskilte behov
 • Idrettsråd
 • Friluftsorganisasjoner
 • Egenorganiserte grupper
 • Andre frivillige organisasjoner

Arenaer for medvirkning, dialog og medbestemmelse

Deltar representanter for de viktigste interessegruppene i plan- eller arbeidsgruppen?

 • Barne- og ungdomsråd, barnas/ ungdommenes kommunestyre, ungdomsrepresentanter i idretten
 • Kontaktutvalg mellom barn/ ungdom og politikere
 • Kommunale elevråd
 • Skole og undervisning (ved å knytte planprosesser og medvirkning til ulike fag som samfunnsfag, naturfag, historie osv.)
 • Idrettsråd
 • Friluftsråd
 • Egenorganiserte grupper