Logo Miljødirektoratet

Søke om statlig sikring av friluftslivsområder

En digital veileder fra Miljødirektoratet

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i hele Norge. Statlig sikring av friluftslivsområder innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over naturområder og tilrettelegger disse for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til naturen!

Hva er statlig sikring av friluftslivsområder?

En kommune eller et interkommunalt friluftsråd kan søke om økonomisk støtte for å sikre et område for allmennhetenes friluftsliv. Formålet med ordningen er å styrke friluftslivet som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Statlig sikring har som mål å ivareta friluftslivsområdene på lengre sikt og kan løse utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilretteleggingsbehov.

Staten bidrar til sikring dersom:

 1. Området er svært populært, og allmennhetens bruk overstiger eller vil overstige det grunneier må akseptere som følge av allemannsretten
 2. Det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealene og sikre allmenhetens bruk
 3. Et areal er utsatt for stor utbyggingspress og samtidig har nøkkelfunksjoner, for eksempel som en del av en sammenhengende grønnstruktur eller tursti

Områder som er særlig prioritert for statlig sikring er: 

 • Lett tilgjengelige områder og ferdselsårer i nærheten av boligområder
 • Områder og ferdselsårer som kan brukes av mange som for eksempel allment tilgjengelig grønnstruktur i og ved byer og tettsteder
 • Landfaste områder i kystsonen
 • Sentrale områder ved innlandsvassdrag
 • Områder som bedrer tilgangen for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Områder som er forankret i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven

Veileder: Søke om statlig sikring av friluftslivsområder

Miljødirektoratet har laget en veileder for hvordan man kan søke om statlig sikring av friluftslivsområder. Veilederen tar for seg følgende punkter: 

 1. Vurdere om området bør sikres: dette steget beskriver hva slags områder som er egnet for statlig sikring. 
 2. Forankre søknaden i vedtatte planer: dette steget beskriver hvordan kommunens planarbeid kan påvirke utfallet av søknader om statlig sikring. 
 3. Former for sikring: dette steget beskriver de ulike formene for statlig sikring. 
 4. Fastsette økonomisk kompensasjon til grunneier: dette steget beskriver hvordan kommunen eller friluftsrådet kommer fram til riktig kompensasjon til grunneier. 
 5. Søke om støtte til statlig sikring: dette steget beskriver søknadsprosessen, hvilke utgifter som kan dekkes og hvilke vedlegg som må følge med søknaden. 
 6. Følge opp innvilget søknad: dette steget beskriver hva søker må gjøre for å få utbetalt tilsagnet.  

Les mer:

Søknadsskjema og veilederen i sin helhet finner du på Miljødirektoratet sin nettside: Søke om statlig sikting av friluftslivsområder - miljodirektoratet.no