Logo NTNU

Brannsikkerhet i idrettshaller i Trondheim

Masteroppgave fra NTNU 2018

Denne masteroppgaven har kartlagt og analysert brannenergien i ti ulike flerbrukshaller (idrettshaller) i Trondheim. Ettersom flerbrukshaller i dag ofte benyttes til flere aktiviteter og arrangementer i tillegg til alminnelig idrett, må strategiene for sikkerhet tilpasses dette.

Sammendrag

Bakgrunn

Spesifikk brannenergi er et sentralt moment i brannteknisk prosjektering for å bestemme nødvendige branntekniske tiltak, og kan enten beregnes eller tilpasses ved hjelp av anerkjente statistiske verdier for ulike virksomheter. For dimensjonering av idrettsbygg er slike statistiske verdier ikke tilgjengelig i norsk litteratur. Denne oppgaven har derfor tatt for seg en kartlegging og analyse av brannenergien i ti ulike flerbrukshaller i Trondheimsområdet, og vil med dette være et viktig bidrag til norsk litteratur.

Metode

Ved bruk av kombinasjonsmetoden, der gjenstander enten veies, måles eller bestemmes ut fra tabulerte data, ble alt brennbart materiale  kartlagt i de ti flerbrukshallene. All innhentet data ble benyttet til å beregne brannenergien i hver av hallene, og deretter til å bestemme en statistisk verdi for brannenergien i denne typen virksomhet. Beregningene ble gjennomført etter den anbefalte prosedyren beskrevet i NS-EN 1991-1-2 tillegg E og Byggforskserien 321.051.

Resultater

Beregningene viser at den variable brannenergien per gulvflate i en flerbrukshall er q(f,k) = 98,47 MJ/m2, gitt ved 80 %-fraktil og Gumbel-fordeling. Den totale dimensjonerende spesifikke brannenergien per omhyllingsflate basert på de ti hallene ble beregnet til å være 393,03 MJ/m2, gitt ved 80 %-fraktil og Gumbel-fordeling. Dette er verdier som er betydelig høyere enn hva tidligere temaveileder HO-3/2000 om røykventilasjon antydet. Veilederen viste til en spesifikk brannbelastning per omhyllingsflate mindre enn 50 MJ/m2. Den spesifikke brannenergien i flerbrukshallene er med andre ord i den øvre delen av detmye brukte intervallet i regelverket på 50-400 MJ/m2.

Konklusjoner

Ettersom flerbrukshaller i dag ofte benyttes til flere aktiviteter og arrangementer i tillegg til alminnelig idrett, ble det gjennomført en kvalitativ og en kvantitativ analyse av hvordan sikkerhetsnivået i flerbrukshallen påvirkes. Ved en slik bruk tilføres normalt store mengder brennbart materiale og nye antennelseskilder, og brannenergien kan dermed raskt overstige 400 MJ/m2. I tillegg er persontallet ofte betydelig høyere enn ved normal driftssituasjon. Ved analysene ble det funnet at en slik bruk svekker sikkerhetnivået, og at det er nødvendig å innføre tiltak for å opprettholde personsikkerheten ved bruk av en flerbrukshall til andre arrangementer.

Les hele oppgaven

Rapporten kan du laste ned fra NTNU Open:

Brannsikkerhet i idrettshaller - Kartlegging av karakteristiske verdier for brannenergi i flerbrukshaller - NTNU Open