Støydempende tiltak

Lydabsorbenter i idrettsanlegg

Et verktøy for støyreduksjon

Materialvalg kan ha stor betydning for de akustiske forholdene i idrettsanlegget. Ved å benytte lydabsorberende materialer, særlig i himling eller vegger, kan støynivået forbedres betraktelig. Dette verktøyet gir en introduksjon til lydabsorbenter til bruk i idrettshaller.

Hva er en lydabsorbent?

En lydabsorbent er et materiale som absorberer lyd. Dette innebærer at materialet absorberer lydbølgene fremfor å reflektere dem. I en idrettshall vil aktiviteten generere mye lyd, f.eks. fra tekniske installasjoner, stemmer og idrettsutøvelse. Ettersom støy er definert som uønsket lyd [1], vil mesteparten av denne lyden oppfattes som støy. I tillegg vil også f.eks. stemmer eller annen ønsket lyd oppfattes som støy dersom den ikke blir dempet, men snarere klinger i rommet i etterkant. Lydabsorberende materialer vil derfor redusere støysjenansen i idrettsbygg. 

Hovedsakelig kategoriseres lydabsorberende materialer i tre kategorier: Porøse absorbenter, membranabsorbenter og resonatorabsorbenter. 

Porøse absorbenter

Om porøse absorbenter

Porøse absorbenter er materialer som har en porestruktur som absorberer lydbølgene i lufta. Eksempler på porøse lydabsorbenter er mineralull, lettklinker, cellulosefiber, lettklinker eller treullsement. Disse materialene har åpen porestruktur, hvilket gir best lydabsorpsjon, da det tillater lufta å strømme gjennom materialet. Porøse materialer med lukket porestruktur vil ha lavere absorpsjon. Tilsvarende vil lydabsorpsjonen reduseres dersom absorpsjonsmaterialet tildekkes av en lufttett sikt, f.eks. folie eller maling. Dersom slik tildekking er nødvendig, f.eks. pga. støt, fukt, tilgrising eller estetiske hensyn, bør lydabsorberende hensyn bli forsøkt ivaretatt. 

I tillegg vil gardiner eller andre tekstilflater fungere som porøs absorbent. Slik støydemping er blant annet benyttet i forbildeanlegget tennisanlegget Bergerhallen. Her fungerer de støydempende gardinene også som balldempere. 

Innendørs tennishall, flere baner
I Bergerhallen benyttes gardiner som porøs støyabsorbent. Foto: Nesodden Tennisklubb

Bruk av porøse absorbenter

Porøse absorbenter kan monteres på overflate, eller fôret ut fra overflaten. Utfôring og økt absorbenttykkelse vil øke lydabsorpsjonen. 

Porøse absorbenter er mest effektive for lydbølger med midlere og høy frekvens.

Membranabsorbenter

Om membranabsorbenter

Membranabsorbenter består av en lufttett membran og et hulrom. Membranen vil fungere som en fjær, som kan svinge resonnerende med lydbølger. Membranabsorbenter vil absorbere mest lyd jo nærmere lydens frekvens er resonansfrekvensen til materialet. Resonansfrekvensen avhenger av materialets vekt og stivhet. Mange vanlige bygningsplater kan benyttes som membransabsorbent, f.eks. gips, OSB, spon, kryssfiner eller metallplater. Slike membranabsorbenter absorberer gjerne lave frekvenser best, og absorberer i et begrenset frekvensspekter. 

Ofte vil lavere tykkelse på platen eller membranen medføre bedre absorpsjon. På den andre siden vil tykkere plater eller membraner tåle mer mekanisk belastning (f.eks. støt eller renhold). Overflatebehandling har som regel neglisjerbar betydning på lydabsorpsjonen til en membranabsorbent. 

Bildete av vrimlearealet i andre etasje. Herfrå er det god utsikt over idrettsplassen.
I Vossabadet har vrimlearealet himling i betong med malte akustiske plater. Dette er et eksempel på en membranabsorbent. Foto: Pål Hoff, HLM Arkitektur

Resonatorabsorbenter

Om resonatorabsorbenter

Resonatorabsorbenter består av en plate med perforering eller spalter som har hulrom bak. Slik som for membranabsorbenter, er lydabsorbsonen til en resonatorabsorbent høyest i området rundt resonansfrekvensen, som avhenger av svingemassen. Svingemassen utgjøres av lufta i perforeringshullene eller spaltene. Selve plata svinger ikke, slik som i en membranabsorbent. Ved å øke arealet av hull eller spalter, vil resonatorabsorbenten absorbere over et bredere frekvensspekter, men samtidig vil maksimal absorpsjon ved resonansfrekvensen reduseres. 

Bruk av resonatorabsorbenter

Resonatorabsorbenter har størst absorpsjonseffekt ved lav eller midlere lydfrekvens. Ofte benyttes denne typen absorbent til å absorbere støy med mellomhøy frekvens der det behøves hardere overflate enn man kan oppnå med porøs absorbent. Ved tilpasning kan resonatorabsorbenter også effektivt absorbere rentonestøy fra tekniske installasjoner o.l.  

Spaltepanel med porøs absorbent i hulrommet vil også fungere som resonatorabsorbent. Denne løsningen er hyppig brukt i idrettsanlegg, med god effekt. F.eks. blir spaltepanelet trukket fram som et nøkkelpunkt ved forbildeanlegget Nye Gamlingen i Stavanger, da det både gir gode akustiske forhold og er robust i bruk.

Kafé/sosialt rom med bord og stoler, og treningsrom med apparater og frivekter
På Nye Gamlingen i Stavanger er spaltepanel brukt både i trenings- og oppholdsrom. Foto: Elisabeth Tønnessen

Hvordan bruke lydabsorbenter

Absobsjonsspekter

De tre typene absorbenter har forskjellige egenskaper. Absorbentens virkeområde avhenger av utforming og materialvalg, men forenklet kan bruksområdene (absorbsjonsspekteret) deles inn slik:

  • Lav frekvens: Membranabsorbent
  • Mellomhøy frekvens: Resonatorabsorbent
  • Høy frekvens: Porøs absorbent

Ettersom absorbentene har ulike virkeområder, kan det oppnås bedre lydabsorpsjon ved å kombinere absorbenttypene. Vanligvis vil dette innebære å benytte en porøs absorbent i hulrommet bak en resonator- eller membranabsorbent. Dette vil øke absorberingen av mer høyfrekvent støy, samt øke bredden på absorpsjonsspekteret. 

Praktiske hensyn

Hvilken type lydabsorbent som benyttes avhenger ikke kun av støyens frekvens, men også av brukskrav til overflaten. F.eks. vil porøse absorbenter kunne medføre fuktproblematikk, særlig i svømmehaller. Porøse absorbenter er også gjerne lite renholdsvennlige og tåler lite mekanisk belastning, slik at de er lite egnet på f.eks. vegger i idrettshaller. På slike vegger vil spaltepanel med fiberduktildekket mineralull bak være en mer hardfør løsning. 

I rom med idrettsflater vil bruk av lydabsorberende materialer være mest aktuelt i himling og vegger. For tekniske rom, sjakter, maskinrom eller oppholdsrom i idrettsbygg kan enda bredere bruk være aktuelt. Bruk av lydabsorbenter er heller ikke forbeholdt nybygg eller rehabilitering: Enkelte absorbenter kan også monteres på eksisterende vegg eller himling. 

Bafler

En annen mulighet er å benytte såkalte "bafler". Bafler henges gjerne fra himling og består gjerne av en porøs absorbent kledd med en membran eller perforert plate. Denne løsningen er blant annet benyttet med stort hell på forbildeanlegget Trikkestallen skatepark i Trondheim, som vist på bildet under.

Bilde av hallens ramper og konstruksjoner
Baflene i himlingen bidrar til støydemping i Trikkestallen. Foto: Joakim Ulseth ved Trondheim Skate Association

Les mer

Dette verktøyet har til hensikt å gi en introduksjon til lydabsorbenter for bruk i idrettsanlegg. Mer informasjon om lydabsorbenter kan finnes på Byggforsk sin Byggdetalj 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller og Byggdetalj 543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling

Lydforhold

Krav til lydforhold er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) §13-6

RIA og prosjektveileder for idrettsanlegg

For øvrig kan det være formålstjenlig å engasjere en rådgivende ingeniør akustikk (RIA) for å foreslå eller prosjektere gode lydabsorberende løsninger for idrettsanlegget, enten for nye idrettsanlegg eller for å bøte på støyproblemer i eksisterende anlegg. Ettersom støyforholdene i idrettsanlegg kan være særegne, kan det være fordelaktig om RIAen har spesifikk kompetanse fra idrettsanlegg. Mer om engasjering (såkalt kontrahering) av rådgivere kan leses i godeidrettsanlegg.no sin Prosjektveileder for idrettsanlegg

Referanser

[1]   SNL.no: Støy (https://snl.no/st%C3%B8y)