Veileder om behandling av støy i arealplanlegging

Veileder fra Miljødirektoratet

Denne veilederen er utgitt av Miljødirektoratet og behandler blant annet støy fra nærmiljø- og idrettsanlegg. Veilederen utdyper føringene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021.

Sammendrag

Denne veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2021.

Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet, med faglige innspill fra ansvarlige sektormyndigheter gjennom en prosjektgruppe der Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, Avinor, Oslo kommune og Norsk Industri har deltatt. Det er også innhentet faglig innspill fra støy- og akustikkonsulenter.

På miljødepartementet sine sider kan vi lese at veilederen skal hjelpe myndigheter og utredere å:

  • Legge til rette for en langsiktig planlegging og disponering av det fysiske miljøet
  • Fremme trivsel og bo-kvalitet
  • Forebygge helsekonsekvenser av støy
  • Ivareta og utvikle gode lydmiljøer og stille områder