Fasade av grøntområder med utendørs svømmebasseng og anlegg i bakgrunnen
Utendørs svømmebasseng med grøntområder
Utendørs inngjerdet svømmeanlegg med grøntområder
Utendørs svømmebasseng
Utendørs svømmebasseng med vanndamp i lufta
Svømmer tar svømmetak i utendørs svømmebasseng
Treningsrom med apparater og frivekter
Utside av svømmeanlegg med benk og sykkelparkering
Bord med stoler i åpent område
Kafé med bord og stoler i luftig område
Luftig garderobe med mørke fliser
Badstue med fliser

Nye Gamlingen

Et populært utendørs svømmeanlegg for helårsdrift

Gamlingen har vært en elsket institusjon i Stavanger siden 1957, og et populært helårs utendørs svømmeanlegg for både unge og eldre. I 2015 måtte det rives på grunn av nye veitraséer i byen. Det var mye følelser knyttet til det gamle anlegget, og mange var engstelige for at det unike anlegget skulle miste sin posisjon som kultur- og idrettsinstitusjon. Men besøkstallene har tredoblet seg i forhold til det gamle anlegget, og mange nye brukere har funnet veien til det flotte oppgraderte anlegget! Svømmeanlegget er anbefalt av Norges Svømmeforbund og ble kåret til "Årets Idrettsanlegg 2018" av BAD, PARK og IDRETT.

Bakgrunn

Stavanger svømmestadion Gamlingen, også kalt Nye Gamlingen, er resultatet av en erstatning for et eldre anlegg fra 1957, som ble revet i 2015.

Det gamle anlegget, som ble kalt for "Gamlingen", lå i utkanten av Vålandskogen i Stavanger. Navnet kom av at det ble liggende ved siden av "Gamlingen" fotballstadion, som hadde fått navnet da det ble åpnet en ny fotballstadion på Eiganes. Svømmeanlegget ble benyttet året rundt av byens befolkning, og utviklet seg til et sosialt treffsted for mange trofaste brukere.

Nye Gamlingen på ny tomt

I desember 2008 ble reguleringsplanen for veiprosjektet Ryfast vedtatt. Tunnelinnslaget for Hundvågtunnelen var planlagt på tomten der Gamlingen lå, og dermed måtte anlegget rives og erstattes av et nytt.

Høsten 2012 besluttet Stavanger Formannskap at nye Gamlingen skulle ligge ved Mosvangen camping. Reguleringsplanen ble et komplekst arbeid med mange store problemstillinger og kryssende interesser.

I slutten av oktober 2013 ble romprogrammet for Stavanger svømmestadion Gamlingen vedtatt av Stavanger Formannskap. Romprogramkomiteen bestod av politikere og representanter fra ulike avdelinger i kommunen. Det ble søkt bred bistand fra diverse brukergrupper, blant annet Svømmealliansen i Stavanger, Funksjonshemmedes råd og Gamlingens venner.

16. august 2015 stengte Gamlingen, etter at det ble avholdt en avslutningskonsert på anlegget, og 26. oktober 2015 ble første spadetak for nye Gamlingen tatt på området til Mosvangen camping. 

20. juni 2017 kunne ordføreren hoppe i vannet under den offisielle åpningen av det nye anlegget, og etter to måneders drift hadde 100 000 badegjester besøkt anlegget.

Utendørs svømmebasseng med grøntområder
Stavanger svømmestadion Gamlingen. Foto: Stavanger kommune

Anlegget

Nye Gamlingen ligger idyllisk til ved sørenden av Mosvannet, et yndet friområde sentralt beliggende i Stavanger. Anlegget har lange tradisjoner som institusjon i byen, og brukes av hele befolkningen til både trening og bading. Brukere er først og fremst uorganiserte og i alle aldre, men anlegget brukes også av skoler, SFO, aktive svømmere og til vannpolo. Om sommeren benytter også kommunens sommerferietilbud for barn Gamlingen.

Utendørsområder for allsidig bruk

Ullandhaugveien, som ligger på sørsiden av tomten, er per dags dato ganske trafikkert og avgir en del støy. Bygningskroppen er derfor lagt parallelt med veien for å gi maksimal støyskjerming av utendørsarealene.

Bygningen følger terrenget mot sør, slik at så stor del av tomten som mulig holdes fri til utendørs opphold. Det har derfor vært naturlig å legge oppholdsarealer og bassenger i nordlig del av tomt for mest optimale solforhold på størst mulig del av anlegget.

I den vestre delen av tomten er det tilrettelagt for et utendørs grillområde med sitteplasser under tak.

Det er også utredet vindanalyser, som har resultert i at utformingen av innhegningen rundt anlegget er perforert 50% for å unngå uheldig turbulens over bassengområdene og oppholdsarealene.

Innhold og funksjoner for mange brukergrupper

Anlegget inneholder en del for felles støttefunksjoner som vestibyle, kafé og sosialt rom, administrative funksjoner, tekniske arealer og en idrettsdel med garderober og treningsrom. Utendørsarealet inneholder et 15,5 x 25-meters basseng med 2 meters dybde, et organisk utformet barnebasseng med 60 cm dybde, og et plaskebasseng med 30 cm dybde. Hovedbassenget har en vanntemperatur på 28 grader, mens barne- og plaskebassenget holder 32-33 grader.

Utover selve anlegget er det gjort en del oppgradering av stier, veier og plasser rundt anleggsområdet, som en del av rekkefølgekravene til utbyggingen.

Utendørs svømmebasseng og mindre barne- og plaskebasseng.
Venstre bilde: 25 m basseng. Høyre bilde: Barne- og plaskebasseng. Foto: Elisabeth Tønnessen

Planløsning

Bygningskroppen er todelt, med en del for administrative funksjoner og en del med et sosialt område med kafé til bruk for besøkende av anlegget eller turgåere. Denne delen er åpen for alle besøkende. Dersom man vil besøke badeanlegget må man kjøpe billett før man kan komme inn til garderobeanlegget og treningsrom samt bassenger.

Publikumsdelen med sosialt rom og kafé ligger orientert slik at det får flott utsikt over vannet. Dette området kan stenges av til bruk for møter eller lignende. I tilknytning til denne delen ligger det et kjøkken, og en kiosk som også betjener selve badeanlegget.

Kafé/sosialt rom med bord og stoler, og treningsrom med apparater og frivekter
Venstre bilde: Kiosk og møtested. Høyre bilde: Treningsrom. Foto: Elisabeth Tønnessen

Eget garderobebygg​​

Vakt og billettsalg/ kasse har god utsikt over hele anlegget, i tillegg ble det etablert et eget lite skur for badevaktene mellom bassengene for å ivareta at sikkerheten skal være optimal for de badende.

Garderobebygget inneholder garderober for ansatte og publikum. Personalets garderober ligger nærmest administrasjonsdelen, mens garderobene for uføre ligger nærmest 25-metersbassenget. Inngang til toaletter og garderober ligger skjermet slik at man unngår direkte innsyn fra bassenger og utendørs oppholdsarealer.

Garderobene kan romme to skoleklasser samtidig. I tillegg er det en felles badstue og eget treningsrom. I den vestre del av anlegget ligger varemottak, lager og eget rom til gasskjel.

Nedgang til teknisk rom skjer via trapp og egen heis. I underetasjen er det også plassert kjemikalierom og et lite verksted. Mesteparten av kjelleren ligger utenfor garderobeanlegget med inspeksjonsgang for basseng og tekniske arealer, som skal betjene bassengene.

Energiløsninger

Et utendørs bassenganlegg for helårsdrift, rett sør for femtiniende breddegrad, er forbundet med meget store energibehov. Energien som brukes til romoppvarming og ventilasjonsvarme er neglisjerbare i forhold til bassengoppvarming og oppvarming av varmt forbruksvann. Omtrent 89 % av samlet energibehov går med til oppvarming av bassengvann. Det er derfor svært viktig at bassengene tildekkes når de ikke er i bruk. Det er bygget brønner for nedfellbare bassengtrekk i bassenggulvene. Trekkene rulles ut automatisk.

Energiforsyningen er basert på energibrønner i grunnen med høy fornybar andel, og et sanitæranlegg med varmegjenvinning av gråvann fra dusjer og returspylevann fra bassengrenseanlegg. Totalt er det boret 26 jordbrønner som er 300 meter dype. Det er videre installert gasskjeler som fungerer som spisslast- og backupvarmekilde for anlegget.

Prosessen

Idrettsavdelingen i kommunen var delaktig i prosessen helt fra romprogrammet ble utarbeidet, og til bygget stod ferdig. Representant fra Stavanger Natur- og idrettsservice KF, som drifter anlegget, var med i hele prosjekteringsfasen og ga prosjekteringsgruppen verdifulle innspill. Prosjekteringstiden ble likevel for kort, slik at det oppstod en del uklarheter som måtte løses i byggeperioden. Heldigvis hadde prosjektet en erfaren byggeleder som hadde styrt byggearbeidene på andre svømmehaller i kommunen tidligere, og som bidro med viktig erfaring under byggeprosessen.

Prosjektering og bygging av bade- og svømmeanlegg er komplekst, og undervurderes ofte. Dette gjør dessverre utslag på både framdrift og kostnader, noe som også var tilfellet på Gamlingen.

Flere besøkende enn forventet

Besøkstallene har vært større enn noen kunne ha forestilt seg, så i etterpåklokskapens ånd kunne man kanskje ha ønsket seg et større anlegg. Slik det er nå har man vært nødt til å gi de besøkende begrenset badetid, og det er noen utfordringer med for få parkeringsplasser. Vendekorsene som gir publikum adgang til bassengområdet måtte også bygges om etter kort tid på grunn av den store pågangen.

Økonomi og finansiering

Totalkostnaden for anlegget forløp seg på 133,08 mill. kr (inkl. mva.) Det inkluderer utarbeidelse av utendørs oppholdsarealer, rekkefølgetiltak som opparbeidelse av sykkelsti, parkering m.m. Spillemidlertilskuddet utgjorde 14,2 mill. kr, mens resten ble tatt over eget budsjett i kommunens handlings- og økonomiplan 2015 - 2018. Det ble også lovet et tilskudd fra Enova på 1,22 mill. kr for miljøvennlig energiproduksjon. 

Det koster ca. 13,2 mill. kr å drifte anlegget (inkl. kafé) på årsbasis. Inntektene fra billettsalg er på 11 mill. kr i året. Inntektene fra kafé og salg av rekvisita er på om lag 2 mill. kr årlig.

Drift

Det er ønskelig at betjening har fagbrev som idrettsoperatør for idrettsanlegg som innbefatter renhold, vannbehandling, livredning, enklere vedlikehold av uteområdet, bygg og teknisk anlegg. Betjeningen må ha gode holdninger med tanke på service og tilrettelegging for brukere.

Gamlingen er åpen for publikum fra morgen til kveld, og lange åpningstider skaper generelt utfordringer med tanke på renhold.

Tidskrevende arbeidsoppgaver er drift av grovvannstank med tanke på utforming og rengjøring.

Det er helårsdrift på barnebassenget, selv om det var planlagt at det skulle ha stengt vinterhalvåret. Dette er relativt energikrevende, i tillegg er det ikke snøsmelte-anlegg til barnebassenget noe som medfører utfordringer i kaldvær.

Fasade til svømmeanlegg, med inngangsparti og sykkelparkering.
Fasade med inngangsparti og sykkelparkering. Foto: Elisabeth Tønnessen

Nøkkelpunkter

  • Gamlingen er et av Norges få helårsåpne utendørs bassenger, og er svært godt besøkt. Nærhet til naturen og elementene gir en annen opplevelse enn det å bade i en innendørs svømmehall. Det store sosiale rommet/ kaféen med utsikt over Mosvannet utgjør en ekstra trivselsfaktor. Mange treffes her, før eller etter svømming, men rommet blir også brukt av turgåere.
  • Den kunstneriske utsmykningen «Bubblor», utført av Annika Oscarsson, er et flott estetisk bidrag til anlegget.
  • De nedfelte bassengtrekkene gjør at man sparer en god del energi, og er ikke i veien for svømmere eller solbadende publikum.
  • Rampen som går ned i 25-metersbassenget gjør at en større gruppe brukere kommer seg lett ned i vannet, og har bl.a. ført til at flere funksjonshemmede bruker anlegget.
  • Treningsrommet med utsikt over bassengområdene er også godt besøkt. Materialene er av god kvalitet, slik at rommet framstår innbydende, samtidig som det har god akustikk, og er robust i bruk. Det er allsidig utformet med utstyr tilpasset ulike muskelgrupper.
  • Energibrønnene er nyskapende i forhold til oppvarming av bassengvannet.