Støydempende tiltak blå bagrunn med oktanter fylt med ord

Ni støydempende tiltak for idretts- og nærmiljøanlegg

Notat fra NTNU SIAT 2022

Støy er definert som uønsket lyd, og kan være både sjenerende og skadelig. I hvilken grad støy er skadelig er avhengig av både varigheten og hyppigheten av støyeksponeringen. Det er ikke alltid like lett å fjerne støy, men det finnes likevel både små og store grep man kan ta for å redusere støynivået.

Det finnes svært mange forskjellige idretts- og nærmiljøanlegg. Den store variasjonen fører til at støykildene i et anlegg kan skille seg markant fra et annet anlegg. Det er derfor viktig å identifisere eventuelle støykilder ved ditt anlegg, slik at tiltak kan iverksettes for å forbedre støyforholdene.

Dette notatet baserer seg på Helsedirektoratet sin veileder om støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og verktøyet «Støyeksponering i svømmeanlegg» fra Gode idrettsanlegg

Ni støydempende tiltak for idretts- og nærmiljøanlegg

1. Plassering

Tenk på plassering. Dersom du skal bygge et nytt idretts- eller nærmiljøanlegg, må du tenke på avstanden mellom anlegget og allerede eksisterende bygg eller veier. Plasseringen har mye mer å si for hvordan støy oppleves, enn man i utgangspunktet skulle tro. God plassering kan dempe eller skjerme for støyen, mens en dårlig plassering kan virke forsterkende. 

2. Materialvalg

Vær nysgjerrig og spør leverandør eller prosjekterende om hvilke akustiske egenskaper materialene har. Kanskje noen materialer kan erstattes av alternativer som er mer støydempende eller gir mindre vibrasjoner?

3. Støyskjerm

En strategisk plassert støyskjerm eller jordvoll, kan være et støydempende tiltak. 

4. Eksponeringsbegrensning 

Gode rulleringsrutiner, eller en vaktbod, vil redusere den ansatte/frivillige sin eksponeringstid for støy.

5. Tid

Tenk tid! Når er anlegget åpent for bruk? En regulering av tiden anlegget er åpent eller i bruk kan bidra til mindre sjenerende støy, spesielt i tidsrom som kvelder og helger. Spesielt mellom kl. 23:00-07:00 kan aktivitet oppleves sjenerende for naboer, nærmiljø og omgivelser. Dette er særlig relevant for eksempel ved snøproduksjon eller ballbinger. 

6. Isolering

Lydisoler maskiner, utstyr og tekniske installasjoner på anlegget dersom det er mulig, slik at mindre lyd eller vibrasjoner slippes ut. Lydisolering av vegger, etasjeskillere og andre bygningskomponenter vil også forhindre spredning av støy innad i anlegget og utad mot nærmiljøet og omgivelsene. 

7. Skru av!

Skru av maskiner og apparater som ikke er i bruk. Et boblebad i en svømmehall eller en snøkanon i et skianlegg er eksempler på lydkilder som kan skape støy. 

8. Hvordan oppleves lyd?

Vær bevisst på hvordan lyd som kommer fra mikrofon og høyttalere oppleves. Test både mikrofon og høyttalere der det skal brukes, fra både treneren/instruktøren og brukeren sin side. Hvordan oppleves denne lyden for miljøet rundt anlegget.

9. Brukerinformasjon

Benytt plakater eller skilt som oppfordrer til mindre skrik og roping, smell fra baller eller lyd fra medbragte høyttalere. Stemmebruk er en støykilde man i utgangspunktet ikke ønsker å regulere, men det er mulig å benytte oppfordringsplakater for å bevisstgjøre brukeren.

Siste løsning ...

Husk at bruk av personlig verneutstyr (som for eksempel ørepropper) kan benyttes, men skal være siste løsning!