Tusenårsstedet Krokstadelva nattetid.
Huskestativ i parken, mange barn og voksne i parken.
Barn som leker i klatrestativer
Benker i parken med personer som hviler seg.
Tusenårsstedet Krokstadelva
Mange mennesker i alle aldre som ser på skate-, BMX- og sparkesykkelanlegget.
Åpent grønt parkområde
Til venstre: Bordtennisbord. Til høyre: Sjakkbord.
Til venstre: Benker som også passer til trening. Til høyre: Trer og trekonstruksjon som kan balanseres på.

Tusenårsstedet Krokstadelva

Aktivitetspark og flomsikringstiltak

Med utgangspunkt i flomsikringsarbeid var det et ønske om å legge til rette for en attraktiv park med mange ulike elementer, med mål om å fremme egenorganisert fysisk aktivitet. Tanken har vært at alle målgrupper skal kunne være fysisk aktive på Tusenårsstedet, samt at dette skal være en kulturell og sosial møteplass for innbyggerne. Parken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2017.

Bakgrunn

Tidligere Nedre Eiker kommune hadde i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobbet med flomsikring av Tusenårsstedet i Krokstadelva etter en større flom i 2012. I forlengelsen av dette ønsket kommunen å utvikle Tusenårsstedet til en plass der befolkningen skulle motiveres til fysisk aktivitet og kulturopplevelser. 

Anlegget

I 2019 stod aktivitetsparken klar. Parken består av

 • anlegg for skating, BMX-sykling og sparkesykling
 • klatrevegg
 • streetbasketballbane
 • tuftepark
 • balanseapparater for mennesker i alle aldre
 • aktivitetsløype for barn
 • petanquebane
 • HC-karusell
 • bordtennisbord og sjakkbord
 • huske (fugleredet)
 • mange benker rundt i parken.

Tusenårsstedet har også en fotballbane fra tidligere.

Sambruk

I tillegg er det satt opp en informasjonstavle med kart over turmuligheter i områdene rundt Krokstadelva. Folkets hus ligger i umiddelbar nærhet til Tusenårsstedet, noe som åpner for fleksibilitet med tanke på å avholde diverse arrangementer der både aktivitetsparken og Folkets hus kan fungere som arenaer.

Prosessen

Målsetting for parken

Arbeidet med Tusenårsstedet hadde som målsetting å bli en nyskapende aktivitetsarena. Med utgangspunkt i flomsikringsarbeid, skulle det også legges til rette for en attraktiv plass med mange ulike elementer med mål om å fremme egenorganisert fysisk aktivitet. Målet var at alle brukergrupper skal kunne være fysisk aktive på Tusenårsstedet, samt at dette skal være en kulturell og sosial møteplass for innbyggerne.

Behovsanalyse

Både ungdom og eldre hadde i lengre tid etterspurt en aktivitetspark der man kunne være fysisk aktiv på eget initiativ. Ungdommen hadde etterspurt en aktivitetspark for skateboard, BMX og sparkesykkel, mens de eldre hadde etterspurt en park med treningsapparater.

Brukermedvirkning

Kommunen har hatt møte med lokal ungdom som driver med skating og sparkesykling og har fått innspill til hvordan aktivitetsparken for skate, BMX og sparkesykkel bør utformes og hvilke elementer den bør inneholde. Ungdommene ble aktivt involvert i utviklingen av denne delen av aktivitetsparken.

Når det kommer til den mer generelle bruken av Tusenårsstedet og hvordan den kunne gjøres attraktiv for barn og unge, var kommunen i dialog med FAU på Krokstad skole. For å ivareta interessene til de eldre hadde kommunen dialog med en turgruppe for eldre i regi av Frivilligsentralen, frisklivssentralen i Nedre og Øvre Eiker kommuner samt eldrerådet.

Økonomi og finansiering

Anlegget hadde en sluttsum pålydende kr. 9 630 756,75.

Finansiering

 • kr 5 500 000 Kommunereform-midler
 • kr 4 000 000 Tilskudd fra Kulturdepartementet (Nyskapende aktivitetsarenaer)
 • kr 130 756,75 omdisponerte kommunale midler

Anlegget er kostnadseffektivt med hensikt til vedlikehold. Tømming av søppel og vedlikehold av grøntareal lå i drift av parken fra tidligere. Apparatene og skateanlegget krever ikke mye vedlikehold.

Parken har ingen inntektskilde.

Drift

Anlegget krever ikke mye vedlikehold annet enn søppelfjerning og vedlikehold av grøntareal. Dette sees i sammenheng med andre torg/anlegg i kommunen.  

Nøkkelpunkter

 • Brukermedvirkning er meget viktig. Det er brukerne som skal fortelle oss hva som det skal legges til rette for, ikke andre veien. Inkludere alle instanser som sogner til nærmiljøet og hele målgruppa mht til alder.Anlegg som kan brukes på tvers av generasjonene er gode anlegg. Universell utforming skal også ivaretas. 
 • Det er også viktig å legge til rette for anlegg som krever minst mulig vedlikehold. Uansett målgrupper er det viktig å huske nok benker og søppelstativer.