Kunstgressbane
Klubbhus ved kunstgressbane.
Kunstgressbane med innbytterbenk.
Kunstgressbane med snødeponi.
Kunstgressbane.
Kunstgressbane med nettinggjerde rundt
Kunstgressbane med tregjerde rundt

Tangmoen Stadion

En miljøbevisst kunstgressbane!

Tangmoen IL er første klubb i Norge som har på plass alle tiltak som Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler for å redusere gummigranulat på avveie. Klubben mottok i 2018 NFFs #påbanen-prisen for sin miljøbevissthet og arbeid for å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner. Ifølge NFF har klubben gjort en svært god jobb, hvor de selv har foreslått løsninger og gjort arbeidet på dugnad. Anlegget er anbefalt av Norges Fotballforbund.

Bakgrunn

Tangmoen IL var første klubb i Stjørdalsdalføret som etablerte kunstgress tilbake i 2006. I 2017 besluttet klubben å ruste opp og utbedre eksisterende anlegg. Prosjektet inkluderte utskifting av alle grunnmassene, ny drenering, isolering av banen, bytte av banedekke, samt miljøtiltak for å holde gummigranulatet på banen.

Baneoppbyggingen er gjort i henhold til Kulturdepartementets veileder for kunstgress. I tillegg har klubben bygget et fleraktivitetsområde i tilknytning til hovedanlegget. Fleraktivitetsområdet er i tillegg til en aktivitetsflate også en del av miljøtiltakene.

Klubben har i arbeidet hatt søkelys på å være en foregangsklubb og arbeidet tett med NFF for å etablere en miljøpilot for reduksjon av gummigranulat, både for hoved- og fleraktivitetsanlegg.

Byggeperioden var om lag 5 måneder.

Utforming av anlegget

Tangmoen IL er et idrettslag som selv er ansvarlig for bygging, utbedring og drift av Tangmoen Stadion. Klubben holder til i Stjørdal kommune, 5 min fra Trondheim lufthavn Værnes. Klubben har om lag 400 aktive spillere, og anlegget ligger ved siden av Kvislabakken barneskole. Anlegget brukes gjennom hele dagen, både i skolefriminuttene på dagtid og av klubbens spillere og lag på ettermiddag/kveld.

Anlegget inneholder en kunstgressbane på 100 x 62 meter, samt fleraktivitetsområde for egenorganisert aktivitet.

Konkrete miljøtiltak

Tiltakene for å holde gummigranulatet på banen på Tangmoen er:

 • Tett gjerde de nederste 50 cm rundt hele banen og snødeponiene.
 • Utvidet og avsatt areal til lagring av snø for vinterbrøyting med 3000 m².
 • Laget snødeponi av gammelt kunstgress, slik at gummigranulat som brøytes ut av banen kan børstes inn igjen når snøen smelter.
 • Kunstgress helt inn til gjerdet (inkludert snødepot) for lettere oppsamling og gjenbruk av granulat.
 • Definerte inn- og utganger med granulatrister ved alle utganger fra banen, hovedutgang med benk og spillerrensestasjon for lettere fjerning av granulat fra strømper og sko.
 • Egen kjøreport for vedlikeholdsmaskiner med granulatfanger (rist).
 • Kumfilter i og kunstgress over eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.
 • Laget inngjerdet betongplate for lagring av granulatsekker på en måte som sikrer at granulat ikke lekker ut.
 • Utviklet og implementert bedre vedlikeholdsrutiner.
 • Investert i ny traktor og bedre vedlikeholdsutstyr.
 • Bevisstgjøring av klubbens spillere og skolens elever.

Se vedlegg for kort beskrivelse av miljøtiltakene for hoved- og flerbruksanlegget i detalj, og for å se flere bilder som viser før og etter.

Prosessen

Planleggingsprosessen startet tidlig 2017. Etter at målsetting og budsjett ble vedtatt på årsmøtet, ble NFF, lokal grunnentreprenør og kunstgressleverandør brukt som rådgivere. I tillegg har prosjektet bestått av ildsjeler som har kommet opp med gode og rimelige tekniske løsninger underveis. Det har vært stort søkelys på miljøtiltak, egeninnsats og kostnadskontroll i prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt godt under budsjett.

NFF som støttespiller

Klubben hadde liten kompetanse på gode tekniske miljøløsninger og fikk meget god støtte av NFF. Når kravene og forslag til løsninger var presentert ble disse videreutviklet lokalt i klubben. NFF var en god diskusjonspartner, oversendte dokumentasjon og krav, samt besøkte anlegget flere ganger i byggeperioden.

Dugnad

Siden oppstarten av prosjektet har klubben lagt ned mer enn 7 000 dugnadstimer på stadion og til økonomiske dugnader for å skaffe egenkapital til prosjektet. Hovedtyngden på dugnadstimene er knyttet til miljøpilot og tilleggsarealene rundt stadion. I dugnadsarbeidet har både klubbens spillere og foreldre vært meget aktive.

Råd til andre

Ved å bygge både 1) ordinært anlegg og 2) nærmiljøanlegg/flerbruksanlegg (fleraktivitetsområde) ble det mulig å søke spillemidler for to anlegg. Dette hadde stor innvirkning på økonomien i prosjektet.

Økonomi og finansiering

Klubbens totale prosjektbudsjett for ny kunstgressbane var på om lag 6 500 000 NOK, noe som inkluderte egeninnsats.

Prosjektet ble finansiert gjennom spillemidler, mye egeninnsats i byggeperioden og "økonomiske dugnader" for å skaffe egenkapital. I tillegg er det solgt ‘kunstgressandeler’ til klubbens medlemmer og støttespillere.

Drift av helårsanlegget

Tangmoen stadion er et helårsanlegg. Det innebærer at det må brøytes vinterstid. Klubbens drift er godt organisert gjennom en "bane- og anleggskomité". Her gjennomføres det nødvendig opplæring og vakter fordeles gjennom vinteren, slik at daglige treninger på anlegget kan gjennomføres.

Det har ikke vært behov for å etterfylle gummigranulat etter at anlegget sto ferdig i 2017 (dvs. tre år når denne informasjonen ble skrevet). Dette betyr at miljøtiltakene virker og at gummigranulat blir innenfor gjerdet, og at klubben sparer betydelige driftsutgifter.

Klubben har i tillegg investert i ny traktor og nytt nødvendig vedlikeholdsutstyr.

Detaljebilder av miljøtiltak og skisser av anlegget

Se vedlegg under "Last ned" for flere detaljebilder av før/etter, samt skisser av anlegget.